> 2006
2006
 
Treść w załączniku  Uchw.Plan pracy KKRG[1].doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 09:38:57.
 
Treść w załączniku  uchw.-plan pracy Kom.Rewiz..doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 09:37:46.
 
Treść w załączniku  UCHWAŁA o dożywianiu..doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 09:36:49.
 
Treść w załączniku

Uchwała Nr II/13/06

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 4 grudnia 2006 r.

 

w sprawie uznania drzew za pomnik przyrody.

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92, poz. 880,
ze zm. ) Rada Gminy w Czarnej

 

u c h w a l a

co następuje:

§ 1

Uznaje się za pomnik przyrody drzewo rosnące na działce oznaczonej numerem ewidencji gruntów 17, położonej w miejscowości Czarna Dolna – modrzew europejski (Larix decidua), obwód pnia – 373 cm, wysokość – 25 m. Wiek drzewa określa się
na około 150 lat. Drzewo rośnie na terenie starego cmentarza powstałego na początku XVI w.

 

§ 2

Nadzór nad pomnikiem sprawuje Wójt Gminy Czarna.

 

§ 3

W stosunku do drzewa, o którym mowa w § 1 zakazuje się w strefie 10 m

1)     niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;

2)     uszkadzanie i zanieczyszczanie gleby;

3)     umieszczanie tablic reklamowych.

 

§ 4

Lokalizacja drzewa, o której mowa w § 1 została przedstawiona na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

Skutki prawne objęcia ochroną obiektów określonych niniejszą uchwałą określa ustawa.

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy w Czarnej.

 

§ 7

Traci moc Uchwała Nr X/111/04 Rady Gminy w Czarnej z dnia 9 czerwca 2004 r.
w sprawie uznania drzew za pomnik przyrody.

 

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Treść w załączniku

 

 Załącznik do Uchwały.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 09:33:26.
 
  Treść w załączniku.  U c h w . wynagr.Wójta - I[1].doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 09:15:54 | Data modyfikacji: 2010-09-21 09:19:14.
 
Treść w załączniku
 Uchwała Nr-I_7_XI -06 zm.budżet.[1].doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 09:14:57 | Data modyfikacji: 2010-09-21 09:19:14.
 
Treść w załączniku  Uchwała Nr I Przew.[1].doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 09:13:34 | Data modyfikacji: 2010-09-21 09:19:14.
 
  Treść w załączniku  Uchwała Nr I-Wiceprzew.[1].doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 09:12:00 | Data modyfikacji: 2010-09-21 09:19:14.
 
Treść w załączniku  Uchwała Nr I- Kom.Rewiz.[1].doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 09:11:01 | Data modyfikacji: 2010-09-21 09:19:14.
 
  Treść w załączniku  Uchwała Nr I-Kom.Kier.Roz.[1].doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 09:10:07 | Data modyfikacji: 2010-09-21 09:19:14.
 
Treść w załaczniku  Uchwała Nr I-Kom.Budżzet.[1].doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 09:08:41 | Data modyfikacji: 2010-09-21 09:19:14.
 
  Treść w załączniku  Uchwała Nr I-Kom.Ośw.[1].doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 09:07:35 | Data modyfikacji: 2010-09-21 09:19:14.
 
  Treść w załączniku  Uchwały stawki 2007[1].doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 09:06:39 | Data modyfikacji: 2010-09-21 09:19:14.
 
  Treść w załączniku  Uchwała dot pomnika przyrody[1].doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 09:05:23 | Data modyfikacji: 2010-09-21 09:17:36.
 
Treść w załączniku.  Uchwała Nr XXVIII-263-06[1].doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 09:04:11 | Data modyfikacji: 2010-09-21 09:17:36.
 
  Treść w załączniku.  konsultacje Czarna[1].doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 09:02:31 | Data modyfikacji: 2010-09-21 09:17:36.
 

 

Uchwała Nr XXV/246/06

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 9 czerwca 2006r.

 

 

 

 

w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie

 

 

            Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr142, poz.1591 z późn zm.), Rada Gminy w Czarnej

 

u c h w a l a, co następuje:

 

§1

 

Upoważnić Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących wydawania decyzji administracyjnych w sprawie ustalania obowiązku uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiornika bezodpływowego, wysokości opłat z tym związanych, terminów ich uiszczania oraz sposobu i terminów udostępniania urządzeń lub zbiorników bezodpływowych w celu ich opróżnienia.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 09:01:05 | Data modyfikacji: 2010-09-21 09:17:36.
 

 

Uchwała Nr XXV/245/06

Rady Gminy w Czarnej

 z dnia 9 czerwca 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości oraz  na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

 

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

1.Wyraża się zgodę na najem na okres 10 lat części działki nr 48/59 o pow. 0,06 ha, położonej w miejscowości Chrewt na rzecz Pana Jana Stołycia zam. Żłobek 5.

 

2.Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu na nieruchomość opisaną w pkt 1. 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 09:00:03 | Data modyfikacji: 2010-09-21 09:17:36.
 

 

Uchwała Nr XXV/242/06

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 9 czerwca 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości.

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 68 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta Gminy Czarna bonifikaty w wysokości 99 % od ustalonej ceny w kwocie 248 000 zł za nieruchomości położone w miejscowości Polana oznaczone numerami działek 96 o pow. 1,67 ha (cena działki 117 000 zł) i 397 o pow. 0,92 ha (cena działki 131 000 zł ) sprzedawane w trybie bezprzetargowym na rzecz Towarzystwa Salezjańskiego Inspektoria Krakowska p. w. Św. Jacka w Krakowie.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnej

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 08:59:41 | Data modyfikacji: 2010-09-21 09:17:36.
 

 

Uchwała Nr XXV/242/06

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 9 czerwca 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości.

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 68 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta Gminy Czarna bonifikaty w wysokości 99 % od ustalonej ceny w kwocie 248 000 zł za nieruchomości położone w miejscowości Polana oznaczone numerami działek 96 o pow. 1,67 ha (cena działki 117 000 zł) i 397 o pow. 0,92 ha (cena działki 131 000 zł ) sprzedawane w trybie bezprzetargowym na rzecz Towarzystwa Salezjańskiego Inspektoria Krakowska p. w. Św. Jacka w Krakowie.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnej

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 08:59:24 | Data modyfikacji: 2010-09-21 09:17:36.
 

 

Uchwała Nr XXV/243/06

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 9 czerwca 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości oraz  na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

 

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

1.Wyraża się zgodę na najem na okres 5 lat lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 17 posadowionym na działce nr 128/4 o pow. 0,05 ha, położonej w miejscowości Michniowiec na rzecz Pani Renaty Pejskiej zam. Michniowiec 35/1.

 

2.Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu na nieruchomość opisaną w pkt 1. 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 08:58:54 | Data modyfikacji: 2010-09-21 09:17:36.
 

 

Uchwała Nr XXIV/239/06

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust.1, art.28 ust.1, art. 37 ust.2 pkt 3 i art. 68 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

 

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Polana, oznaczonych numerami działek:
nr 96 o pow. 1, 67 ha i nr 397 o pow. 0,92 ha na rzecz Towarzystwa Salezjańskiego Inspektoria Krakowska p. w. Św. Jacka w Krakowie na cele oświatowe
i wychowawcze niezwiązane z działalnością zarobkową – prowadzenie publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 08:58:13 | Data modyfikacji: 2010-09-21 09:17:36.
 

 

Uchwała Nr XXIV/240/06

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości oraz  na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

 

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

1.Wyraża się zgodę na najem na czas nieokreślony lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym nr 9 posadowionym na  działce nr 211/2 o pow. 0,16 ha, położonej
w miejscowości Bystre na rzecz Pani Walentyny Jachimowicz zam. Bystre 9,
 38-710 Czarna Górna

 

2.Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu na nieruchomość opisaną w pkt 1. 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 08:57:49 | Data modyfikacji: 2010-09-21 09:17:36.
 

 

Uchwała Nr XXIV/241/06

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości oraz  na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

 

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

1.Wyraża się zgodę na najem na czas nieokreślony lokalu mieszkalnego nr  10
w budynku wielorodzinnym nr 78 posadowionym na działce nr 9/32 o pow. 0,1125 ha, położonej w miejscowości Czarna Dolna na rzecz Pana Pawła Ogrodzkiego zam. Czarna Górna 207

 

2.Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu na nieruchomość opisaną w pkt 1. 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 08:57:18 | Data modyfikacji: 2010-09-21 09:17:36.
 

UCHWAŁA Nr XXIII/234/06


RADY GMINY  w  CZARNEJ


z dnia 17 lutego 2006 r.


 


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej


dla Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych


treść w załączniku


 

 UCHWAŁA Nr XXIII.1.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 08:55:09 | Data modyfikacji: 2010-09-21 09:17:36.
 

 

UCHWAŁA Nr XXIII/235/06

RADY GMINY   w  CZARNEJ

z dnia 17 lutego 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej

dla Miasta i Gminy – Ustrzyki Dolne

 

treść w załączniku


 UCHWAŁA Nr XXIII[2].doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 10:18:54 | Data modyfikacji: 2010-09-21 08:51:52.
 

UCHWAŁA Nr XXIII/236/06


RADY GMINY   w  CZARNEJ


z dnia 17 lutego 2006 r.


 


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej


dla Miasta Przemyśl.


 


treść w załączniku.

 UCHWAŁA Nr XXIII[1].doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 10:12:35 | Data modyfikacji: 2010-09-21 08:51:52.
 

UCHWAŁA Nr XXIII/233/06 RADY GMINY   w  CZARNEJ z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do  budżetu Gminy na 2006 rok

treść w załączniku


 UCHW BUDŻ. XXIII-06[1].doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 10:10:50 | Data modyfikacji: 2010-09-21 08:51:52.
 

 

                                             Uchwała Nr XXIII/ 229 /06

                                                           Rady Gminy w Czarnej

                                                           z dnia 17 lutego 2006 r.

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Czarna.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.17 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593
z późn. zm.)

 

 

                                                           Rada Gminy w Czarnej

                                                           uchwala, co następuje:

 

 

                                                                       § 1

 

Uchwala się Gminny System Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem
i Rodziną Gminy Czarna w brzmieniu jak załącznik do uchwały.

 

                                                                       § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                                       § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 10:09:11 | Data modyfikacji: 2010-09-21 08:51:52.
 

 

Uchwała Nr XXIII/ 228 /06

Rady Gminy w Czarnej

z dnia  17 lutego 2006r.

 

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Polanie.

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.59 ust.1i 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz.2572 )

 

                                               Rada Gminy w Czarnej

                                               uchwala, co następuje:

 

                                                           § 1 

Z dniem 31 sierpnia 2006r. likwiduje się Szkołę Podstawową im.Ks.Kard. Stefana Wyszyńskiego w Polanie.

 

                                                           § 2

Dokumentację zlikwidowanej szkoły należy przekazać do Urzędu Gminy w Czarnej,
z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą należy przekazać Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty w Rzeszowie.

 

                                                           § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

 

                                                           § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 10:08:45 | Data modyfikacji: 2010-09-21 08:51:52.
 

 

Uchwała Nr XXIII/ 230 /06

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 17 lutego 2006r.

w sprawie  Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

 

Na podstawie art. 30  ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm. ), art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),                                                                                                                                                                               § 5, 6, 7 ust. 1- 3, § 8 pkt.8 i 10 i § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy w zakresie określonym przez art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 ze zm.) zwany dalej „regulaminem”.

 

§ 2

1.      Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

                  1) szkole – należy rozumieć przez to szkoły podstawowe i gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna,

                  2) nauczycielu- należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust.1 pkt.1),

         3) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr118, poz.1112 ze zm.),

         4) obowiązkowym wymiarze zajęć lub pensum dydaktycznym – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela,

                  5) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz.181).

 

§ 2

1. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli,
a także sposób dokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego określa rozporządzenie.

2.  Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dodatków nie objętych treścią niniejszego regulaminu określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

3. Wysokość oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych reguluje art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 19, poz.239 ze zm.).

 

Dodatek motywacyjny

 

§ 3

1.      Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 120 zł, a dla dyrektora niż 140 zł.  

2.      Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom przebywającym na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, dla poratowania zdrowia oraz w stanie nieczynnym.

3.      Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż
2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy.

4.      Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 4, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy, w ramach posiadanych środków finansowych określonych w planie finansowym szkoły.

5.      Dodatek motywacyjny wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia.

6.      Na wypłatę dodatków motywacyjnych przeznacza się maksymalnie 3 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia.

 

§ 4

1.      W celu ustalenia prawa do dodatku motywacyjnego i ustalenia jego wysokości bierze się pod uwagę:

1)     udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów,

2)     osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz
w innych obszarach działań związanych z procesem dydaktycznym,

3)     skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych
i społecznych,

4)     skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,

5)     aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki,
z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy
z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,

6)     inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, w tym zawodów sportowych i wycieczek szkolnych,

7)     udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

8)     opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole,

9)     inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych,

10)skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

11)adaptacja i praktyczne oraz skuteczne stosowanie innowacyjnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi.

2.      Dodatkowymi kryteriami przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów są:

1)     prowadzenie polityki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującym prawem, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, celowe i oszczędne wydatkowanie środków, racjonalne gospodarowanie majątkiem szkolnym,

2)     wymierne działania zmierzające do wzbogacenia majątku szkolnego
i pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych

3)     skuteczne i oszczędne prowadzenie polityki kadrowej.

 

 

Dodatek funkcyjny

 

§ 5

 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:

1) dyrektorowi - w wysokości od 350 zł do 650 zł,               

2) wicedyrektorowi – w wysokości od 250 zł do 420 zł,      

            2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy, a dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły, uwzględniając wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki demograficzne i geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje.

3.      Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie,
a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

 

§ 6

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:

1) wychowawstwo klasy w wysokości od 50 zł do 150 zł  za jedną klasę,

2) funkcję doradcy metodycznego w wysokości  od 50 zł do 170 zł,                  

3) funkcję nauczyciela konsultanta w wysokości od 50 zł do 170 zł.                   

4) funkcję opiekuna stażu w wysokości od  50 zł do 120 zł za jednego stażystę.

            2. Wysokość dodatku  funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zakres i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor w ramach posiadanych środków finansowych.

 

§ 7

1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji, a jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 6 ust. 1 nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Otrzymywanie dodatku, którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku , o którym mowa w § 6 ust. 1 .

4. Dodatek funkcyjny wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

 

Dodatek za warunki pracy

 

§ 8

 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za   pracę w trudnych warunkach, określonych w rozporządzeniu, za każdą godzinę dydaktyczną zrealizowaną w warunkach trudnych w następującej wysokości:

                1) za prowadzenie zajęć w klasach łączonych - 10 %,

                 2)za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – 50%

                - stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

 

§ 9

1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za pracę w warunkach uciążliwych, określonych w rozporządzeniu, za każdą godzinę dydaktyczną zrealizowaną w warunkach uciążliwych w następującej wysokości:

1)      za prowadzenie zajęć,  o których mowa w § 9 ust.1 pkt 1) rozporządzenia  -
20 %

2)      za prowadzenie zajęć , o których mowa w § 9 ust.2. rozporządzenia – 40 %  

                    - stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

 

§ 10

1. Wysokość dodatków za warunki pracy, ustala dla nauczycieli dyrektor, a dla dyrektora Wójt Gminy.

2. W razie zbiegu prawa do dodatku za trudne warunki pracy i dodatku za uciążliwe warunki pracy wypłaca się tylko jeden w wyższej wysokości.

3. Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu na podstawie ewidencji faktycznie zrealizowanych zajęć.

 

 

Dodatek za wysługę lat

 

§ 11

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek
z ubezpieczenia społecznego.

2. Okresy pracy uprawniające do dodatku za wysługę lat określa rozporządzenie.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku.

4. Dodatek wypłaca się z w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 

§ 12

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa
w ust.1 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela określony w art. 42 ust.3 przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się z pełną godzinę.

3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach,
w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust.3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

 

§ 13

1.Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

2.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa rozlicza się
w okresach miesięcznych.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

§ 14

1. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przysługuje w wysokości 100 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust.1 i ust.2.

2. Dyrektorowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu doraźnych godzin  zastępstw.

 

§ 15

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypłaca się z dołu.

 

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 17

Traci moc uchwała Nr XVI/166/05 Rady Gminy w Czarnej z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie  regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

 

 § 18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 10:08:10 | Data modyfikacji: 2010-09-21 08:51:52.
 

 

Uchwała Nr XXIII/ 231 /06

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 17 lutego 2006r.

 

w sprawie  Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.)

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie Gminy Czarna i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

      1) przy jednej osobie w rodzinie 35 zł.     

      2) przy dwóch osobach w rodzinie 55 zł.      

      3) przy trzech osobach w rodzinie 65 zł.       

      4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 90 zł.   

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale
z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy,
w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

 

§ 2

1.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela,
a w przypadku nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 4, na ich wspólny wniosek.

2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy.

3.  Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

                  1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

                  2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

                  1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

                  2) pobierania zasiłku społecznego,

                  3) korzystania z urlopu wychowawczego.

     

§ 3

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się w okresach miesięcznych .

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.

 

                                                                 § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

                                                                 § 5

Traci moc uchwała Nr XVI/165/05 Rady Gminy Czarnej z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 

                                                                 § 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 10:06:40 | Data modyfikacji: 2010-09-21 08:51:52.
Data wprowadzenia: 2010-09-20 10:06:40
Opublikowane przez: Agnieszka Różańska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl