> 2009
2009
`Uchwała 
  Treść dokumentu w załączniku.
 Uchwała -BOŻEJEWICZ.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2010-12-08 11:36:17 | Data modyfikacji: 2011-02-21 13:12:31.
 
Treść uchwały w załączniku. Uchw. ZM. Schro.MŁODZIEZOWE 2.docx

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 10:13:35 | Data modyfikacji: 2011-02-21 13:12:31.
 

Uchwała Nr XXVI/240/09

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust.1
i art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej przez Gminę Czarna nieruchomości oznaczonej numerem działki 480/2 o pow. 0,51 ha położonej
w miejscowości Polana.

2. Działka nr 480/2 jest niezbędna do poprawienia warunków nieruchomości przyległej składającej się z działek oznaczonych numerami : nr 479/2, nr 480/3,
nr 479/1, nr 480/1, nr 485/2, nr 485/1, nr 486/2, nr 486/1, nr 494/1 i nr 494/2 stanowiących własność Danuty Maj i Leszka Maj prowadzących gospodarstwo rolne.

Działka nr 480/2 nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość,
gdyż jest to odcinek drogi nieurządzonej i zbędnej dla komunikacji stanowiący działkę o wymiarach 6 m szerokości i 820 m długości.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 10:02:00 | Data modyfikacji: 2010-09-22 10:09:07.
 

 

Uchwała Nr XXV/223/08

Rady Gminy w Czarnej

z dnia  27 listopada 2009r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia innych form wychowania przedszkolnego
w Czarnej Górnej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14a ust. 1a i ust. 6 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr. 83, poz. 693)

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 § 1

 

W uchwale Nr XIII/126/08 Rady Gminy w Czarnej z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie utworzenia innych form wychowania przedszkolnego w Czarnej Górnej /ze zmianami określonymi uchwałą Nr XIV/137/08 z dnia 30 października 2008r./ wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      w § 12 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pracodawcą osób zatrudnionych w Punkcie jest Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Czarnej.”

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2009r.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 10:00:56 | Data modyfikacji: 2010-09-22 10:09:07.
 

 

 Uchwała Nr XXV/222/08

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 27 listopada 2009r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia innych form wychowania przedszkolnego
w Polanie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14a ust. 1a i ust. 6 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr. 83, poz. 693)

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 § 1

 

W uchwale Nr XIII/127/08 Rady Gminy w Czarnej z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie utworzenia innych form wychowania przedszkolnego w Polanie /ze zmianami określonymi uchwałą Nr XIV/138/08 z dnia 30 października 2008r./ wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      w § 12 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pracodawcą osób zatrudnionych w Punkcie jest Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Czarnej.”

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2009r.

 

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 10:00:26 | Data modyfikacji: 2010-09-22 10:09:07.
 

UCHWAŁA NR XXV/234/09

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 27 listopada 2009 r.

 

 

w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury i utworzenia

instytucji kultury „Gminny Dom Kultury w Czarnej”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h), art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn.zm.)

 

                                               Rada Gminy w Czarnej

                                               uchwala, co następuje:

 

                                                                       § 1

1. Z dniem 1 stycznia 2010 roku dokonuje się połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej oraz świetlic wiejskich w Czarnej Dolnej, Polanie, Rabem, Żłobku, Lipiu i Michniowcu.

 

2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1, tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury, pod nazwą „Gminny Dom Kultury w Czarnej”, zwaną dalej Domem Kultury.

 

 3.Dom Kultury uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

 

                                                                       § 2 

Siedzibą Domu Kultury jest Czarna Górna nr 113.

 

                                                                       § 3

Do zadań Domu Kultury należy wykonywanie zadań własnych Gminy Czarna w zakresie organizowania działalności kulturalnej. Szczegółowy zakres działalności Domu Kultury określa statut.

 

                                                                       § 4

Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury Dom Kultury przejmuje całe mienie połączonych instytucji kultury.

 

                                                                       § 5

Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury Dom Kultury wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury, w tym przejmuje wszystkie wierzytelności i zobowiązania.

 

                                                                       § 6 

Pracownicy połączonych instytucji kultury stają się z dniem 1 stycznia 2010 roku pracownikami Domu Kultury, które przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy.

                                                                       § 7

Domowi Kultury nadaje się Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

                                                                       § 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

 

                                                           § 10 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

 

 

 Statut Gminnego Domu Kultury w Czarnej.docx

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:59:33 | Data modyfikacji: 2010-09-22 10:09:07.
 

 

Uchwała Nr XXV/225/09
Rady Gminy w Czarnej
z dnia 27 listopada 2009r.

 

w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarna na lata 2009-2014.

 

 

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 21ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu Cywilnego / Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz. 266/

 

 

Rada Gminy w Czarnej
u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarna na lata 2009-2014, stanowiący załącznik do uchwały.

 

                                                                       § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

 

                                                                       § 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

 

                                             Załącznik do Uchwały Nr XXV/225/09

                       Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 listopada 2009r.

 

 

PROGRAM

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Czarna

na lata 2009 - 2014

 

 

 

I.                   Stan oraz prognoza  wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy

 

§ 1

 

1. Mieszkaniowy zasób Gminy Czarna stanowią:

1/ Lokal mieszkalny nr 6 znajdujący się w budynku nr 125 w Czarnej Górnej (dom nauczyciela) – o powierzchni 40 m2,

2/ 4 lokale mieszkalne znajdujące się w budynku nr 78 w Czarnej Dolnej o łącznej powierzchni 244,60 m2.

      3/ Lokal mieszkalny znajdujący się w budynku nr 25 – wielofunkcyjnym - w Polanie
    o powierzchni 35m2.

4/ Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się w budynku nr 2 w Michniowcu – o powierzchni 36,73m2.

5/ Lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym w Bystrem nr 10 o powierzchni  82,5m2,

6/ Lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym w  Czarnej Górnej nr  154 o powierzchni 62,50 m2.

 

2. Zakłada się, że wielkość zasobu mieszkaniowego ulegnie zmniejszeniu poprzez sprzedaż lokali w okresie objętym programem. Niezbędne natomiast jest przejęcie lub zakup powierzchni mieszkaniowej z przeznaczeniem na lokale socjalne. Do roku 2014 konieczne jest zabezpieczenie przynajmniej 2 takich lokali.

 

 

II.    Potrzeby w zakresie remontów i modernizacji

 

§ 2

 

Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy jest zróżnicowany. Większość lokali wymaga bieżących remontów.

Potrzeby remontów i modernizacji poszczególnych mieszkań wynikają wprost z ich stanu technicznego.

W najgorszym stanie technicznym  jest 1 lokal w budynku nr 78 w Czarnej Dolnej.

Brak w nicm instalacji elektrycznej, wod-kan., ogrzewania. Konieczny jest gruntowny, kapitalny remont, wręcz adaptacja do celów mieszkalnych. Planowany termin remontu i modernizacji – 2010 r.

Pozostałe obiekty wymagają stałej konserwacji i remontów (m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej):

Lokal mieszkalny w budynku nr 25 w Polanie – remont w 2011 roku,

Lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 2 w Michniowcu – remont w 2012,

Lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 125 w Czarnej Górnej – remont w 2013 roku,

Lokal mieszkalny w budynku nr 25 w Polanie – remont w 2014 roku.

 

Wydatki na remonty i modernizacje w poszczególnych latach określone są w rozdziale VII.

 

III. Sprzedaż lokali mieszkalnych

 

§ 3

 

Planuje się przeznaczyć do sprzedaży w latach 2009-2014 niektóre lokale mieszkalne znajdujące się w zasobach mieszkaniowych Gminy. W pierwszej kolejności (lata 2010-2012) sprzedaż 2 lokali w budynku nr 78 w Czarnej Dolnej, a następnie (lata 2013-2014) lokal w budynku nr 2 w Michniowcu oraz lokal w budynku jednorodzinnym w Czarnej Górnej nr 154.

Sprzedaż mieszkań nastąpi na wniosek najemców.

 

IV. Zasady polityki czynszowej

 

§ 4

 

1. Polityka czynszowa Gminy Czarna w latach 2009 – 2014 powinna zmierzać do takiego kształtowania stawek czynszu, które pokryją koszty bieżącego utrzymania budynków oraz zapewnią środki na remonty.

2. Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz za najem ustalony według stawki podstawowej za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu, a w szczególności: położenie budynku, położenie lokalu w budynku, wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan, a także ogólny stan techniczny budynku.

3. Na miesięczny czynsz najmu lokalu składają się następujące elementy:

a)      stawka bazowa czynszu najmu miesięcznego,

b)      czynniki wpływające na wysokość czynszu.

4. Stawkę czynszu podwyższa się bądź obniża w przypadku wystąpienia niżej wymienionych czynników:

 

1) Położenie budynku:

a) w miejscowości Bystre                              - 10 %            

b) w miejscowości Chrewt                            - 10 %            

c) w miejscowości Czarna Dolna                  - 10 %            

d) w miejscowości Czarna Górna                  + 20 %                       

e) w miejscowości Lipie                                - 10 %                        

f) w miejscowości Michniowiec                    - 10 %                        

g) w miejscowości Olchowiec                       - 10 %            

h) w miejscowości Polana                             + 10 %                       

i) w miejscowości Rabe                                 + 10 %                       

j) w miejscowości Seredne Małe                   - 10 %            

k) w miejscowości Wydrne                           - 10 %            

l) w miejscowości Żłobek                              + 10 %                       

 

2) Położenie lokalu w budynku:

a.       Lokal w budynku wybudowanym

przed 1950 r.                                              - 10 %            

 

b.      Lokal położony na parterze lub

na 1 piętrze                                                 + 5 %             

                                                                           

c.       Lokal położony na 2 lub wyższym

piętrze                                                         - 10 %            

                                                                                              

d.      Wszystkie pokoje znajdują się

po stronie północnej                                    - 10 %            

                                                                                              

 

3) Wyposażenie w urządzenia techniczne i instalacje:

    a. Lokal wyposażony w instalację wodną    + 5 %           

                                                                                              

    b. Lokal wyposażony w instalację wodną

        i kanalizacyjną                                          + 10 %        

                                                                                               

    c. Lokal wyposażony w instalację wodną

       i kanalizacyjną z wc i łazienką                    + 2 %         

                                                                                              

    d. Lokal wyposażony w instalację

        centralnego ogrzewania                             + 5 %         

                                                                                              

    e. Lokal wyposażony w instalację

       gazową                                                       + 20 %       

                                                                                             

 

4) Ogólny stan techniczny budynku:

   a. Budynek wybudowany przed 1945 r.        – 10 %       

                                                                                             

   b. Lokal do adaptacji na cele 

      mieszkaniowe we własnym zakresie          - 10 %                                                                                                       

 

5. Podwyżki czynszu mogą być dokonywane nie częściej niż co 6 miesięcy. Ustala się obowiązek płatności czynszu najmu lokalu w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, z wyjątkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustalą zmianę terminu i formę płatności. Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania opłat za dostarczane media, tj. za energię, ciepło, za dostawę wody oraz odbiór nieczystości płynnych. Konieczność podwyższania stawek czynszowych wynika z sytuacji ekonomicznej zasobu mieszkaniowego Gminy oraz konieczności przeprowadzania remontów.

 

V. Zasady zarządzania lokalami

 

§ 5

 

1. Mieszkaniowym zasobem Gminy gospodaruje Wójt Gminy Czarna.

2. Zadania z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem Gminy obejmują w szczególności:

1) zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych,

2) remonty, konserwację i modernizację lokali i budynków,

3) utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości oraz znajdujących się na nich urządzeń komunalnych,

4) prowadzenie spraw związanych z najmem lokali poprzez zawieranie umów najmu, naliczanie i pobieranie opłat za czynsz i inne świadczenia wynikające z najmu mieszkań.

VI. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

 

§ 6

 

Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dochody za sprzedaży lokali mieszkalnych.

W przypadku realizacji planowanych remontów i modernizacji w poszczególnych latach, zgodnie z założeniami rozdziału II, Rada Gminy corocznie określi w budżecie Gminy wielkość środków przeznaczonych na ten cel.

Dodatkowymi źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej mogą być środki pozyskane z innych źródeł.

 

 

VII. Wydatki na substancję mieszkaniową

 

§ 7

 

Wydatki na substancję mieszkaniową Gminy zamykają się w zasadzie wysokością kwot uzyskanych z czynszów i ze sprzedaży mieszkań.

Zakłada się następującą wysokość wydatków w kolejnych latach:

-          - 2009r. – 4.000 zł, z tego 3.000 zł  na remonty.

-          - 2010r. – 30.000 zł, z tego 28.000 zł na remonty.

      -    - 2011r. –  5.000 zł, z tego 4.000 zł na remonty.

-    - 2012r. – 5.000 zł, z tego 4.000 zł na remonty.

      -    - 2013r. – 6.000 zł, z tego 5.000 zł remonty,

      -    - 2014r. – 6.000 zł, z tego 5.000zł na remonty.

W latach 2009 – 2014 planuje się zakup 2 lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne.

Odrębne środki finansowe na ten cel zapewnione zostaną w budżecie Gminy.

 

 

VIII. Działania zmierzające do poprawy gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy

 

§ 8

 

1. W okresie realizacji programu nie przewiduje się remontów budynków i lokali, które spowodowałyby konieczność zamiany lokali,

2. Lokale mieszkalne w budynku nr 78 w Czarnej Dolnej wynajmowane są najemcom jako pomieszczenia do adaptacji.

3. Planowana sprzedaż lokali określona została w rozdziale III,

4. W celu poprawy warunków mieszkaniowych gminy niezbędny jest zakup / lub uzyskanie z innych źródeł / lokali mieszkalnych oraz wydzielenie lokali socjalnych dla osób będących w trudnych warunkach mieszkaniowych i socjalnych. W tym celu należy wydzielić część środków ze sprzedaży lokali oraz podjąć działania zmierzające do uzyskania dochodów z innych źródeł. Niezbędne będzie również przeznaczenie na ten cel z dochodów własnych Gminy.

 

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:52:19 | Data modyfikacji: 2010-09-22 10:09:07.
 

 

Uchwała Nr  XXV/236/09

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 27 listopada  2009 r.

 

 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie  nieruchomości.

 

 

           

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. )

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Michniowcu  działki  nr   9/1  o pow. 0,39 ha,  położonej w miejscowości Michniowiec, zabudowanej budynkiem remizy strażackiej.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:50:19 | Data modyfikacji: 2010-09-22 10:09:07.
 

Uchwała Nr XXV/237/09

Rady Gminy w Czarnej

   z dnia27 listopada 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres pięciu lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego .

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. 
)

 

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na wynajęcie w trybie bezprzetargowym na okres pięciu lat lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni 207,96  m2 położonego w budynku nr 88b na działce nr 746/3 w miejscowości Czarna Górna, na rzecz Pana Mariusza Ogrodzkiego.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:49:49 | Data modyfikacji: 2010-09-22 10:09:07.
 

Uchwała Nr  XXV/229/09

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 27 listopada  2009 r.

 

 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie  nieruchomości.

 

 

           

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. )

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na użyczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Górnej,  działki  nr   1/10  o pow. 0,0790 ha  położonej w miejscowości Żłobek, na której znajdują się urządzenia ujęcia wody na potoku dla wodociągu gminnego.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:49:25 | Data modyfikacji: 2010-09-22 10:09:07.
 

 

Uchwała Nr XXV/226/09

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 27 listopada 2009 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 16

Pkt 1 i art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. Zm. ) Rada Gminy w Czarnej

 

uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Czarna od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie  działki nr 34/1 o pow. 0,3023 ha położonej w miejscowości Czarna Górna oraz działek: nr 76/1 o pow. 0,12 ha i nr 76/3 o pow. 0,12 ha położonych w miejscowości Bystre.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnej.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:49:04 | Data modyfikacji: 2010-09-22 10:09:07.
 

 

Uchwała Nr XXV/228/09

Rady Gminy w Czarnej

   z dnia 27 listopada 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. 
)

 

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
stanowiącej część działki o numerze 52/2 o pow. 0,26 ha oraz działki: nr 52/5 o pow. 0,18 ha
i nr 52/3 o pow. 0,26 ha, położonej w miejscowości Rabe na czas oznaczony do 3 lat
z Panią Ireną Brukało.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:48:32 | Data modyfikacji: 2010-09-22 10:09:07.
 

 

Uchwała Nr XXV/227/09

Rady Gminy w Czarnej

   z dnia 27 listopada 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. 
)

 

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej
część działki o numerze 133 o pow. 0,87 ha położonej w miejscowości Czarna Górna
na czas oznaczony do 3 lat z Panią Heleną Gruszeczka.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:48:05 | Data modyfikacji: 2010-09-22 10:09:07.
 
 

Uchwała Nr XXV/235/09

Rady Gminy w Czarnej

   z dnia 27 listopada 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.  )

 

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej
część działki o numerze 9/30 o pow. 0,02 ha położonej w miejscowości Czarna Dolna
na czas oznaczony do 3 lat z Panem Januszem Plezią.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:47:42 | Data modyfikacji: 2010-09-22 10:09:07.
 

 

Uchwała Nr XXV/230/09

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 27 listopada 2009

 

 

w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.
z 2006 Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy w Czarnej

 

u c h w a l a, co następuje:

 

§1

Ustala się na 2010r stawki dopłat dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla wiejskich gospodarstw domowych, rodzinnych gospodarstw rolnych, Gminy
 i jednostek organizacyjnych Gminy w kwocie:

1)     1,06zł stanowiącej dopłatę do 1m³ wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność gminy.

2)     3,25zł stanowiącej dopłatę do 1m³ ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

 

Traci moc uchwała Nr XIV/140/08 Rady Gminy w Czarnej z dnia 30 października 2008r.,
w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr XXV/231/09

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 27 listopada 2009

 

 

            w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czarna

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn zm.) oraz art. 24 ust 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy w Czarnej

 

u c h w a l a, co następuje:

 

§1

 

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, przedstawione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej, stanowiące załącznik nr1 do niniejszej uchwały.

 

§2

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, przedstawione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej, stanowiące załącznik nr2 do niniejszej uchwały.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§4

 

Traci moc uchwała Nr XIV/141/08 Rady Gminy w Czarnej z dnia 30 października 2008r.,
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Czarna.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/231/09

Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 listopada 2009

 

 

 

 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

na 2010 rok

 

 

 

Za pobór wody:

 

1) dla wiejskich gospodarstw domowych, rodzinnych gospodarstw rolnych, Gminy
i jednostek organizacyjnych Gminy 3,53 zł netto za 1m³,

 

2) dla pozostałych 4,59zł netto za 1m³.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/231/09

Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 listopada 2009

 

 

 

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

na 2010 rok

 

 

 

 

Za odprowadzanie ścieków:

 

1) dla wiejskich gospodarstw domowych, rodzinnych gospodarstw rolnych, Gminy
i jednostek organizacyjnych Gminy 4,16zł netto za 1m³,

 

2) dla pozostałych 7,41 zł netto za 1m³.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr XXV/232/09

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 27 listopada 2009

 

 

w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie odbierania
i składowania stałych odpadów komunalnych

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Czarnej

 

u c h w a l a, co następuje:

 

§1

Ustala się na 2010r dla odbiorców usług w zakresie odbierania i składowania stałych odpadów komunalnych, wiejskich gospodarstw domowych, rodzinnych gospodarstw rolnych, Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, dopłatę do 1m³ w kwocie 41,55zł.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

Traci moc uchwała Nr XIV/142/08 Rady Gminy w Czarnej z dnia 30 października 2008r.,
w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie odbierania
i składowania stałych odpadów komunalnych

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr XXV/233/09

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 27 listopada 2009

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania
stałych odpadów komunalnych.

 

            Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr142, poz.1591 z późn zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Rada Gminy w Czarnej

 

u c h w a l a, co następuje:

 

§1

Ustala się górne stawki opłat netto w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych
w wysokości 7,45zł miesięcznie od jednej osoby

 

§2

Górną stawkę opłat za odbieranie stałych odpadów komunalnych ustala się w wysokości 89,43zł/m³

§3

Do stawek opłat wymienionych w §1-2 dolicza się podatek VAT w obowiązującej wysokości.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§5

Traci moc uchwała Nr XIV/143/08 Rady Gminy w Czarnej z dnia 30 października 2008r.,
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych.

 

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 styczeń 2010r.

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:47:13 | Data modyfikacji: 2010-09-22 10:09:07.
 

Uchwała Nr XXIV/215/09


Rady Gminy w Czarnej


z dnia 05 października 2009 r.


 


 


w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.


 


 


           Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, oraz art. 5,art.6 ust. 12  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm./ Rada Gminy w Czarnej uchwala, co następuje:


 


§ 1


 


Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości w sposób następujący:


 


1)      od gruntów:


 


a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób  


    zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni   -     0,73 zł


 


b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha   


     powierzchni                                                                                               -     4,04 zł           


c) od pozostałych, w tym


    - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez   


       organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni                                -    0,24 zł 


    - zajętych na działki letniskowe od 1 m² powierzchni                                     -    0,39 zł 


    - inne od 1 m² powierzchni                                                                               -    0,24 zł             


                                                                                                                                       


2)      od budynków lub ich części :


 


a)      mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej                                            -     0,62 zł


 


b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej,                                                                                                      -   19,50 zł


 


c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  od 1m² powierzchni


     użytkowej,                                                                               -       9,57 zł


 


d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń       zdrowotnych od 1m² powierzchni użytkowej                                               -       3,91 zł


 


e)      od pozostałych, w tym:


     - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego  


       przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej    -      5,35 zł


      - zajętych na domki letniskowe od 1 m² powierzchni użytkowej                  -      6,88 zł 


     - inne od 1 m² powierzchni użytkowej                                                            -      5,35 zł                                                   


                                                                                   


3)      od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3  i ust. 3-7  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


 


§ 2


 


1.      Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.  


2.      Na inkasentów podatku ,o którym mowa w ust.1, wyznacza się sołtysów wszystkich  


sołectw.


3.      Za pobór ww podatku ustala się wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów w wysokości 10%.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  w Czarnej.


§ 4


Traci moc uchwała nr XIV/139/07 Rady Gminy w Czarnej z dnia z dnia 30 października 2008r


w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.


 


§ 5


 


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku po wcześniejszym ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:46:25 | Data modyfikacji: 2010-09-22 10:09:07.
 

Uchwała Nr XXIII/204/09


Rady Gminy w Czarnej


z dnia 15 września 2009r.


 


w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, stosowania dodatkowych zwolnień oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Czarna.


 


 


                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt .1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. )


 


Rada Gminy w Czarnej


uchwala, co następuje:


 


§ 1


 


W uchwale Nr VII/73/03 Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, stosowania dodatkowych zwolnień oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Czarna wprowadza się następujące zmiany:


1)    § 3 otrzymuje brzmienie:


„§ 3. Poboru opłaty targowej dokonują osoby: Pani Janina Chudzik i Pan Leszek Skitał, dla których ustala się wynagrodzenie


w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty.”


 


§ 2


 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


 


                                                                        § 3


 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:45:41 | Data modyfikacji: 2010-09-22 10:09:07.
 

 

Uchwała Nr XXIII/206 /09

   Rady Gminy w Czarnej

      z dnia 15 września 2009r.

 

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarnej.

 

    Na podstawie art. 36 i 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po zasięgnięciu wymaganych opinii

 

Rady Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Likwiduje się Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Czarnej.

2. Z dniem otwarcia likwidacji Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Czarnej używa nazwy z dopiskiem "w likwidacji".

3. Otwarcie likwidacji ustala się na dzień wejścia uchwały w życie.

4. Zakończenie działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarnej ustala się na dzień 31 grudnia 2009r.

§ 2

1. Ciągłość świadczeń medycznych, bez istotnych ograniczeń ich dostępności, warunków udzielania i jakości w zakresie co najmniej dotychczas gwarantowanym przez SP Gminny Ośrodek Zdrowia zapewnią od dnia 01.01.2010r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzony przez
P. Krystynę Soszyńską – lekarza medycyny oraz Gabinet Fizjoterapii prowadzony przez P.Elżbietę Oliwko – mgr fizjoterapii.

2. W stosunku do pracowników świadczących pracę w likwidowanym Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Czarnej zastosowanie mieć będzie art. 231 Kodeksu Pracy.

 

§ 3

1. Mienie ruchome i nieruchome, stanowiące własność, jak i będące tylko
w użytkowaniu Zakładu a stanowiące własność Gminy, przeznacza się na cele ochrony zdrowia.

§ 4

1. Mienie Gminy Czarna będące w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarnej zostanie wynajęte nowo utworzonemu Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą
w Czarnej Górnej nr 74 oraz Gabinetowi Fizjoterapii z siedzibą w Czarnej Górnej nr 74.

2. Zobowiązania i należności Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Gminy Czarna.

 

§ 5

1. Z dniem ukończenia likwidacji odwołuje się Radę Społeczną Zakładu.

2. Z dniem likwidacji uchyla się statut Zakładu.

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czarnej.

 

Uzasadnienie:

 

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Czarnej utworzony został przez Radę Gminy w Czarnej i działa od dnia 1.01.1999r. Uważamy,
że formuła ta wyczerpała się i nie jest obecnie korzystna.

Po likwidacji SP GOZ na jego bazie i mieniu powstaną dwa podmioty niepubliczne – niepubliczny zoz prowadzony przez lek.med.Krystynę Soszyńską  oraz gabinet fizjoterapii prowadzony przez mgr fizjoterapii Elżbietę Oliwko.

Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej również podpisują kontrakty

z NFZ, więc pacjenci nadal leczeni są bezpłatnie. Przewaga niepublicznego zakładu nad publicznym polega na tym, że kontrakt zakładu niepublicznego

z NFZ nie jest dla niego jedynym źródłem finansowania. Niepubliczny zakład opieki  zdrowotnej może  wykonywać  dodatkowo  na  rzecz  ubezpieczonych

w NFZ pacjentów świadczenia odpłatnie, może poszerzyć zakres usług zdrowotnych o takie, których brakuje na terenie jego działania, a które powiększą źródła finansowania. Należy podkreślić, że niepubliczny zakład przyjmuje pacjentów z zagrożeniem zdrowia i życia ludzkiego, bo niezależnie od formy własności musi przestrzegać przepisów o zakładach opieki zdrowotnej.

Niepubliczny zoz jest zakładem samofinansującym się, prowadzi przejrzystszą gospodarkę finansową, koszty jego finansowania są niższe. Zarządzający nim ponosi pełną odpowiedzialność za sytuację w zakładzie, lepiej i efektywniej wykorzystuje zasoby zakładu. Zauważyć należy, że okoliczne zoz-y prowadzone są w formie zakładów niepublicznych. Powszechną tendencją jest  również przekształcanie się już istniejących publicznych zoz-ów w niepubliczne.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:44:29 | Data modyfikacji: 2010-09-22 10:09:07.
 

 

Uchwała Nr XXIII/207/09

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 15 września 2009 r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1, art.34 ust.1 pkt. 3 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

 

 

Rada Gminy w Czarnej

Uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

W § 1 Uchwały Nr XII/116/08 Rady Gminy w Czarnej z dnia 22 kwietnia 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wyrazy: „wynoszącymi 4600/8991” zastępuje się: „wyrazami 4600/8273”.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:42:48 | Data modyfikacji: 2010-09-22 10:09:07.
 

Uchwała Nr XXIII/208/09

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 15 września 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości.

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 68 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta Gminy Czarna bonifikaty w wysokości
90% od kwoty 28 166 zł, ceny lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 2 
w miejscowości Michniowiec sprzedawanego na rzecz najemcy Pani Anny Bawor
zam. Michniowiec 2 m 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnej.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

Przy ustaleniu bonifikaty od ustalonej ceny lokalu mieszkalnego wzięto pod uwagę okres najmu lokalu mieszkalnego oraz stan techniczny budynku wymagający dużych nakładów finansowych.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:42:22 | Data modyfikacji: 2010-09-22 10:09:07.
 

Uchwała Nr XXIII/209/09

Rady Gminy w Czarnej

   z dnia 15 września  2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 24 ust.1 pkt 3  ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 z późn. zm.)

 

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Czarna nieruchomości oznaczonej numerem
działki 1/10 o pow. 0,0790 ha położonej w miejscowości Żłobek
zajętej przez urządzenia ujęcia wody na potoku dla wodociągu gminnego.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:41:41 | Data modyfikacji: 2010-09-22 10:09:07.
 

 

Uchwała Nr XXIII/210/09

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 15 września 2009r.

 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy
w Czarnej

 

u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1

Ustala się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1.      Dysponowanie prawem do nieruchomości stanowiącej bazę techniczną wyposażoną w:

1)      miejsce postojowe dla pojazdów,

2)      miejsce do magazynowania pojemników,

3)      miejsce do mycia pojazdów oraz pojemników,

4)      w przypadku niemożności spełnienia obowiązku określonego w pkt. 2) i 3) przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu przedsiębiorcy, w formie pisemnej umowy.

2.      Zapewnienie odpowiedniego standardu sanitarnego i prawidłowego wykonania usług oraz dysponowanie sprawnymi technicznie urządzeniami następującego rodzaju:

1)      pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,

2)      pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów,

3)      worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów,

4)      kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych,

5)      w przypadku niemożności spełnienia obowiązku określonego w pkt. 2) i 3) przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu przedsiębiorcy, w formie pisemnej umowy.

Przez odpowiedni standard sanitarny należy rozumieć możliwość organizacyjną, techniczną i finansową, która zapewni systematyczne odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości, z częstotliwością określoną w regulaminie utrzymania porządku
i czystości dla na terenie gminy Czarna.

3.      Zorganizowanie i wprowadzenie w życie dla swoich klientów, systemu zbiórki:

1)      surowców wtórnych (szkło, makulatura, PET),

2)      niebezpiecznych,

3)      elektrycznych i elektronicznych,

4)      wielkogabarytowych,

5)      w przypadku niemożności spełnienia obowiązku określonego w pkt. 2), 3) i 4) przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu przedsiębiorcy, w formie pisemnej umowy.

4.      Dysponowanie sprawnymi technicznie pojazdami specjalistycznymi do odbierania
i transportu odpadów, których konstrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie przewożonego ładunku oraz wyposażenie ich w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych.

5.      Zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów gwarantujących ciągłość świadczenia usług
w przypadku awarii sprzętu niezbędnego do wykonywania przedmiotowej działalności.

6.      W przypadku niemożności spełnienia obowiązku określonego w pkt. 4 i 5 przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu przedsiębiorcy, w formie pisemnej umowy.

7.      Gromadzenie danych o świadczonych usługach przy użyciu własnego systemu komputerowego albo udokumentowanie zlecenia gromadzenia tych danych systemem komputerowym, poprzez przedłożenie stosownej umowy.

8.      Ustalenie z właścicielami nieruchomości, z którymi przedsiębiorca posiada umowę na odbieranie odpadów komunalnych, systemu odbierania surowców wtórnych.

9.      Posiadanie aktualnego zezwolenia na transport odpadów oraz innych wymaganych zezwoleń odpowiednio do zakresu prowadzonej działalności.

10.  Posiadanie umowy lub pisemnego zapewnienia potwierdzającego gotowość odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

11.  Przedsiębiorca powinien sam posiadać możliwości prowadzenia odzysku zebranych odpadów komunalnych na własnej instalacji, lub mieć podpisane umowy
z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi takie możliwości. Dotyczy to zwłaszcza unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów budowlanych, rozdrabniania
i kompostowania odpadów zielonych, demontażu odpadów wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań, papieru, tektury, tekstyliów i metali, odzysku
i recyklingu opakowań wielomateriałowych.

§ 2

Ustala się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

1.      Dysponowanie nieruchomością na bazę techniczną, wyposażona w:

1)      miejsce postojowe dla pojazdów,

2)      miejsce do mycia pojazdów,

3)      w przypadku niemożności spełnienia obowiązku ustalonego w pkt 2 przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu przedsiębiorcy w formie pisemnej umowy.

2.      Posiadanie homologowanego pojazdu asenizacyjnego spełniającego wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 193, poz. 1617).

3.      Gromadzenie danych o świadczonych usługach przy użyciu własnego systemu komputerowego albo udokumentowanie zlecenia gromadzenia tych danych systemem komputerowym, poprzez przedłożenie stosownej umowy.

4.      Posiadanie umowy lub pisemnego zapewnienia potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych.

 

 

 

 

§ 3

 

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia zobowiązany jest do wykazania się właściwymi dokumentami stwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków technicznych
i spełnienie wymagań określonych niniejszą uchwałą, odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności.

§ 4

 

Przedsiębiorca odbierający odpady lub opróżniający zbiorniki jest zobowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Wójtowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy oraz z którymi umowy wygasły.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozwieszenie na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarna w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:40:47 | Data modyfikacji: 2010-09-22 10:09:07.
 

                                    Uchwała Nr XXII/ 201 /09

                                    Rady Gminy w Czarnej

                                     z dnia 6 sierpnia 2009r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w Czarnej w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarnej.

 

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.43 ust.2 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz.89
z późn.zm.)

                                     Rada Gminy w Czarnej

                                     uchwala, co następuje:

                                               § 1

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Gminy w Czarnej w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarnej w brzmieniu, jak załącznik do uchwały.

                                               § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

                                               § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Projekt uchwały w załączniku.

 Uchwała ZOZ.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:39:57 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:43:40.
 
  Treść w załączniku  Uchwała zwolnienia w podateku od nieruchomości.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:38:06 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:43:40.
 
  Treść w załączniku  Uchwała - użyczenieZGK.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:36:59 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:43:40.
 
  Treść w załączniku  Uchw.połączenie-KULTURA 2.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:36:12 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:43:40.
 
  Treść w załączniku  Uchw.FUNDUSZ SOŁ.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:34:41 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:43:40.
 
Treść w załączniku  Uchwała.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:33:42 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:43:40.
 
  Treść w załączniku
 Uchwała wyrażając zgodę na użyczenie nieruchomosci.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:32:55 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:43:40.
 
Treść w załączniku  Uchw.połączenie-KULTURA.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:31:46 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:43:40.
Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:31:46
Opublikowane przez: Agnieszka Różańska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl