> 2005
2005
 

 

Uchwała Nr XXII/226/05

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 27 grudnia 2005 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. )

 

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości będącej własnością Gminy Czarna, położonej w miejscowości  Czarna Górna, oznaczonej numerem działki 880/1 o powierzchni 0,0942 ha

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 10:04:12.
 

 

Uchwała Nr XXII/227/05

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 27 grudnia 2005 r.

 

w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Sanu w granicach administracyjnych gminy Czarna.

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 19 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm. )

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Opiniuje się pozytywnie projekt planu ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Sanu w granicach administracyjnych gminy Czarna.

2.      Uzgadnia się projekt planu ochrony Parku Krajobrazowego Dolny Sanu
w granicach administracyjnych gminy Czarna w zakresie ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych oraz ustaleń do studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do nieruchomości nie będących własnością Skarbu Państwa. 

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 10:03:43.
 

 

Uchwała Nr XVI/ 167 /05

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 30 marca 2005r.

 

 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

            Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

                     § 1                    

Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym zwany dalej „regulaminem”.

 

Rozdział I.

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
2) maksymalnym miesięcznym stypendium szkolnym - należy rozumieć przez to 200 % kwoty,  o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),
3) minimalnym miesięcznym stypendium szkolnym - należy rozumieć przez to 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
4) dochodzie uprawniającym do przyznania stypendium szkolnego - należy rozumieć przez to kwotę, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.)
5) innych okolicznościach w rodzinie -  należy rozumieć przez to występujące w rodzinie bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,

6) zdarzeniu losowym - należy rozumieć przez to nagłe wystąpienie innych okoliczności lub klęski żywiołowej,
7) pełna kwota zasiłku szkolnego - należy rozumieć przez to pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
8)
stypendyście - należy rozumieć przez to ucznia, któremu przyznano stypendium szkolne lub zasiłek szkolny.

                                                       

 

§ 3

Regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1ustawy,

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.


Rozdział II.

               SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO 

                                                                 § 4
1. Na wysokość stypendium szkolnego wpływają: wysokość dochodu oraz wystąpienie innych okoliczności w rodzinie, o których mowa w § 2 pkt 5 regulaminu.

2. Wysokość stypendium w zależności od dochodu na osobę w rodzinie ustala się następująco:

 

Dochód na osobę w rodzinie jako % dochodu uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego jako % maksymalnego miesięcznego stypendium szkolnego

do wysokości 30 % kryterium dochodowego włącznie

180,00%

powyżej 30 % do 60% kryterium dochodowego włącznie

160,00%

powyżej 60 % do  90% kryterium dochodowego włącznie

120,00%

powyżej 90 % do 100 % kryterium dochodowego

80,00%


3. W przypadku wystąpienia jednocześnie dwóch lub więcej innych okoliczności w rodzinie wysokość stypendium podwyższa się o 20%.

4. W przypadku, kiedy uczeń pobiera inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych wysokość przyznanego stypendium szkolnego na miesiąc stanowi różnicę pomiędzy miesięczną wysokością wynikającą z tabeli, a sumą miesięcznych wysokości innych pobieranych stypendiów o charakterze socjalnym.

                                                                 Rozdział III.
                        FORMY W JAKICH UDZIELA SIĘ STYPENDIUM SZKOLNE

                                                                                    

                                                                       § 5
Stypendium szkolne przyznawane jest w formie lub w formach pożądanych przez wnioskodawcę, po uwzględnieniu opinii dyrektora, o której mowa w art. 90n ust. 2 pkt 1 ustawy.

                                                                       § 6
Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno-krajoznawczym organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz inne placówki, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie.

                                                                          § 7
Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym może dotyczyć w szczególności zakupu podręczników, stroju sportowego oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole, do której uczęszcza uczeń.


                                                                         § 8
Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania może dotyczyć kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji, kosztów zakupu posiłków, kosztów dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej potwierdzonych biletami imiennymi.


                                                                        § 9
Stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego może być przyznane wyłącznie w sytuacji, kiedy przyznanie stypendium szkolnego w formach określonych w §§ 6 - 8 nie jest możliwe lub nie jest celowe.


                                                                        § 10
Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach równocześnie.

                                                             Rozdział IV.
                     TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

                                                                       § 11
1. Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek złożony przez:
a) rodziców ucznia,
b) pełnoletniego ucznia,
c) dyrektora,
d) z urzędu.
2. Jeżeli wnioskodawcami są rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub jeżeli stypendium przyznaje się z urzędu, to przed przyznaniem stypendium szkolnego zasięga się opinii dyrektora.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnej w  terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
4. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.
5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

 

                                                                      § 12
1. Stypendium szkolne przyznaje wójt w formie decyzji administracyjnej.

2. W decyzji administracyjnej określa się w szczególności wysokość stypendium szkolne- go (miesięcznie oraz za cały rok szkolny),jego formę lub formy, a także pouczenie o obowiązku niezwłocznego poinformowania wójta o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

                                                                     

                                                                     § 13
Stypendium szkolne przyznaje się na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres od października do czerwca w danym roku szkolnym.


                                                                     § 14
1. Stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w § 6-8 regulaminu udziela się poprzez refundację poniesionych kosztów.
2. Refundacji dokonuje się, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6, w ratach lub jednorazowo na pod- stawie przedłożonych faktur VAT, lub innych dowodów poniesienia kosztów. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Wnioskodawca przedkłada w oryginałach lub urzędowo poświadczonych kserokopiach.
3. Refundacja może być dokonana w sposób uzgodniony z wnioskodawcą - gotówką w kasie lub przelewem na wskazane konto bankowe.
4. Refundacja kosztów wyszczególnionych w dokumentach o których mowa w ust. 2 zostanie dokonana, jeżeli spełniają one następujące warunki:
a) dotyczą okresu na jaki przyznane jest stypendium,
b) są zgodne z formami określonymi w decyzji, o której mowa w § 12 ust. 1.
5. Refundacji, o której mowa w ust. 1 dokonuje się do wysokości stypendium szkolnego określonego w decyzji, o której mowa w § 12 ust. 1.
6. Wypłata stypendium rozpoczyna się po otrzymaniu przez Gminę dotacji
z budżetu państwa.


                                                                     § 15
Stypendium szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężnego wypłaca się w dwóch transzach:

   - pierwsza za okres od września do grudnia - do końca października,

   - druga za okres od stycznia do czerwca      - do końca kwietnia,

- w sposób uzgodniony z wnioskodawcą poprzez wypłatę w kasie lub przelew bankowy.

                                                                     § 16
1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor są obowiązani niezwłocznie powiadomić wójta o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

                                                                Rozdział V.
                        TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO


                                                                    § 17
1. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek złożony w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

                                                                      

                                                                   § 18
1. Zasiłek szkolny przyznaje wójt w formie decyzji administracyjnej.
2. W decyzji administracyjnej określa się wysokość zasiłku szkolnego,  jego formy i ter- min wypłaty.    

 

                                                                

                                                                  § 19
1. Zasiłek szkolny może być przyznany w zależności od sytuacji materialnej wywołanej zdarzeniem losowym w pełnej lub częściowej kwocie.
2. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.


                                                                 § 20
1. Zasiłek szkolny przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej, wypłaca się w najbliższego dnia roboczego po dniu, w którym decyzja o przyznaniu zasiłku stała się ostateczna.
2. Zasiłek szkolny realizuje się poprzez refundację poniesionych kosztów.
3. Warunkiem realizacji zasiłku szkolnego, jest przedłożenie z wnioskiem
o przyznanie zasiłku faktur VAT lub innych dokumentów
potwierdzających dokonanie wydatku. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Wnioskodawca przedkłada w oryginałach lub urzędowo poświadczonych kserokopiach.
4. Przepisy § 14 ust. 3 - 4 stosuje się odpowiednio.
5. Refundacji dokonuje się do wysokości zasiłku szkolnego określonego
w decyzji.


Rozdział VI.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

 

§ 21

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. może być złożony po upływie terminu.

 

§ 22

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. realizowane są po uprzednim otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

 

§ 23

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 24

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/167/05

Rady Gminy Czarna z dnia 30 marca 2005r.                                                                                     

 

                                                                            ..............................................................

                                                                                                          miejscowość, data

..........................................

Imię i nazwisko rodziców

..........................................

..........................................

       adres zamieszkania                                             Wójt  Gminy  Czarna

.........................................

numer telefonu

 

        Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

             na rok szkolny ...........................................

 

1. Imię i nazwisko ucznia ...............................................................................................

2. Nazwa szkoły, miejscowość i klasa, do której uczęszcza uczeń ................................

..........................................................................................................................................

3. PESEL ucznia  .............................................

4. Miejsce obecnego zamieszkania ucznia .....................................................................

5.   Pożądana forma świadczenia ......................................................................................

..........................................................................................................................................

6. Dochód na osobę w rodzinie ............................. (słownie: ........................................

.........................................................................................................................................)

7. Czy uczeń  otrzymuje ze środków publicznych inne stypendium o charakterze socjalnym (jeśli tak to należy, podać źródło oraz wysokość pobieranego stypendium) .........................................................................................................................................

8. Dane o członkach rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

L.P.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Data urodzenia


Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 10:02:38.
 

Uchwała Nr XIX/192/05

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 16 września 2005r.

 

 

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna

 

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art 4 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych Rada Gminy w Czarnej

 

u c h w a l a

co następuje:

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1 Ilekroć jest mowa o:

1)      właścicielu nieruchomości – należy przez to rozumieć również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

2)      odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające
w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

3)      nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo
w zbiornikach bezodpływowych;

4)      odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoją wielkość, rozmiar lub masę nie mogą być swobodnie umieszczane w pojemnikach do gromadzenia odpadów określonych w uchwale, tj.: stare meble, wózki dziecięce, deski, materace, łóżka, sprzęt gospodarstwa domowego, itp.;

5)      zbiorniku bezodpływowym - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;

6)      zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.);

7)      zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie
w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2002r Nr 207, poz. 1762 z późn. zm.);

8)      przedsiębiorcę – należy przez to rozumieć gminne jednostki organizacyjne
i osoby fizyczne i prawne, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

 

Rozdział 2

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku

 

§2. 1.Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego nieruchomości.

 

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek:

1) zbierania i pozbywania się powstałych na nieruchomości odpadów nadających się do odzysku lub kompostowania;

2) jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, muszą być one gromadzone oddzielnie od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają odrębne przepisy;

3) usuwania i unieszkodliwiania odpadów z robót remontowo-budowlanych oraz odpadów wielkogabarytowych;

4) wykaszania na terenie nieruchomości chwastów i traw;

5) kompostowania odpadów pochodzących z produkcji rolnej, w tym części roślin, trawy, liści itp.;

6) przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a w przypadku jej braku, przejściowego gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych przystosowanych do okresowego opróżniania albo wyposażenia nieruchomości
w przydomową oczyszczalnię ścieków;

7) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości poprzez odgarnięcie ich w miejsce nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów oraz likwidacji śliskości chodników poprzez posypywanie piaskiem lub innym środkiem likwidacyjnym śliskość;

8) utrzymywania w odpowiednim stanie zjazdów z dróg publicznych prowadzących do nieruchomości.

 

§3. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek:

1)      ustawienia na tych terenach lub w obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania, nie dopuszczając do ich przepełnienia;

2)      utrzymwania w należytym stanie drzew i krzewów, koszenia trawników i usuwania chwastów oraz zgrabywania liści;

3)      uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń;

4)      utrzymywania na tych terenach porządku i czystości.

2. Obowiązek określony w ust.1 dotyczy także zarządzających przystankami komunikacji publicznej i przedsiębiorców korzystających z takich przystanków oraz jednostek prowadzących działalność handlową, usługową i gastronomiczną.

 

§4. Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zobowiązani są do okresowej dezynfekcji kontenerów.

 

§5. 1. Mycie samochodów poza myjniami może odbywać się jedynie w miejscach do tego przeznaczonych i pod warunkiem, że powstające nieczystości ciekłe nie będą odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza zakładami i warsztatami mechanicznymi, w tym naprawy doraźne i regulacje samochodów w trakcie, których powstają zużyte oleje silnikowe i przekładniowe oraz płyny hamulcowe i chłodnicze, mogą być prowadzone wyłącznie
w miejscach o podłożu nieprzepuszczalnym oraz posiadającym możliwość zgromadzenia
a następnie odzyskania lub unieszkodliwienia wytworzonych odpadów.

 

3. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych w miejscach do tego nieprzystosowanych,
w szczególności w pobliżu wód powierzchniowych, zbiorników i ujęć z wodą pitną jest zabronione.

 

Rozdział 3

Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów

 

§6. 1. Urządzeniami przeznaczonymi do gromadzenia odpadów komunalnych są kontenery
o pojemności 7m3

2. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w kontenery przez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie od Zakładu Gospodarki Komunalnej lub w inny sposób ustalony w drodze umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej lub innym uprawnionym podmiotem.

 

3. Urządzeniami służącymi do gromadzenia nieczystości ciekłych są zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych.

 

§7. 1. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

2. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane możliwie jak najszybciej w terminach uzgodnionych
z przedsiębiorcą, o którym mowa w §1 pkt.8..

 

§8. Powstały z rozbiórek gruz budowlany właściciel nieruchomości może wywozić na miejsce wskazane przez Wójta Gminy po uprzednim złożeniu wniosku o wskazanie miejsca wywozu.

 

§9. 1. Właściciele nieruchomości winni dążyć do segregowania i gromadzenia odpadów przeznaczonych do wtórnego wykorzystania takich jak: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne.

2. Odpady organiczne oraz resztki roślin należy kompostować i wykorzystywać na potrzeby własne.

3. Wysegregowane odpady należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, wyposażonych w worki na śmieci ulegających biodegradacji, rozstawionych na terenie gminy.

Rozdział 4

Zasady gromadzenia i usuwania odpadów

 

§10. 1. Usuwanie odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z nieruchomości może być realizowane przez:

1)      Gminną jednostkę organizacyjną

2)      Przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenie wydane w trybie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do udokumentowania korzystania z usług gminnej jednostki organizacyjnej lub innego uprawnionego przedsiębiorcy, o którym mowa
w pkt 2, w zakresie usuwania odpadów komunalnych poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi.

 

§11. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej na warunkach podanych przez jej zarządcę, z wyłączeniem nieruchomości, które posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

2. Na terenie Gminy, gdzie nie istnieje kanalizacja sanitarna lub jej budowa jest technicznie czy ekonomicznie nieuzasadniona, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

3. Nieczystości ciekłe, winny być usuwane z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy z częstotliwością gwarantującą nie przepełnienie zbiornika i zapobiegającą wypływowi nieczystości i zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód podziemnych. Wywożenie nieczystości winno być udokumentowane rachunkiem lub fakturą.

 

§12. Ustala się, że usługi usuwania odpadów komunalnych wykonywane będą w terminach:

1)      z kontenerów - w miarę potrzeb;

2)      z koszy ulicznych – codziennie;

3)      z koszy na przystankach komunikacyjnych – w miarę potrzeb.

 

§13. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej w sytuacjach awaryjnych tj. wyjątkowego, krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, dopuszcza się magazynowanie ich do czasu transportu w szczelnych workach z tworzywa sztucznego, podlegającego biodegradacji.

 

§14. 1. Gromadzenie w kontenerach śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów
z działalności gospodarczej, odpadów budowlanych, odpadów wielkogabarytowych, opon
a także odpadów roślinnych, trawy, liści itp. jest zabronione.

2. Spalanie w kontenerach jakichkolwiek odpadów komunalnych (także suchych odpadów roślinnych) oraz składowanie odpadów obok kontenerów jest zabronione.

3. Właściciele nieruchomości mogą spalać gromadzone na swej nieruchomości odpady pochodzenia roślinnego pod warunkiem, iż nie będzie to powodować zagrożenia pożarowego oraz uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, a w szczególności terenów użytku publicznego, ciągów komunikacyjnych, itp.

4. Lokalizacja i sposób kompostowania odpadów roślinnych nie może stanowić uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich posesji.

 

Rozdział 5

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich

 

§15. Zwierzęta domowe, a w szczególności psy i koty powinny być utrzymywane w taki sposób, by nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz innych zwierząt, nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich i nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

 

§16. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych mają obowiązek:

1) w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia, psa poddać obowiązkowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie, a wydane zaświadczenie szczepienia okazywać na żądanie uprawnionych służb;

2) w przypadku, gdy pies biega swobodnie po nieruchomości, umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą i zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec ewentualnemu wydostaniu się psa poza teren nieruchomości;

3) na terenach publicznie dostępnych, psy prowadzić w sposób umożliwiający panowanie nad zwierzęciem (na smyczy, w założonym kagańcu);

4) usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na klatkach schodowych
i innych pomieszczeniach służących do użytku publicznego, z chodników, placów oraz innych miejsc publicznie dostępnych;

5) zapobiegania możliwości szerzenia się chorób zakaźnych zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych utrzymywanych zwierząt domowych, a szczególnie tych chorób, które mogą zagrażać ludziom;

6) zawiadomić natychmiast właściwe służby weterynaryjne lub Wójta Gminy Czarna
o pojawieniu się u zwierzęcia objawów wzbudzających podejrzenie choroby zakaźnej oraz odosobnić go uniemożliwiając kontakt z innymi zwierzętami oraz osobami;

7) zapobiegania rozprzestrzenianiu i niezwłocznego zwalczania wszelkich insektów, których nosicielem jest utrzymywane zwierzę;

 

2. Wprowadzanie zwierząt domowych na miejsca wydzielone do zabawy dla dzieci,
a w szczególności do piaskownic oraz na tereny cmentarzy jest zabronione.

 

§17. 1 Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów oraz nieczystości powstających w związku z chowem zwierząt w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz prawem ochrony środowiska.

2. Przy hodowli zwierząt gospodarskich muszą być spełnione między innymi wymogi:

1) hodowla nie powinna powodować nadmiernych uciążliwości takich jak hałas czy wydzielanie uciążliwych zapachów w stosunku do nieruchomości sąsiednich;

2) zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości powinny być zabezpieczone przed samowolnym opuszczaniem tej nieruchomości.

 

§18. 1. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt domowych i gospodarskich należy do obowiązków właścicieli tych zwierząt.

2. Do grzebania zwłok zwierzęcych wyznaczone jest gminne grzebowisko w Rabym.

3. Grzebania zwłok zwierzęcych na gminnym grzebowisku można dokonać po przedstawieniu w odpowiedniej gminnej jednostce organizacyjnej:

1) zaświadczenia od miejscowego lekarza weterynarii stwierdzającego, że zwierzę nie padło na choroby zakaźne – dotyczy sztuk do 24 m-ca życia;

2) decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającej na grzebanie – dotyczy sztuk powyżej 24 m-ca życia.

3) kopii paszportu padniętej sztuki, jeśli obowiązek jego posiadania wynika z odrębnych przepisów.

 

Rozdział 6

Obowiązek deratyzacji

 

§19. 1. Terminy obowiązkowej deratyzacji, po uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Wójt Gminy Czarna podaje do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie.

2. Obowiązek deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, którzy ponoszą koszty jej przeprowadzenia.

3. We wszystkich nieruchomościach, raz w roku, należy przeprowadzić deratyzację miejsc
i pomieszczeń to jest.: korytarze, piwnice, węzły cieplne, przyłącza kanalizacyjne, pomieszczenia gospodarcze itp.

4. Miejsca wyłożenia środków trujących winny być odpowiednio oznakowane oraz zabezpieczone przed dostępem ludzi i zwierząt.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 

§20. 1. Osoby, które nie wykonują obowiązków określonych niniejszą uchwałą podlegają odpowiedzialności karnej określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 prowadzone jest według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

3. Upoważnia się Zakład Gospodarki Komunalnej do kontrolowania prawidłowości stosowania się właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Czarna do przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.622 z późn. zm.) oraz zasad określonych w niniejszej uchwale.

 

§21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

 

§22. Traci moc uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Czarnej z dnia 28 kwietnia 1999r.,
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna.

 

§23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:57:35.
 

 

Uchwała Nr XX/205/05

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 16 listopada 2005 r.

 

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarna

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm ), art. 14 ust. 3 i 5 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. )

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna oznaczonej numerem działki 42/203 o powierzchni 0,0481 ha położonej w miejscowości Chrewt
na nieruchomość oznaczona numerami działek 42/200 o powierzchni 0,0055 ha, 42/201 
o powierzchni 0,0081 ha i 42/199 o powierzchni 0,0341 ha położonej w miejscowości Chrewt stanowiącej własność Miasta Tarnobrzeg – bez obowiązku dokonywania dopłat.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnej.

 

 

§ 3

 

 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:56:50.
 

 

Uchwała Nr XX/204/05

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 16 listopada 2005 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości oraz  na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

 

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

1.Wyraża się zgodę na najem na okres 10 lat części działki nr 758 o pow. 0,01 ha, położonej
w miejscowości Czarna Górna na rzecz Pan Józefa Amarowicza zam. 38 - 710 Czarna Górna 72

 

2.Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu
na nieruchomość opisaną w ust. 1. 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:56:23.
 

 

Uchwała Nr XX/206/04

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 16 listopada 2005 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości.

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 68 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta Gminy Czarna bonifikaty w wysokości 57 % od ustalonej ceny w wysokości 15 800 zł lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 25 posadowionym na działce nr 31/1 o powierzchni 0,0722 ha, położonej w miejscowości Polana sprzedawanego na rzecz najemcy Pani Zofii Dzedzyk.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnej

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

Przy ustaleniu bonifikaty od ustalonej ceny lokalu mieszkalnego przyjmuje się następującą zasadę jej wyliczenia: 3% bonifikaty za każdy rok pracy na terenie Gminy Czarna.

Pani Zofia Dzedzyk  posiada 19 -letni staż pracy na terenie Gminy Czarna, przedmiotowa bonifikata wynosi więc 57 %.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:55:53.
 

UCHWAŁA NR XX/214/05

RADY GMINY W CZARNEJ

z dnia 16 listopada 2005 r.

w sprawie umieszczania reklam na terenach, budynkach i innych obiektach stanowiących własność Gminy i pobierania z tego tytułu opłat.

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.)

Rada Gminy w Czarnej                                                                                                         uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwała określa zasady dotyczące umieszczania reklam na terenach i obiektach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat.

§ 2

 

1.Dozwolona jest reklama, która odpowiada wymogom określonym w odrębnych przepisach.

2.Reklamy (hasła) mogą być wykonane:

a) jako reklamy ścienne (w postaci malowideł, napisów itp. wykonanych na ścianie obiektu),

b) przez instalowanie w obiektach urządzeń reklamowych, takich jak szyldy, gabloty, tablice, konstrukcje świetlne itp.,

c) w formie transparentów umieszczonych na obiektach lub pomiędzy obiektami,

d) jako wolno stojące tablice informacyjne, plansze reklamowe, stelaże, itp., czasowo lub trwale związane z gruntem,

e) jako afisze, plakaty.

§ 3.

1.Umieszczanie na terenie, budynku i innym obiekcie komunalnym reklamy wymaga pisemnej zgody jego zarządcy.

2. Umieszczanie reklam w pasach drogowych zaliczonych do kategorii dróg gminnych, następuje z zachowaniem warunków określonych w odrębnych przepisach.

§ 4.

Ustala się następujące zasady obowiązujące przy wyrażaniu zgody na wywieszanie reklam
o których mowa w § 2 ust. 2 pkt c:

a) o kolejności wywieszania transparentów decyduje kolejność składania wniosków,

b) pierwszeństwo wywieszania mają transparenty informujące o imprezach kulturalno-oświatowych.

2. Afisze i plakaty mogą być umieszczone na słupach ogłoszeniowych.

§ 5.

1. Zasad określonych w § 4 nie stosuje się do kampanii wyborczych i referendalnych.

2. Wnioski o wywieszenie transparentów w ramach kampanii wyborczych lub referendalnych należy zgłosić w terminie 20 dni od dnia ogłoszenia zarządzenia o wyborach, uchwały lub zarządzenia o przeprowadzeniu referendum. Wnioski zgłoszone po upływie tego terminu nie będą uwzględniane.

3. Zgody na wywieszenie transparentów, o których mowa w ust. 2, udziela się
z zachowaniem reguły równego traktowania wszystkich wnioskodawców, a w szczególności z uwzględnieniem następujących zasad:

a) o okresie czasu na który transparenty będą wywieszone decyduje liczba wniosków,

b) o kolejności wywieszania decyduje losowanie.

§ 6.

1. Kształt, kolor i sposób wykonania reklam, o których mowa w § 2 ust. 2, powinny być zharmonizowane z otoczeniem, nie oszpecać budynku lub innego obiektu i nie zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia.

2. Zarządca terenu lub obiektu przed wyrażeniem zgody na umieszczenie reklamy, powinien brać pod uwagę zasadę określoną w ust. 1, zasięgając w tej kwestii opinii Wójta. Dotyczy to również reklam, co do których wymagane jest zgłoszenie na budowę w trybie przepisów prawa budowlanego.

§ 7.

 Ustala się następujące opłaty roczne za:

  1.  Umieszczenie reklamy lub tablicy informacyjnej na budynku, budowli będących własnością gminy:

a)  o powierzchni do 1 m2. - 75,00 zł + VAT

b) o powierzchni powyżej 1 m2. - 100,00 zł + VAT

2.Ustawienie reklamy lub tablicy informacyjnej na gruntach będących własnością gminy za 1 m2, powierzchni reklamy - 100,00 + VAT

Zarządcy terenów i obiektów komunalnych wpłacają pobrane opłaty na właściwy numer konta Gminy Czarna.

§ 8.

W stosunku do istniejących reklam wprowadza się obowiązek renegocjowania umów.

§ 9.

Stawki opłat określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały są waloryzowane
z dniem 1 stycznia każdego roku o wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim i zaokrąglane do 0,1 PLN.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:55:17.
 

 

Uchwała Nr XX/211/05

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 16 listopad 2005r.

 

 

w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie odbierania
i składowania stałych odpadów komunalnych

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Czarnej

 

u c h w a l a, co następuje:

 

§1

Ustala się na 2006r dla odbiorców usług w zakresie odbierania i składowania stałych odpadów komunalnych, wiejskich gospodarstw domowych i rodzinnych gospodarstw rolnych, dopłatę do 1m³ w kwocie 9,34zł plus VAT w obowiązującej wysokości.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006r

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:54:40.
 

 

Uchwała Nr XX/212/05

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 16 listopada 2005r.

 

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania
i składowania stałych i ciekłych odpadów komunalnych.

 

            Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr142, poz.1591 z późn zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622
z późn. zm.), Rada Gminy w Czarnej

 

u c h w a l a, co następuje:

 

§1

Ustala się górne stawki opłat netto w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych, gromadzonych w kontenerach stanowiących własność Gminy i przy wykonywaniu usługi przez gminną jednostkę komunalną:

1)      Dla gospodarstw domowych składających odpady w kontenerach stanowiących własność Gminy –1,69zł miesięcznie od jednej osoby,

2) Dla gospodarstw agroturystycznych za okres 2 m-cy w roku od miejsca noclegowego 2,50zł miesięcznie.

3) W domkach letniskowych:

a)      wykorzystywanych na własne potrzeby 45,00zł/rocznie,

b)      wykorzystywanych do działalności usługowej 90,00zł/rocznie,

4) Od Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych 310,00zł za jednorazowy wywóz kontenera,

5) Od pozostałych właścicieli nieruchomości 360,00zł za jednorazowy wywóz kontenera użytkowanego indywidualnie,

6) Od punktów handlowych i usługowych:

a) punkty sezonowe w Chrewcie – 250,00zł miesięcznie w okresie sezonu,

b) sklepy spożywczo – przemysłowe do 100m² powierzchni handlowej – 40,00zł miesięcznie,

c)      sklepy spożywczo – przemysłowe powyżej 100m² powierzchni handlowej – 90,00zł miesięcznie,

d)      sklepy przemysłowe – 40,00zł miesięcznie,

e)      pozostali – 33,00zł miesięcznie.

 

§2

Stawkę opłat ustala się w wysokości za jednorazowe wywiezienie przez Zakład Gospodarki Komunalnej i składowanie stałych odpadów komunalnych gromadzonych w kontenerach własnych właściciela nieruchomości, stawkę opłat ustala się w wysokości 320,00 zł od kontenera,

 

 

 

 

§3

Za składowanie stałych odpadów komunalnych dostarczanych na składowisko z terenu gminy Czarna przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenie – 42zł/m³.

 

§4

Za odbiór i unieszkodliwianie ciekłych odpadów komunalnych powstających
w gospodarstwach domowych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, wywożonych do oczyszczalni stanowiących własność Gminy:

a) przy wykonywaniu usługi przez gminną jednostkę komunalną – 25,00zł/m³ ścieków,

b) przy wywożeniu przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie wynikające z odrębnych przepisów:

 – gospodarstwa domowe, Gmina i gminne jednostki organizacyjne – 5,00zł/m³

 - pozostali – 8,00zł/m³

 

§5

Do stawek opłat wymienionych w §1-4 dolicza się podatek VAT w obowiązującej wysokości.

 

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§7

Traci moc uchwała Nr XIII/140/04 Rady Gminy w Czarnej z dnia 02 grudnia 2004r.,
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i składowania stałych i ciekłych odpadów komunalnych.

 

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006r.


 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:37:08.
 

 

Uchwała Nr XX/210/05

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 16 listopada 2005r.

 

 

            w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czarna

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr142, poz.1591 z późn zm.) oraz art. 24 ust 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) Rada Gminy w Czarnej

 

u c h w a l a, co następuje:

 

§1

 

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, przedstawione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej, stanowiące załącznik nr1 do niniejszej uchwały.

 

§2

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, przedstawione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej, stanowiące załącznik nr2 do niniejszej uchwały.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§4

 

Traci moc uchwała Nr XIII/141/04 Rady Gminy w Czarnej z dnia 02 grudnia 2004r.,
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Czarna.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01stycznia 2006r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/210/05

Rady Gminy w Czarnej z dnia 16 listopada 2005r

 

 

 

 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

na 2006 rok

 

 

 

Za pobór wody:

 

1) dla wiejskich gospodarstw domowych, rodzinnych gospodarstw rolnych, Gminy
i jednostek organizacyjnych Gminy –2,55 zł netto za 1m³,

 

2) od domku letniskowego za okres 3 m-cy w roku 30,72zł netto miesięcznie - w przypadku braku wodomierza,

 

3) w przypadku prowadzenia w domku letniskowym działalności usługowej stawkę określoną w pkt 2) zwiększa się o 50% - w przypadku braku wodomierza,

 

4) dla pozostałych 2,86zł netto za 1m³.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/210/5

Rady Gminy w Czarnej z dnia 16 listopada 2005r

 

 

 

 

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

na 2006 rok

 

 

 

 

Za odprowadzanie ścieków:

 

1) dla wiejskich gospodarstw domowych, rodzinnych gospodarstw rolnych, Gminy
i jednostek organizacyjnych Gminy – 2,70zł netto za 1m³,

 

2) dla pozostałych 4,61 zł netto za 1m³.

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:36:32.
 

 

Uchwała Nr XX/209/05

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 16 listopada 2005r.

 

 

w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr72, poz.747 z późn. zm.) Rada Gminy w Czarnej

 

u c h w a l a, co następuje:

 

§1

Ustala się na 2006r stawki dopłat dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla wiejskich gospodarstw domowych, rodzinnych gospodarstw rolnych, Gminy
 i jednostek organizacyjnych Gminy w kwocie:

1)      0,31zł plus VAT w obowiązującej wysokości, stanowiącej dopłatę do 1m³ wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność gminy.

2)      1,91zł plus VAT w obowiązującej wysokości, stanowiącej dopłatę do 1m³ ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

 

Traci moc uchwała Nr XIII/139/04 Rady Gminy w Czarnej z dnia 02 grudnia 2004r.,
w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006r

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:35:52.
 

Uchwała Nr XIX/193/05

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 16 września 2005 r.

 

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarna

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm ), art. 14 ust. 3 i 5 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. )

 

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna oznaczonej numerem działki 42/203 o powierzchni 0,0481 ha położonej w miejscowości Chrewt
na nieruchomość oznaczona numerami działek 42/200 o powierzchni 0,0053 ha, 42/201 
o powierzchni 0,0079 ha i 42/199 o powierzchni 0,0341 ha
położonej w miejscowości Chrewt stanowiącej własność Miasta Tarnobrzeg – bez obowiązku dokonywania dopłat.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnej.

 

 

§ 3

 

 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:35:16.
 

 

Uchwała Nr XIX/194/05

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 16 września 2005 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości lokalowej

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późń. zm.)

 

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.Wyraża się zgodę na użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Żłobku na czas nieokreślony lokalu o powierzchni użytkowej 31,82 m2 składającego się z dwóch pomieszczeń ( 23,5 m2 i 8,32 m2 ) w remizo – świetlicy, budynku nr 14 posadowionym na działce nr 23 płożonej w miejscowości Żłobek, 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:29:49.
 

 

Uchwała Nr XIX/197/05

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 16 września 2005 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości oraz  na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

 

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

1.Wyraża się zgodę na najem na okres 5 lat części działki nr 42/185 o pow. 0,02 ha, położonej w miejscowości Chrewt na rzecz Pani Danuty Waydowskiej zam. Ropczyce ul. Piłsudskiego 26A/3

 

2.Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu na nieruchomość opisaną w pkt 1. 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:29:22.
 

 

Uchwała Nr XIX/199/05

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 15 września 2005 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. )

 

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości będącej własnością Gminy Czarna, położonej w miejscowości  Czarna Górna, oznaczonej numerem działki 478
o powierzchni 0,21 ha stanowiącej drogę dojazdową do pól.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:28:24.
 

 

Uchwała Nr XIX/196/05

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 16 września 2005 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości oraz  na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

 

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

1.Wyraża się zgodę na najem na okres 15 lat  działki nr 43/43 o pow. 0,01 ha, położonej
w miejscowości Chrewt na rzecz Pana Józefa Misińskiego zam. Przemyśl ul. Kołłątaja 8/39

 

2.Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu na nieruchomość opisaną w pkt 1. 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:28:00.
 

 

Uchwała Nr IX/190/05

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 16 września 2005r.

 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarna.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.) oraz art.42 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. — Karta Nauczyciela (Dz.U.z 1997r. Nr 56, poz.357 z późn.zm.) po uzyskaniu opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwała, co następuje:

 

§ 1

1.      Nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Czarna tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. — Karta Nauczyciela (Dz.U.z 1997r. Nr 56, poz.357 z późn.zm.) obniża się o liczbę godzin zajęć stanowiących różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem, a wymiarem zajęć określonym poniżej:

1) dyrektor gimnazjum liczącego:

a) do 5 oddziałów - tygodniowy wymiar zajęć: 10 godzin,

b) ponad 5 oddziałów - tygodniowy wymiar zajęć: 8 godzin,

 

2) dyrektor szkoły podstawowej liczącej:

a) do „7 oddziałów - tygodniowy wymiar zajęć: 12 godzin,

b) ponad „7 oddziałów - tygodniowy wymiar zajęć: 8 godzin,

 

§ 2

Ustalony w 1 wymiar zajęć odnosi się również do nauczycieli, którzy obowiązki dyrektora pełnia w zastępstwie, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Traci moc uchwała Nr VI/63/99 Rady Gminy w Czarnej z dnia 26 sierpnia 1999r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarna.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2005r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:27:33.
 

 

Uchwała Nr XIX/198/05

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 16 września 2005 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust.1, art. 34 ust.1
pkt 3 i art. 37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. )

 

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Czarna stanowiącej lokal nr 1 w budynku nr 25 posadowionym na działce nr 31/1 o powierzchni 0,0722 ha, położonej w miejscowości Polana w drodze bez przetargowej na rzecz najemcy Pani Zofii Dzedzyk.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:27:02.
 

 

Uchwała Nr XIX/195/05

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 16 września 2005 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust. 1,  art. 28
ust.1 
i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym działki nr 42/52 o pow. 0,04 ha położonej w miejscowości Chrewt na rzecz osoby, która dzierżawi tę działkę na podstawie umowy zawartej na okres 20 lat i która tę działkę zabudowała zgodnie z otrzymanym zezwoleniem na budowę.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnej.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:22:37.
 

 

Uchwała Nr XVIII/ 183 /05

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 28 czerwca 2005 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, stosowania dodatkowych zwolnień oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Czarna.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr VII/73/03 Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, stosowania dodatkowych zwolnień oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Czarna wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      § 3 otrzymuje brzmienie:

  § 3. Poboru opłaty targowej dokonują osoby: Pani Alina Łukaszczuk i Pan Leszek Skitał, dla    których ustala się wynagrodzenie w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty.”

 

2)      Po § 3 dodaje się § 3 a w brzmieniu:

„ § 3a. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranych kwot do kasy Urzędu Gminy najpóźniej w najbliższym dniu roboczym””

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:22:05.
 

 

Uchwała Nr XVI/165/05

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 30 marca 2005r.

 

w sprawie  Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 

 

 

Na podstawie art.30 ust.6, art.54 ust.3 i 7   ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.)

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej w Czarnej, (w Polanie) lub w Gimnazjum w Czarnej i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

      1) przy jednej osobie w rodzinie 30 zł.

      2) przy dwóch osobach w rodzinie 50 zł.

      3) przy trzech osobach w rodzinie 60 zł.

      4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 80 zł.

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust.2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale
z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy,
w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

 

§ 2

1.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela,
a w przypadku nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 4, na ich wspólny wniosek

2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy.

3.  Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

            1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

            2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

            1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

            2) pobierania zasiłku społecznego,

            3) korzystania z urlopu wychowawczego

 

                                                                  § 3

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się w okresach miesięcznych .

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.

 

                                                                   § 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:21:39.
Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:21:39
Opublikowane przez: Agnieszka Różańska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl