> 2003r.
2003r.
 

Uchwała Nr VI/57/03

Rady Gminy w Czarnej

  z dnia 29 września 2003r.

 

w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody.

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 13 ust. 1 pkt.6 lit. a, w związku z art. 34, art.28 i art.31a ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2001r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm. ) Rada Gminy w Czarnej

 

u c h w a l a

co następuje:

§ 1

 

Uznaje się za pomniki przyrody następujące drzewa znajdujące się na terenie miejscowości Polana

1)      lipa szerokolistna /Tilia platyphyllos/ - obwód pnia - 320 cm, wysokość – 28 m.,

2)      lipa szerokolistna /Tilia platyphyllos/ – obwód pnia – 620 cm, wysokość – 23 m.,

3)      lipa szerokolistna /Tilia platyphyllos/ – obwód pnia – 450 cm, wysokość – 25 m.

Wiek każdego z drzew określa się na około 150 lat. drzewa wymienione w punktach 1 i 2  rosną  na działce nr 147, będącej własnością Parafii Rzymsko-katolickiej w Polanie, drzewo wymienione w pkt 3 rośnie w pasie drogi wojewódzkiej oznaczonej nr 170 pozostającej w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

 

§ 2

 

W stosunku do drzew, o których mowa w § 1 zakazuje się w strefie 30 m od drzew

1) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

2) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,

3) zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego,

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych,

5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych,

6) budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu.

 

 

§ 3

 

Lokalizacja drzew, o których mowa w  § 1 została przedstawiona na mapie sytuacyjnej stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Skutki prawne objęcia ochroną obiektów określonych niniejszą uchwałą określa ustawa.

  

§ 5

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy w Czarnej.

 

§ 6

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

 


 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:20:43.
 

Uchwała Nr VII/73/03

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 27 listopada 2003r.

 

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, stosowania dodatkowych zwolnień oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Czarna.

 

                        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.19 pkt 1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9,poz.84 z późn.zm.) w związku obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 w sprawie  wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.Nr 51, poz.804)

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala co następuje:

 

§    1

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w sposób następujący:

1)   przy sprzedaży ze stoisk                                                                     - 10,00 

2)   przy sprzedaży z samochodu osobowego                                           - 15,00 

3)   przy sprzedaży z samochodu ciężarowego,platformy,przyczepy itp. - 26,50 

4)   przy sprzedaży z wozu konnego                                                         - 11,00 

5)   przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, itp.                                        - 11,00 

 

§   2

W przypadku wniesienia opłaty targowej z góry za okres co najmniej 30 dni, opłatę wymienioną w § 1 obniża się o 50%.

 

§  3

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

 

§  4

Poboru opłaty targowej dokonują pracownicy Urzędu Gminy:

Pani Halina Dorożańska i Pan Leszek Skitał, dla których ustala się wynagrodzenie
w wysokości 5% od zainkasowanej kwoty.

 

§   5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§  6

Traci moc uchwała Nr XII/112/00 z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, stosowania dodatkowych zwolnień oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Czarna.

§  7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłaty należnej poczynając od roku 2004.

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:13:56.
 

Uchwała Nr VII/73/03

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 27 listopada 2003r.

 

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, stosowania dodatkowych zwolnień oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Czarna.

 

                        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.19 pkt 1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9,poz.84 z późn.zm.) w związku obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 w sprawie  wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.Nr 51, poz.804)

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala co następuje:

 

§    1

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w sposób następujący:

1)   przy sprzedaży ze stoisk                                                                     - 10,00 

2)   przy sprzedaży z samochodu osobowego                                           - 15,00 

3)   przy sprzedaży z samochodu ciężarowego,platformy,przyczepy itp. - 26,50 

4)   przy sprzedaży z wozu konnego                                                         - 11,00 

5)   przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, itp.                                        - 11,00 

 

§   2

W przypadku wniesienia opłaty targowej z góry za okres co najmniej 30 dni, opłatę wymienioną w § 1 obniża się o 50%.

 

§  3

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

 

§  4

Poboru opłaty targowej dokonują pracownicy Urzędu Gminy:

Pani Halina Dorożańska i Pan Leszek Skitał, dla których ustala się wynagrodzenie
w wysokości 5% od zainkasowanej kwoty.

 

§   5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§  6

Traci moc uchwała Nr XII/112/00 z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, stosowania dodatkowych zwolnień oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Czarna.

§  7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłaty należnej poczynając od roku 2004.

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:02:29.
Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:02:29
Opublikowane przez: Agnieszka Różańska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl