> 2011
2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zaprojektowanie i
wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej
im.Ignacego Łukasiewicza w Czarnej w ramach
programu Radosna Szkoła.  

Ogłoszenie o wtyborze oferty

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie

Specyfikacja po zmianach w treści

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Program użytkowo-funkcjonalny

Odpowiedź na zapytanie

Odpowiedź na zapytanie 2

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-08-23 12:09:29 | Data modyfikacji: 2011-08-23 12:20:57.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Udzielenie
kredytu długoterminowego w kwocie do 1 500 000
zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy
złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy Czarna w 2011
roku.  

Ogłoszenie

Wybór oferty

Zmiana SWIZ (sprostowanie w opisie na kopercie)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Sprawozdanie Rb NDS za rok 2010

Sprawozdanie Rb Z za rok 2010

Uchwała Budżetowa na rok 2011

UCHWAŁA NR VIII/64/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 czerwca 2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy

Zaświadczenie o złożeniu ślubowania przez Wójta

Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy

Uchwała RIO w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Czarna z wykonania budżetu za 2009 rok

Uchwała RIO w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Czarna z wykonania budżetu za 2010 rok

Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarna

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Czarna na 2011 rok

Sprawozdanie Rb NDS za rok 2010

Sprawozdanie Rb-S27 za 2010 rok

Sprawozdanie Rb-S27 za 2009 rok

Sprawozdanie Rb-S28 za 2009 rok.

Sprawozdanie Rb-S28 za 2010 rok

Sprawozdanie Rb Z za rok 2009

Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2011

Sprawozdanie PDP za 2009

Zaświadczenie Nr REGON

Sprawozdanie PDP za 2009

Sprawozdanie Rb50 za 2009

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Numer NIP

Zaświadczenie Nr REGON

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Sprawozdanie RbN za 2009

Sprawozdanie Rb-N za 2010

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok

Sprawozdanie Rb50 za 2010

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-08-09 15:18:49 | Data modyfikacji: 2011-08-09 15:34:04.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
"Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w
miejscowości Lipe, gm. Czarna"  

Ogłoszenie

Pełny tekst ogłoszenia

Dokumentacja projektowa

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz oferty

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy

Wykaz robót budowlanych do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia

Wzór umowy

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

Rozstrzygnięcie PRZETARGU

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-05-19 13:59:09 | Data modyfikacji: 2011-05-19 19:37:55.
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie
kursu zawodowego: Przedstawiciel handlowy z prawem
jazdy kat. B  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wzór umowy

Wybór oferty

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:31:01 | Data modyfikacji: 2011-05-31 14:06:42.
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C" Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-05-16 13:08:55 | Data modyfikacji: 2011-05-19 13:28:46.

Zobacz:
 Wybór personelu zarządzającego projektami: I. Przedszkole w Czarnej - uczy, bawi i rozwija II. Małe przedszkole w Polanie - szansą na harmonijny rozwój dzieci. . 
Data wprowadzenia: 2011-05-16 13:08:55
Data modyfikacji: 2011-05-19 13:28:46
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl