> 2011
2011
Uchwała Nr XI/90/11 w sprawie ustalenia górnych
stawek opłat za usługi w zakresie odbierania
stałych odpadów komunalnych  
 Uchwała Nr XI_90_11.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-11-14 13:28:36 | Data modyfikacji: 2012-11-14 14:23:50.
Uchwała Nr XI/89/11 w sprawie ustalenia dopłat
dla odbiorców usług w zakresie odbierania i
składowania stałych odpadów komunalnych 
 Uchwała Nr XI_89_11.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-11-14 13:09:33 | Data modyfikacji: 2012-11-14 14:23:50.
Uchwała Nr XI/88/11 w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków na terenie gminy Czarna 
 Uchwała Nr XI_88_11.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-11-14 13:02:03 | Data modyfikacji: 2012-11-14 14:23:50.
Uchwała Nr XI/87/11 w sprawie ustalenia dopłat
dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i
odprowadzenia ścieków 
 Uchwała Nr XI_87_11.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-11-14 12:33:26 | Data modyfikacji: 2012-11-14 14:23:50.
Uchwała Nr XI/80/2011 Rady Gminy w Czarnej z dnia
16 listopada 2011 zmieniająca uchwałę w
sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół publicznych 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-02-17 11:36:30 | Data modyfikacji: 2012-11-14 14:23:50.
Uchwała Nr X/ 75 /11 Rady Gminy w Czarnej z dnia
23 września 2011 r. zmieniająca Regulamin
określający wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-09-26 13:02:28 | Data modyfikacji: 2012-11-14 14:23:50.
UCHWAŁA Nr VII/52/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia
17 maja 2011 r. w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych jako wkładu własnego na
realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czarna"  
 WIĘCEJ>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-05-30 09:38:28 | Data modyfikacji: 2012-11-14 14:23:50.
Uchwała Nr VI/47/11 Rady Gminy w Czarnej dnia
18 marzec 2011 r. w sprawie przejęcia na
własność Gminy Czarna zabudowanych
nieruchomości Skarbu Państwa 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-29 10:39:01 | Data modyfikacji: 2012-11-14 14:23:50.
Uchwała Nr VI/44/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia
18 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-29 10:30:43 | Data modyfikacji: 2012-11-14 14:23:50.
Uchwała Nr VI/45/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia
18 marca 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-29 10:23:53 | Data modyfikacji: 2011-03-29 10:36:29.
Uchwała Nr VI/46/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia
18 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-29 10:19:58 | Data modyfikacji: 2011-03-29 10:36:29.
UCHWAŁA Nr V/29/2011

RADY GMINY w CZARNEJ

z dnia 24
lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej na realizację
zadania publicznego 
 UCHWAŁA Nr V/29/2011 RADY GMINY w CZARNEJ z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania publicznego

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-22 13:51:50 | Data modyfikacji: 2011-03-29 10:36:29.
UCHWAŁA Nr V/28/2011

RADY GMINY w CZARNEJ

z dnia 24
lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej na realizację
zadania publicznego 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-22 13:50:01 | Data modyfikacji: 2011-03-29 10:36:29.
Uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia 24
lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Rocznego
programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2011 
Uchwała Nr V/32/11
Rady Gminy w Czarnej
z dnia 24 lutego 2011 r.w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-16 11:08:31 | Data modyfikacji: 2011-03-29 10:36:29.
UCHWAŁA Nr V/33/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia 24
lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji
projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego pn. „Mobilna Straż – bezpieczna
gmina. Podnoszenie kwalifikacji strażaków z
terenu gminy Czarna” nr POKL.09.05.00-18-157/10
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich. 
UCHWAŁA Nr V/33/11
Rady Gminy w Czarnej
z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Mobilna Straż – bezpieczna gmina. Podnoszenie kwalifikacji strażaków z terenu gminy Czarna” nr POKL.09.05.00-18-157/10 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
 Więcej >>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-16 10:59:50 | Data modyfikacji: 2011-03-29 10:36:29.
Uchwała Nr V/27/11 Rady Gminy w Czarnej
z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 r. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-03 12:03:44 | Data modyfikacji: 2011-03-29 10:36:29.
Uchwała Nr V/37/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia 24
lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na
najem nieruchomości oraz na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-03 10:23:52 | Data modyfikacji: 2011-03-29 10:36:29.
Uchwała Nr V/35/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia
24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy
na czas oznaczony do 3 lat. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-03 10:18:49 | Data modyfikacji: 2011-03-29 10:36:29.
Uchwała Nr V/34/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia 24
lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny
nieruchomości. 
 Więcej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-03 10:12:44 | Data modyfikacji: 2011-03-29 10:36:29.
Uchwała Nr V/36/11 Rady Gminy w Czarnej
z dnia 24 lutego 2011
r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas
oznaczony do 3 lat. 
  Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-03 10:05:07 | Data modyfikacji: 2011-03-29 10:36:29.
Uchwała Nr IV/25/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia
21 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr
XXXV/305/10 Rady Gminy w Czarnej z dnia 05
listopada 2010r. w sprawie oceny aktualności
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Czarna.  
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-01-27 10:24:37 | Data modyfikacji: 2011-03-03 09:59:51.
Uchwała Nr IV/26/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia
21 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-01-27 10:12:03 | Data modyfikacji: 2011-03-03 09:59:01.
Uchwała Nr IV/15/10 Rady Gminy w Czarnej z dnia
21 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia planu
pracy Komisji Budżetowej 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-01-25 14:41:12 | Data modyfikacji: 2011-03-03 09:58:03.
Uchwała Nr IV/16/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia
21 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie powołania Komisji Kierunków Rozwoju
Gminy 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-01-25 14:39:07 | Data modyfikacji: 2011-03-03 09:50:23.
Uchwała Nr IV/23/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia
21 stycznia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów
sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Michniowiec 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-01-25 14:37:53 | Data modyfikacji: 2011-03-03 09:47:47.
Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-01-25 14:34:49 | Data modyfikacji: 2011-03-03 09:43:12.
UCHWAŁA NR III/9/10 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia planu
pracy Rady Gminy w Czarnej na 2011 rok. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-01-25 14:32:05 | Data modyfikacji: 2011-03-03 09:55:47.
Data wprowadzenia: 2011-01-25 14:32:05
Data modyfikacji: 2011-03-03 09:55:47
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl