> Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej "POMAGAM"
Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej "POMAGAM"
 
 Uchwała Rady Gminy w Czarnej w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarnej.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 10:26:23 | Data modyfikacji: 2010-12-21 09:25:50.
 
 Statut Niepublicznego ZOZ "POMAGAM" w Czarnej

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 10:22:38 | Data modyfikacji: 2010-12-21 09:26:32.
Przekształcenie Gminnego Ośrodka Zdrowia  

 
Uchwała Nr I/ 8 /98
Rady Gminy w Czarnej
z dnia 4 listopada 1998r.

w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarnej w Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Czarnej.
 

           Na podstawie art.36 w związku z art.35b ust.1 oraz art.11 ust.3 i art.39 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91, poz.121, z późn.zm.), art.14 ustawy z dnia 20 czerwca 199”7r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 104, poz.661), art.166 ustawy z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U.Nr 28, poz.1 53, z późn.zm.) Rada Gminy w Czarnej
u c h w a 1 a,
co następuje:
 
§ 1

Przekształca się jednostkę budżetową o nazwie „Gminny Ośrodek Zdrowia w Czarnej” wpisany na mocy decyzji Wojewody Krośnieńskiego z dnia 29 maja 1995r. do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0028 w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej o nazwie „Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Czarnej” zwany dalej „Ośrodkiem”.
§ 2

Zatwierdza się Statut Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarnej, uchwalony przez Radę Społeczną Ośrodka, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Czarnej.
 
§ 4

Traci moc uchwała Nr XXII/176/98 Rady Gminy w Czarnej z dnia 18.06.1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarnej.

§ 5

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 listopada 1998r. po uprzednim obwieszczeniu na tablicach ogłoszeń w Gminie.


 


S T A T U T

 

Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Czarnej

 

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 

§ 1

 

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Czarnej zwany dalej "Ośrodkiem" jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych, utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania określonych statutem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

 

§ 2

 

Ośrodek działa na podstawie:

1/ ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91, poz.408, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą",

2/ innych przepisów dotyczących samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej

i państwowych jednostek organizacyjnych,

3/ Uchwały Rady Gminy Nr I/8/98 w Czarnej z dnia 4 listopada 1998r.

4/ niniejszego Statutu.

§ 3

 

Siedzibą Ośrodka jest Czarna.

 

Rozdział II

Cele, obszar działania, zadania i zakres świadczeń.

 

§ 4

 

1.       Zasadniczym celem Ośrodka jest zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej ludności stale lub czasowo przebywającej na obszarze jego działania.

2.       Ośrodek może również organizować specjalistyczne i inne formy opieki zdrowotnej określone ustawą.

 

§ 5

 

Obszarem działania Ośrodka zwanym dalej rejonem zapobiegawczo-leczniczym jest obszar administracyjny Gminy.

 

§ 6

 

Ze świadczeń Ośrodka na zasadzie wolnego wyboru, odrębnych przepisów i ustaleń mogą korzystać mieszkańcy spoza rejonu zapobiegawczo-leczniczego.

 

§ 7

 

1.       Świadczenia zdrowotne w Ośrodku mogą być udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone odrębnymi przepisami.

2.       Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie lub odrębnych przepisach.

3.       Świadczenia udzielane są ambulatoryjnie oraz w razie wypadku lub obłożnej choroby w miejscu pobytu chorego, przy czym żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczeń medycznych, jeżeli występuje zagrożenie życia lub zdrowia.

 

§ 8

 

Do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Ośrodek, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, należą działania medyczne wynikające   z procesu leczenia lub odrębnych przepisów z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej     i pediatrii w szczególności związane z:

1.       badaniami i poradą lekarską

2.       leczeniem,

3.       rehabilitacją leczniczą w dostępnym zakresie,

4.       opieką nad kobietą ciężarną,

5.       opieką nad zdrowym dzieckiem,

6.       opieką nad dziećmi i młodzieżą w przedszkolach i szkołach podstawowych,

7.       dostępnymi badaniami diagnostycznymi,

8.       pielęgnacją obłożnie chorych i niepełnosprawnych,

9.       orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,

10.  zapobieganiem powstawania urazów i chorób szczególnie społecznych i zakaźnych poprzez działanie profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,

11.  dokonywanie okresowych ocen stanu zdrowia ludności w rejonie działanie Ośrodka,

12.  zapewnienie opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych (klęski żywiołowe, katastrofy, itp.)

 

§ 9

 

1.       Organizację i porządek udzielania świadczeń zdrowotnych w Ośrodku określa regulamin porządkowy Ośrodka ustalony przez jego Kierownika, a zatwierdzony przez Radę Społeczną Ośrodka

2.       Regulamin nie może naruszać praw pacjentów wynikających z postanowień ustawy i odrębnych przepisów.

§ 10

 

Ośrodek obowiązany jest prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających      z jego świadczeń oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji w sposób określony w ustawie i odrębnych przepisach.

 

 

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem.

 

§ 11

 

Organem założycielskim Ośrodka jest Rada Gminy w Czarnej, która swą uchwałą określa nazwę Ośrodka, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działania, obszar działania i organ sprawujący nadzór nad Ośrodkiem.

 

§ 12

 

Zasady przekształcenia względnie likwidacji Ośrodka określa ustawa.

 

§ 13

 

1.       W skład Ośrodka wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Czarnej.

2.       Schemat organizacyjny Ośrodka stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

 

§ 14

 

Kierownik Ośrodka ponosi odpowiedzialność za zarządzanie nim, kieruje zakładem, reprezentuje go na zewnątrz i jest przełożonym pracowników Ośrodka.

 

§ 15

 

Z Kierownikiem nawiązuje się stosunek pracy w trybie określonym ustawą.

 

§ 16

 

Tworzenie, znoszenie, łączenie i przekształcanie komórek organizacyjnych Ośrodka ustala jego Kierownik po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Rada Społeczna Ośrodka.

 

§ 17

 

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy oraz organem doradczym Kierownika Ośrodka.

 

§ 18

 

Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Gminy.

 

§ 19

 

W skład Rady Społecznej wchodzą:

1.       Wójt - jako Przewodniczący

2.       Jako Członkowie:

a/ przedstawiciel Wojewody

b/ przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy - 4 osoby.

3.       Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Ośrodka.

4.       W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik Ośrodka i przedstawiciel organizacji związkowej.

5.       W posiedzeniach Rady Społecznej maja prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Samorządów zawodów medycznych.

 

§ 20

 

1.      Kadencja rady Społecznej trwa 4 lata.

2.      Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Rada Gminy.

3.      Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa jej regulamin zatwierdzony przez Radę Gminy.

 

§ 21

 

Do zadań Rady Społecznej należy:

1.      Przedstawianie Radzie Gminy wniosków i opinii w sprawach:

a)        zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,

b)        zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury lub sprzętu medycznego,

c)        związanych z przekształcaniem lub likwidacją Ośrodka jego przebudową, rozszerzaniem lub ograniczaniem działalności,

d)        przyznawanie nagród Kierownikowi Ośrodka,

e)        rozwiązywanie stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z Kierownikiem Ośrodka

 

2.      Przedstawianie Kierownikowi Ośrodka wniosków i opinii w sprawach:

a)      planu finansowego i inwestycyjnego,

b)     rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,

c)     kredytów bankowych lub dotacji,

d)     podział zysku.

3.      Uchwalanie regulaminu Rady oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Radzie Gminy.

4.      Zatwierdzanie regulaminu porządkowego Ośrodka.

5.      Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Ośrodka z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

6.      Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Ośrodka.

 

§ 22

 

Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi Ośrodka przysługuje odwołanie do Rady Gminy.

 

§ 23

 

Obsługę techniczno-kancelaryjną Rady zapewnia Zarząd Gminy.

 

 

Rozdział V

Zasady gospodarki finansowej.

 

§ 24

 

1.       Ośrodek jest finansowany w oparciu o umowę o przekazaniu środków publicznych w trybie określonym w zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 maja 1995r.w sprawie warunków na jakich następuje przekazanie środków publicznych do samodzielnych publicznych zespołów opieki zdrowotnej oraz sposobu kontroli ich wykorzystania.

2.       Ośrodek pokrywa koszty działalności i zobowiązania z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.

 

§ 25

 

1.       Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego ustalonego przez Kierownika.

2.       Ośrodek sporządza bilans i ustała wyniki finansowe z działalności.

3.       Ośrodek prowadzi sprawozdawczość na zasadach określonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

4.       Tworzy się samodzielne stanowisko pracy ds. finansowo-administracyjnych, które prowadzi obsługę finansowo-gospodarczą i administracyjną Ośrodka.

 

§ 26

 

Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe:

1.       z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielonych na zlecenie:

a)      zakładów pracy i innych instytucji,

b)     instytucji ubezpieczeniowych.

c)     innych zakładów opieki zdrowotnej,

d)     osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem,

2.       za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,

3.       na realizację zadań i programów zdrowotnych,

4.       z wydzielonej działalności gospodarczej,

5.       darowizn, zapisów, spadków, składek publicznych, także pochodzenia zagranicznego,

6.       ze zwrotu kosztów świadczonych usług zdrowotnych udzielanych w oparciu o art.7 ustawy

 

§ 27

 

Ośrodek może otrzymywać dotacje budżetowe na:

1.       realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,

2.       pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

3.       inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego,

4.       cele określone w art.67a ustawy.

 

§ 28

 

1.       Ośrodek gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub komunalnym oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

2.       Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Ośrodka albo wniesienie tego majątku do spółki lub fundacji jest nieważne bez zgody organu, który utworzył Ośrodek.

 

§ 29

 

1.       Wartość majątku Ośrodka stanowią:

1)      fundusz założycielski,

2)      fundusz Ośrodka.

3.       Fundusz założycielski Ośrodka stanowi wartość wydzielonej Ośrodkowi części mienia komunalnego.

4.       Fundusz Ośrodka stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

 

 

§ 30

 

1.       Fundusz Ośrodka zwiększa się o:

1)      zyski bilansowe,

2)      amortyzację majątku trwałego,

3)      dotacje budżetowe,

4)      kwoty zwiększenia wartości majątku trwałeg Załącznik do Statutu SP GOZ w Czarnej.doc


Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 10:19:29 | Data modyfikacji: 2010-12-21 09:27:54.
 
 Rada Społeczna SPGOZ

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 10:13:43 | Data modyfikacji: 2010-12-21 09:24:24.
Data wprowadzenia: 2010-12-02 10:13:43
Data modyfikacji: 2010-12-21 09:24:24
Opublikowane przez: Agnieszka Różańska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl