> 2004
2004
 

 
Uchwała Nr X/102/2004
Rady Gminy w Czarnej
z dnia 09 czerwca 2004 roku

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.), art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn.zm) w związku z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 i Nr 228, poz. 2262) Rada Gminy w Czarnej uchwala, co następuje:
 
§ 1

Ustala się tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposób rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań, w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.
 
§ 2

Uchwała nie dotyczy zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), których zlecanie i udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami tej ustawy.
 
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4

Traci moc uchwała Nr V11169/99 Rady Gminy w Czarnej z dnia 28.10.1999 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania.
 
§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
 
 
 
Załącznik do Uchwały Nr X/102/2004
Rady Gminy w Czarnej
z dnia 09 czerwca 2004 roku
 

Tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposób rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań.
 
Rozdzial I Postanowienia ogólne
 
§ 1

Ilekroć w niniejszyni załączniku jest mowa o:
1) „Gminie" - należy przez to rozumieć Gminę Czarna,
2) „Radzie” - należy przez to rozumieć Radę Gminy w Czarnej,
3) „Wójcie" - należy przez to rozumieć Wójta Gminy w Czarnej,
4) „podmiotach” — należy przez to rozumieć podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku,
5) „zadaniach Gminy” - należy przez to rozumieć zadania własne Gminy Czarna inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pubticznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
 
§ 2

W budżecie Gminy mogą być corocznie planowane środki finansowe na zadania Gminy realizowane przy współudziale podmiotów.
 
§ 3

Podmiot może otrzymać dotację na wykonanie zadania Gminy po zapewnieniu udziału środków własnych w jego realizacji.

Rozdział 2 Tryb rozpatrywania ofert
§ 4

Wybór projektów złożonych przez podmioty w zakresie realizacji zadań Gminy odbywa się na zasadzie konkursu ofert, ogłoszonego i przeprowadzonego przez Wójta.
 
§ 5

Konkurs ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz publikacje ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarna.
 
§ 6

W ogłoszeniu o konkursie należy określić w szczególności:
1) nazwę i siedzibę organu ogłaszającego konkurs,
2) zadanie Gminy, które ma być realizowane przy współudziale podmiotów,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4) miejsce i termin składania ofert,
5) miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu,
6) miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i odebrać formularz oferty.
 
§ 7

1. Oferta złożona przez podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji na realizację zadań Gminy powinna zawierać w szczególności:
1) nazwę i siedzibę podmiotu,
2) szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadania Gminy proponowanego do realizacji,
3) informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania Gminy,
4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania Gminy,
5) wnioskowaną wysokość dotacji oraz udziału środków własnych i z innych Źródeł,
6) termin i miejsce realizacji zadania Gminy,
7) wypis z rejestru sądowego,
8) statut na podstawie którego działa dany podmiot.
2.Ofertę składa się na formularzu ustalonym przez Wójta.
 
§ 8

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania, w terminie określonym w ogłoszeniu.
 
§ 9

Konkurs powinien być rozstrzygnięty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
§ 10

1. W celu przeprowadzenia konkursu Wójt powołuje pięcioosobową komisje konkursową.
2. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.
§ 11

1. Do zadań komisji konkursowej należy przeprowadzenie postępowania konkursowego i przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Wójtowi.
2. Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy komisji konkursowej określa regulamin zatwierdzany przez Wójta.
§ 12

1. Konkurs rozpoczyna się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów.
3. Konkurs unieważnia się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem najkorzystniejszej oferty.
 
§ 13

1. W pierwszym etapie konkursu komisja konkursowa:
1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert.
2) otwiera koperty z ofertami,
3) ustała, które z ofert spełniają warunki określone w § 7 i w § 8 i przekazuje je właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy,
4) odrzuca oferty, które mimo wezwania do uzupełnienia, nie spełniają warunków określonych w §   7 lub w § 8 i niezwłocznie zawiadamia podmioty o odrzuceniu ich ofert na piśmie.
2. W drugim etapie konkursu komisja konkursowa:
1) analizuje merytoryczną zawartość ofert, biorąc pod uwagę opinie, o których mowa w ust.1 pkt3,
2) wybiera najkorzystniejsze oferty i decyduje o wysokości środków przyznanych na realizację zadania Gminy.
§ 14

1 Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę:
1) zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi podmiotu,
2) wartość merytoryczną projektu,
3) koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych podmiotu oraz oczekiwaną wysokość dotacji,
4) stararnne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ciągu ostatnich trzech lat,
5) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w konkursie została złożona jedna oferta.
§ 15

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
2) liczbę zgłoszonych ofert, w tym ofert spelniających warunki określone w § 7 w § 8 oraz ofert odrzuconych,
3) wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzględnieniem kwot przyznanych dotacji,
4) ewentualne uwagi członków komisji konkursowej,
5) podpisy członków komisji konkursowej.
§ 16

Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

Rozdział 3 Kontrola wydatkowania dotacji i sposób ich rozliczania
§ 17

1. Uruchomienie środków na realizacje zadania Gminy następuje na podstawie umowy zawartej z podmiotem, którego oferta została wybrana.
2. Umowa powiima zawierać w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy,
2) szczegółowy opis zleconego zadania Gminy i sposobu jego wykonania,
3) wysokość dotacji przyznanej podmiotowi wykonującemu zadanie Gminy i tryb płatności,
4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania Gminy,
5) sposób kontroli realizacji zadania Gminy i wydatkowania dotacji,
6) sposób i termin rozliczenia dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji,
7) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy,
8) postanowienia dotyczące wydatkowania dotacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
9) inne postanowienia, istotne z uwagi na charakter zadania Gminy i sposób jego finansowania.
3. Umowa nie może zostać zawarta na okres dłuższy niż 3 lata.
§ 18
 
1. W trakcie realizacji zadania Gmina ma prawo kontroli wykonywania zadania, w tym żądania informacji, wglądu do dokumentacji zadania oraz sporządzania odpisów dokumentów.
2. Kontrola winna obejmować w szczególności:
1) stan realizacji zadania,
2) efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania Gminy,
3) prawidłowość wykorzystania dotacji,
4) prowadzoną dokumentację realizacji zadania Gminy.
§ 19
 
W przypadku stwierdzenia wydatkowania dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem lub w sposób niezgodny z innymi postanowieniami umowy, dotacja podlega bezzwłocznemu zwrotowi na konto Gminy wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia jej przekazania na konto podmiotu.
§ 20
 
1. Po zakończeniu realizacji zadania Gminy, podmiot składa merytoryczno - finansowe
sprawozdanie z jego wykonania w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, na który umowa została
zawarta.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) informacje o przebiegu realizacji zadania,
2) szczegółowe rozliczenie finansowe,
3) zestawienie dowodów księgowych,
4) oświadczenie o wydatkowaniu dotacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
5) inne istotne mformacje o realizacji zadania.
§ 21

Zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań Gminy przez podmioty Wójt przedkłada Radzie w terminie do 30 czerwca następnego roku budżetowego.
§ 22

Środki finansowe nie wykorzystane przez podmiot podlegają w części niewykorzystanej zwrotowi do budżetu Gminy w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania Gminy lub odstąpienia od jego realizacji.

Rozdział 4 Postanowienia końcowe
§ 23

1. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów realizacji zadania Gminy.
2.Limit dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być podwyższony za zgodą Rady.
§ 24

Podmiot może otrzymać dotację na więcej niż jedno zadanie w ciągu roku.
§ 25
 
Środki finansowe przyznane podmiotowi w ramach dotacji na realizacje zadania Gminy nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
1) kosztów stałych działalności podmiotu,
2) wydatków na zadania inwestycyjne i remontowo - budowlane.
§ 26

W przypadku, gdy podmiot z własnej inicjatywy złoży- ofertę realizacji zadania Gminy:
1)Wójt rozpatruje celowość realizacji określonego zadania Gminy przez podmiot,
2)w przypadku stwierdzenia celowości takiego sposobu realizacji zadania Gminy, Wójt informuje składającego ofertę o trybie zlecania zadania określonym w niniejszych zasadach, a następnie ogłasza konkurs.
§ 27
 
Zmiany niniejszych zasad następują w trybie przewidzianym dla ich uchwalenia.
 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 10:05:45.
Data wprowadzenia: 2010-09-20 10:05:45
Opublikowane przez: Agnieszka Różańska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl