> 2012
2012
Zimowe odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2012
- 2013. 

Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie o przetargu >>>

SWiZ >>>

załączniki do SWiZ 1,2,3 >>>

 wzór umowy >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-11-09 13:27:43 | Data modyfikacji: 2012-11-09 13:37:09.
Budowa oświetlenia terenów przyległych do pasa
drogowego drogi powiatowej relacji Czarna
Michniowiec w Czarnej Górnej 

Obwieszczenie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar Robót

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-10-19 09:01:04 | Data modyfikacji: 2012-10-19 09:09:13.
Udzielenie kredytu długoterminowego z
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu gminy Czarna w 2012 roku  

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sprawozdanie Rb-28S; II kw. 2012

Sprawozdanie Rb-27S- IIkw. 2012

Sprawozdanie Rb-N - II kw.2012

Sprawozdanie Rb-NDS - II.kw 2012

Sprawozdanie Rb-Z - II.kw.2012

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu

Załącznik nr 2 do Uchwały

Załącznik nr 2 do WPF

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Informacja z wykonania budżetu za 2012 r

Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarna

Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XVI/155/12 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Sprawozdanie Rb-N za 2011

Sprawozdanie Rb-28S za 2011

Sprawozdanie Rb-27S- IIIkw. 2012

Sprawozdanie Rb-28S za III kw. 2012

Sprawozdanie Rb-N - III kw.2012

Sprawozdanie Rb-NDS - III.kw 2012

Sprawozdanie Rb-Z - III.kw.2012

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-10-11 15:29:42 | Data modyfikacji: 2012-10-11 16:06:37.
Modernizacja drogi rolniczej w miejscowości
Polana gmina Czarna, o nr działki 88 od km
0+000÷1+139 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty>>>

Wyjaśnienie doSIWZ

Specyfikacja

SST Polana

Załączniki

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-17 14:10:32 | Data modyfikacji: 2012-10-11 16:06:37.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usługi
dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach
projektu : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminie Czarna. 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie

Specyfikacja z załącznikami

Wyjaśnienia do SIWZ

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-06 11:25:29 | Data modyfikacji: 2012-08-06 11:28:47.
1. Wykonanie remontu nawierzchni drogi osiedlowej
Czarna – Kopalnia numerach działek : Nr 880/2
od km 0+000 – 0+390 i nr 571/1 i 886 od km 0+000
– 0+090 2. Wykonanie remont nawierzchni drogi
Czarna Dolna nr dz. 284/2 i 283/2 od km 0+000 –
0+370 – dojazdowej do budynku mieszkalnego (po
PGR)  

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o przetargu >>>

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia>>>

Załączniki do SWiZ >>>

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Czarna Dolna (PGR) >>>

 Specyfikacja Techniczna odbioru i wykonania robót - Czarna Górna (Kopalnia) >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-07-10 12:22:13 | Data modyfikacji: 2012-07-10 12:40:06.
Wybudowanie infrastruktury sieciowej, dostawa
sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenie
szkoleń w ramach projektu: " Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czarna"  

Treść ogłoszenia>>>

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia>>>

Załączniki do SWIZ: 1 - 8

Załącznik nr 9 do SWIZ

zawiadomienie o wyborze oferty

 Informacja dotycząca nr konta na które należy wpłacać wadium

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-06-01 12:38:58 | Data modyfikacji: 2012-06-08 11:40:15.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu FSO
Polonez i ciągnika DT-75  
 Ogłoszenie o przetargu ustnym DT FSO.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-03-29 13:30:11 | Data modyfikacji: 2012-03-29 13:33:38.
Ogłoszenie o 3 przetargu ustnym na sprzedaż
samochodu specjalnego pożarniczego  

Ogłoszenie 3 przetarg

Ogłoszenie 2 przetarg

Ogłoszenie

Jelcz-2

Jelcz-3

Jelcz-4

Jelcz-5

Jelcz-1

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-01-17 09:34:45 | Data modyfikacji: 2012-03-29 13:32:34.
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę pojemników
plastikowych przeznaczonych do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych  
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-06-05 13:47:14 | Data modyfikacji: 2012-03-29 13:32:34.
Data wprowadzenia: 2012-06-05 13:47:14
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl