bip.czarna.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.czarna.pl
Jednostki organizacyjne strona główna 
Zakład Gospodarki Komunalnej
 
 Lipie2 23.11.2017.jpg

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-12-12 13:58:00.
 
 Lipie 23.11.2017.jpg

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-12-12 13:57:05.
 
 Czarna Górna 2 23.11.2017.jpg

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-12-12 13:54:22.
 
 Czarna Górna 1 23.11.2017.jpg

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-12-12 13:53:20.
 
 Czarna Gór. Kop2 23.11.2017.jpg

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-12-12 13:50:28.
 
 Czarna G. Kop1 23.11.2017.jpg

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-12-12 13:46:23.
 
 Czarna Dolna 2 23.11.2017.jpg

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-12-12 13:44:36.
 
 Czarna Dolna 1.jpg

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-12-12 13:42:49.
 
 Rozstrzygnięcie przetargu 2017.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-11-08 11:49:41.
 
 UMOWA SPRZEDAŻY 2018.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-10-26 11:15:19.
 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2018.docx

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-10-26 11:11:31.
 

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej 38-710 Czarna 81, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 461 90 55 ogłasza przetarg nieograniczony nie przekraczający 209.000 EURO na dostawę oleju opałowego lekkiego na okres grzewczy 2017/2018 w ilości ok. 70.000 litrów.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r, poz.1579).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego Czarna 81, 38-710 Czarna, tel. (13) 461 90 55 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.czarna.pl

Termin wykonania usługi ustala się na czas do 30.09.2018r.


Oferenci biorący udział w przetargu muszą spełniać wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty pisemne z napisem „PRZETARG – DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO” należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej, 38-710 Czarna Górna 81, w terminie do dnia 08.11.2017r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2017r o godz. 10.30
W ofercie należy wyszczególnić cenę netto producenta (bez narzutu) za 1l. dostarczonego oleju opałowego lekkiego, ustalonej na dzień 06.11.2017r zgodną z publikacją na stronie internetowej producenta oraz wysokość narzutu lub upustu w złotych do ceny producenta w w/w dniu – jako składowe oferowanej ceny.
Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do zawarcia umowy stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych.
Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. (13) 461 90 55 od godz. 800 do 1400. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest: Pani mgr Maria Piotrowicz – Główny Księgowy.
Oferentom w toku postępowania o udzielenia zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określonej w Dziale VI ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r
(Dz.U. z 2017r, poz.1579).

Kryteria wyboru oferty:
-cena – 100%
Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Marcin Rogacki

 

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-10-26 11:09:48.
 

KOMUNIKAT


Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje, że w dniu 20 październik 2017 r. (piątek) zostanie przeprowadzona zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Zainteresowanych proszę o wystawienie do drogi do godziny 8.00 ( tradycyjnej trasy przejazdu samochodów Zakładu zbierających odpady komunalne) zbędnych urządzeń elektrycznych, elektronicznych i sprzętu AGD.
Wystawione urządzenia winny być kompletne, puste obudowy nie zostaną odebrane.
Zbiórka dotyczy WYŁĄCZNIE sprzętu elektrycznego i elektronicznego, inne odpady nie zostaną odebrane.

 

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-09-29 14:59:48.
 
 WODA DOLNA SZKOŁA IX.2.jpg

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-09-25 10:54:15.
 
 WODA DOLNA SZKOŁA IX.1.jpg

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-09-25 10:52:44.
 
 WODA DOL HYDROF IX.2.jpg

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-09-25 10:51:53.
 
 WODA DOLNA HYDROF IX.1.jpg

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-09-25 10:50:32.
 
 WODA lIPIE IX 1.jpg

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-09-25 10:44:38.
 

KOMUNIKAT


Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje, że woda z wodociągu zakładowego w Czarnej Dolnej zgodnie z protokołem badań z dnia 22.08.2017r odpowiada warunkom określonym dla wody pitnej.
Woda nadaje się do spożycia przez ludzi.

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-08-25 14:16:05.
 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY
dla odbiorców wody zaopatrywanych z wodociągu w: Polana,
badanie z dnia 05.05.2017r


Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 (Dz.U. z 2017 poz. 328) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje, iż prowadzone na bieżąco analizy laboratoryjne prób wody przeznaczonej do spożycia pobranych z wodociągu w Polanie odpowiadają warunkom określonym dla wody pitnej.
Woda jest przydatna do spożycia.

 

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-08-23 13:43:56.
 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY
dla odbiorców wody zaopatrywanych z wodociągu w: Olchowiec,
badanie z dnia 05.05.2017r


Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 (Dz.U. z 2017 poz. 328) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje, iż prowadzone na bieżąco analizy laboratoryjne prób wody przeznaczonej do spożycia pobranych z wodociągu w Olchowcu odpowiadają warunkom określonym dla wody pitnej.
Woda jest przydatna do spożycia.

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-08-23 13:42:51.
 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY
dla odbiorców wody zaopatrywanych z wodociągu w Lipiu,
badanie z dnia 09.08.2017r


Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 (Dz.U. z 2017 poz. 328) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje, iż prowadzone na bieżąco analizy laboratoryjne prób wody przeznaczonej do spożycia pobranych z wodociągu w Lipiu odpowiadają warunkom określonym dla wody pitnej.
Woda jest przydatna do spożycia.

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-08-23 13:41:50.
 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY
dla odbiorców wody zaopatrywanych z wodociągu w: Czarna Górna Kopalnia,
badanie z dnia 28.07.2017r


Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 (Dz.U. z 2017 poz. 328) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje, iż prowadzone na bieżąco analizy laboratoryjne prób wody przeznaczonej do spożycia pobranych z wodociągu w Czarnej Górnej Kopalni odpowiadają warunkom określonym dla wody pitnej.
Woda jest przydatna do spożycia.

 

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-08-23 13:40:48.
 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY
dla odbiorców wody zaopatrywanych z wodociągu w: Czarna Górna,
badanie z dnia 28.07.2017r


Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 (Dz.U. z 2017 poz. 328) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje, iż prowadzone na bieżąco analizy laboratoryjne prób wody przeznaczonej do spożycia pobranych z wodociągu w Czarnej Górnej odpowiadają warunkom określonym dla wody pitnej.
Woda jest przydatna do spożycia.

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-08-23 13:39:26.
 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY
dla odbiorców wody zaopatrywanych z wodociągu w Czarna Górna Kopalnia,
badanie z dnia 17.03.2017r


Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 (Dz.U. z 2017 poz. 328) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje, iż prowadzone na bieżąco analizy laboratoryjne prób wody przeznaczonej do spożycia pobranych z wodociągu  w Czarnej Górnej Kopalni odpowiadają warunkom określonym dla wody pitnej.
Woda jest przydatna do spożycia.

 

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-08-22 14:19:53.
 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY
dla odbiorców wody zaopatrywanych z wodociągu w: Czarna Dolna,
badanie z dnia 03.03.2017r


Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 (Dz.U. z 2017 poz. 328)o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje, iż prowadzone na bieżąco analizy laboratoryjne prób wody przeznaczonej do spożycia pobranych z wodociągu w Czarnej Dolnej odpowiadają warunkom określonym dla wody pitnej.
Woda jest przydatna do spożycia.

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-08-22 13:58:05.
 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY
dla odbiorców wody zaopatrywanych z wodociągu w: Czarna Górna,
badanie z dnia 17.03.2017r


Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 (Dz.U. z 2017 poz. 328) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje, iż prowadzone na bieżąco analizy laboratoryjne prób wody przeznaczonej do spożycia pobranych z wodociągu w Czarnej Górnej odpowiadają warunkom określonym dla wody pitnej.
Woda jest przydatna do spożycia.

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-08-22 13:56:16.
 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY
dla odbiorców wody zaopatrywanych z wodociągu w: Czarna Górna Kopalnia,
badanie z dnia 03.03.2017r


Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 (Dz.U. z 2017 poz. 328) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje, iż prowadzone na bieżąco analizy laboratoryjne prób wody przeznaczonej do spożycia pobranych z wodociągu w Czarnej Górnej Kopalni odpowiadają warunkom określonym dla wody pitnej.
Woda jest przydatna do spożycia.

 

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-08-22 13:51:57 | Data modyfikacji: 2017-08-22 13:53:37.
 

Ogłoszenie


Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej zawiadamia, że w dniu 24.08.2017r (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie wody od godz. 9.00 do godz. 14.00do odbiorców w następującej lokalizacji: Czarna Górna Kopalnia – odnoga wodociągu po prawej stronie drogi w kierunku na Ustrzyki Górne. (cała strona po której znajduje się Zajazd Czarny Kogut).

Przerwa w dostawie wody związana jest z pracami przyłączeniowymi na sieci wodociągowej.

Godziny prac na sieci wodociągowej mogą ulec zmianie.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy

 

 

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-08-18 11:30:24 | Data modyfikacji: 2017-08-22 13:53:37.
 

KOMUNIKAT
w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu Czarna Dolna (od szkoły i domu nauczyciela do końca Czarnej Dolnej)


Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje, że w związku ze zwiększoną zawartością mikroorganizmów w wodzie uzdatnionej w myśl obowiązujących przepisów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu z Czarnej Dolnej.
W związku z powyższym informujemy, że woda jest dostarczana z wodociągu Czarna Górna, poprzez przełączenie wodociągów, więc woda jest zdatna do spożycia.

W celu usprawnienia procesu uzdatniania wody dokonujemy czyszczenia i chlorowania zanieczyszczonego wodociągu i aktualnie oczekujemy na wynik badania próbki wody. Za utrudnienia przepraszamy i będziemy informować o zmianach.

 

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-08-18 11:06:04 | Data modyfikacji: 2017-08-22 13:53:37.
 

INFORMACJA


Zakład Gospodarki Komunalnej wyposażył Zespół Szkół Samorządowych w Czarnej w zestaw dzwonów do segregacji odpadów : plastik, szkło, papier. Odpady te odbierane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej bezpłatnie od Zespołu Szkół Samorządowych w Czarnej. Koszt zakupu poniesiony przez ZGK powyższych pojemników wyniósł 4.120,50zł.

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:28:06 | Data modyfikacji: 2017-08-22 13:53:37.
 
 Rozstrzygnięcie przetargu cmentarz.docx

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-07-07 13:07:30 | Data modyfikacji: 2017-08-22 13:53:37.
 

Ogłoszenie


Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej zawiadamia, że w dniu 18.05.2017r (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie wody od godz. 9.00 do odbiorców w następującej lokalizacji: Czarna Górna Kopalnia

Przerwa w dostawie wody związana jest z pracami remontowymi na sieci wodociągowej.

Czas uruchomienia wody z sieci przewiduje się w godzinach popołudniowych.

Godziny prac na sieci wodociągowej mogą ulec zmianie.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy

W dniu 04.05.2017r (wczesniejsze ogłoszenie) prace nie będą wykonywane.

ZGK w Czarnej

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-04-25 07:47:43 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.
 

KOMUNIKAT


Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje, że woda
z wodociągu zakładowego w Czarnej Dolnej zgodnie z protokołem badań z dnia 13.03.2017r odpowiada warunkom określonym dla wody pitnej.
Woda nadaje się do spożycia przez ludzi.

 

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-03-13 15:05:45 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.
 

KOMUNIKAT


Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje, że w dniu 24 marzec 2017 r. (piątek) zostanie przeprowadzona zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Zainteresowanych proszę o wystawienie do drogi do godziny 8.00 ( tradycyjnej trasy przejazdu samochodów Zakładu zbierających odpady komunalne) zbędnych urządzeń elektrycznych, elektronicznych i sprzętu AGD.
Wystawione urządzenia winny być kompletne, puste obudowy nie zostaną odebrane.
Zbiórka dotyczy WYŁĄCZNIE sprzętu elektrycznego i elektronicznego, inne odpady nie zostaną odebrane.

 

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:09:42 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.
 

KOMUNIKAT


Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje, że woda
z wodociągu zakładowego w Czarnej Dolnej pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada warunkom określonym dla wody pitnej. Nie nadaje się do spożycia przez ludzi.
W związku z powyższym do czasu ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody zaleca się korzystanie w celach spożywczych z wody pobieranej z wystawionych pojemników zaopatrywanych przez Zakład w wodę zdatną do spożycia.
Osoby z obniżoną odpornością, korzystając z wody z wodociągu w Czarnej Dolnej winny zachować szczególną ostrożność.

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-03-10 12:43:14 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.
 

Informacja
O podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy Czarna.
za 2016r

 podmioty odbierajace w 2016.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:40:35 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.
 

Miejsca i sposób zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) przekazanych z terenu gminy Czarna w 2016 do Stacji Segregacji Odpadów w Ustrzykach Dolnych

 Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych 2016.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-03-03 12:18:58 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
za rok 2016

 Analiza za 2016.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-03-03 12:10:29 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.
 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK- Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej – stan na dzień 03.03.2017r

 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK.docx

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-03-03 11:00:56 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.
 

Informacja
dotycząca punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
za 2016

 punkty selektywne w 2016.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-03-03 10:34:57 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.
 

Informacja
dotycząca zasad zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
pochodzącego z gospodarstw domowych.
za 2016

 zbiórka elektroniki w 2016.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2017-03-03 10:32:34 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.
 

Na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U z 2015 , poz. 139) Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej ogłasza taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Czarna, pow. bieszczadzki na rok 2017r.

 Taryfy 2017.docx

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2016-12-05 12:20:38 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.
 

Rozstrzygnięcie przetargu

Wybór najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. z 2015r, poz. 2164) w postępowaniu przetargowym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej na sezon grzewczy 2016/2017 oraz po dodatkowym wezwaniu z art. 91 ust.5.


Wykonawcy przystępujący do przetargu

1. ARGE Paliwa Sp. z o.o., Wielicka 22A, 30-552 Kraków - oferta nr 1 – zaoferowana cena 1 litra oleju opałowego lekkiego – 2,00zł netto (2,46zł brutto).
2. BEMAR Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice - oferta nr 2 – zaoferowana cena 1 litra oleju opałowego lekkiego – 2,01zł netto (2,47zł brutto).

 

Kryteria wyboru oferty
Cena – 100%

Najkorzystniejsza oferta i jej uzasadnienie

Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez ARGE Paliwa Sp. z o.o. 2, Wielicka 22A, 30-552 Kraków

Uzasadnienie:
Najkorzystniejsza cena tj. cena najniższa.

Oferty odrzucone

Brak

Wykluczeni wykonawcy

Brak

Termin zawarcia umowy

nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Aleksander Hermanowicz

 

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2016-11-17 11:43:19 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje, iż w związku ze świętem w dn. 11.11.2016r (II piątek miesiąca) odbiór odpadów segregowanych z miejscowości: Polana, Wydrne, Serednie, Chrewt, Olchowiec, Lipie, Michniowiec i Bystre odbędzie się w dniu 18.11.2016r.

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2016-11-10 08:55:53 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Na Państwa wniosek oraz działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje się, że w dniu 09.11.2016r o godzinie 10:30 po otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2016/2017 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej podajemy do wiadomości obecnych wykonawców (osób) następujące informacje dotyczące otwartych ofert złożonych w terminie:
oferta nr 1 - złożona przez:
ARGE PALIWA Sp ZOO, WIELICKA 22A, 30-552 KRAKÓW
(podać imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy)
dane o warunkach oferty
2,02zł/l, do 30.09.2017r, 30dni
(podać cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności)
oferta nr 2 - złożona przez:
BEMAR Sp ZOO, ŚWIĘTOKRZYSKA 2, 44-101 GLIWICE
(podać imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy)
dane o warunkach oferty
2,02zł/l, do 30.09.2017r, 30dni
(podać cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności)


Ponadto zamawiający przed otwarciem ofert poinformował obecnych na otwarciu ofert, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 174.000,00 złotych brutto. Przedstawione po otwarciu ofert informacje zostały odnotowane w protokole postępowania.

 

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2016-11-10 08:45:13 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.
 

Uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków na 2017r oraz w sprawie ustalenia dopłat do 1 Mg odpadów segregowanych zebranych
w punktach selektywnego zbierania odpadów na 2017r.

 uchwały dopłaty.docx

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2016-11-02 09:11:42 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.
 

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej 38-710 Czarna 81, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 461 90 55 ogłasza przetarg nieograniczony nie przekraczający 209.000 EURO na dostawę oleju opałowego lekkiego na okres grzewczy 2016/2017 w ilości ok. 70.000 litrów.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164 z późn. zm.).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego Czarna 81, 38-710 Czarna, tel. (13) 461 90 55 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.czarna.pl

Termin wykonania usługi ustala się na czas do 30.09.2017r.


Oferenci biorący udział w przetargu muszą spełniać wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty pisemne z napisem „PRZETARG – DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO” należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej, 38-710 Czarna Górna 81, w terminie do dnia 09.11.2016r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2016r o godz. 10.30
W ofercie należy wyszczególnić cenę netto producenta (bez narzutu) za 1l. dostarczonego oleju opałowego lekkiego, ustalonej na dzień 07.11.2016r zgodną z publikacją na stronie internetowej producenta oraz wysokość narzutu lub upustu w złotych do ceny producenta w w/w dniu – jako składowe oferowanej ceny.
Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do zawarcia umowy stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych.
Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. (13) 461 90 55 od godz. 800 do 1400. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest: Pani mgr Maria Piotrowicz – Główny Księgowy.
Oferentom w toku postępowania o udzielenia zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określonej w Dziale VI ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r
(Dz.U. z 2016r, poz.2164 z późn. zm.).

Kryteria wyboru oferty:
-cena – 100%
Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Aleksander Hermanowicz

 

 

 

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2016-10-28 07:23:49 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.
 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Olej opałowy

 UMOWA SPRZEDAŻY 2016.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2016-10-28 07:22:13 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.
 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.docx

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2016-10-28 07:19:28 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.
 

KOMUNIKAT


Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje, że w dniu 21 październik 2016 r. (piątek) zostanie przeprowadzona zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Zainteresowanych proszę o wystawienie do drogi do godziny 8.00 ( tradycyjnej trasy przejazdu samochodów Zakładu zbierających odpady komunalne) zbędnych urządzeń elektrycznych, elektronicznych i sprzętu AGD.
Wystawione urządzenia winny być kompletne, puste obudowy nie zostaną odebrane.
Zbiórka dotyczy WYŁĄCZNIE sprzętu elektrycznego i elektronicznego, inne odpady nie zostaną odebrane.

 

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2016-09-27 09:51:21 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje o zmianie nr tel służbowego Kierownika ZKG Pana Aleksandra Hermanowicz


aktualny nr tel to: 502 687 516

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2016-06-27 09:02:58 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.
 

Czarna dnia 27.04.2016

 


KOMUNIKAT


Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje, że w dniu 20 maja 2016 r. (piątek) zostanie przeprowadzona zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Zainteresowanych proszę o wystawienie do drogi do godziny 8.00 ( tradycyjnej trasy przejazdu samochodów Zakładu zbierających odpady komunalne) zbędnych urządzeń elektrycznych, elektronicznych i sprzętu AGD.
Wystawione urządzenia winny być kompletne, puste obudowy nie zostaną odebrane.
Zbiórka dotyczy WYŁĄCZNIE sprzętu elektrycznego i elektronicznego, inne odpady nie zostaną odebrane.

 

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2016-04-27 07:17:54 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
za rok 2015

 Analiza za 2015.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2016-03-10 14:36:30 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.
 

Miejsca i sposób zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) przekazanych z terenu gminy Czarna w 2015 do Stacji Segregacji Odpadów w Ustrzykach Dolnych

 Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych 2015.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2016-03-10 13:53:29 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.
 

Informacja
dotycząca zasad zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
pochodzącego z gospodarstw domowych.
za 2015

 zbiórka elektroniki w 2015.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2016-03-10 13:09:01 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.
 

Informacja
O podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy Czarna.
za 2015r

 podmioty odbierajace w 2015.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2016-03-10 13:04:36 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:11:12.
 

Informacja
O osiągniętych w 2015 r. poziomach recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania

 

 poziomy recyklingu za 2015.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2016-03-10 13:02:22 | Data modyfikacji: 2016-03-10 13:06:34.
 

Informacja
dotycząca punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
za 2015

 punkty selektywne w 2015.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2016-03-10 12:56:09 | Data modyfikacji: 2016-03-10 13:07:19.
 
 Sposób zagospodarowania odpadów 2014 - aktualizacja.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2015-11-26 10:56:24 | Data modyfikacji: 2016-03-10 13:07:19.
 
 Uchwała - dopłaty woda ścieki 2016.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2015-11-25 09:38:02 | Data modyfikacji: 2016-03-10 13:07:19.
 
 Uchwała - taryfy woda ścieki 2016.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2015-11-25 09:36:51 | Data modyfikacji: 2016-03-10 13:07:19.
 
 Deklaracja odpady 2015.docx

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2015-11-25 09:22:22 | Data modyfikacji: 2016-03-10 13:07:19.
 

Rozstrzygnięcie przetargu

Wybór najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) w postępowaniu przetargowym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej.


Wykonawcy przystępujący do przetargu

1. Zakład Usługowo-Handlowy MIXPOL Paweł Michulec, ul Kasztanowa 33, 34-325 Łodygowice - oferta nr 1 – zaoferowana cena 1 litra oleju opałowego lekkiego – 2,10zł netto (2,58zł brutto);
2. BEMAR Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice - oferta nr 2 – zaoferowana cena 1 litra oleju opałowego lekkiego – 2,09zł netto (2,57zł brutto).
3. ARGE Paliwa Sp. z o.o. 2, Wielicka 22A, 30-552 Kraków - oferta nr 3 – zaoferowana cena 1 litra oleju opałowego lekkiego – 2,07zł netto (2,55zł brutto).
4.

 

Kryteria wyboru oferty
Cena – 100%

Najkorzystniejsza oferta i jej uzasadnienie

Wybrano ofertę nr 3 złożoną przez ARGE Paliwa Sp. z o.o. 2, Wielicka 22A, 30-552 Kraków

Uzasadnienie:
Najkorzystniejsza cena tj. cena najniższa.

Oferty odrzucone

Brak

Wykluczeni wykonawcy

Brak

Termin zawarcia umowy

nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Aleksander Hermanowicz

 

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2015-11-13 12:34:20 | Data modyfikacji: 2016-03-10 13:07:19.
 

Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna 06.11.2015r
38-710 Czarna Górna 81

Nr ogłoszenia w BZP 285358-2015

Do uczestników postępowania przetargowego

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: „Dostawę oleju opałowego lekkiego” do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej w okresie grzewczym 2015/2016.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje o wniesieniu zapytania, dotyczącego zapisów SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U.
z 2013r, poz.907 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza treść zapytania wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej www.bip.czarna.pl

 


Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Aleksander Hermanowicz

 

 Odpowiedzi na zapytania olej 20152016.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2015-11-06 09:10:33 | Data modyfikacji: 2016-03-10 13:07:19.
 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.2015.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2015-10-26 13:24:00 | Data modyfikacji: 2016-03-10 13:07:19.
 

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej 38-710 Czarna 81, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 461 90 55 ogłasza przetarg nieograniczony nie przekraczający 207.000 EURO na dostawę oleju opałowego lekkiego na okres grzewczy 2015/2016 w ilości ok. 70.000 litrów.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.907 z późn. zm.).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego Czarna 81, 38-710 Czarna, tel. (13) 461 90 55 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.czarna.pl

Termin wykonania usługi ustala się na czas do 30.09.2016r.

W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.907 z późn. zm.)

Oferenci biorący udział w przetargu muszą spełniać wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty pisemne z napisem „PRZETARG – DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO” należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej, 38-710 Czarna Górna 81, w terminie do dnia 13.11.2015r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2015r o godz. 10.30
W ofercie należy wyszczególnić cenę netto producenta (bez narzutu) za 1l. dostarczonego oleju opałowego lekkiego, ustalonej na dzień 12.11.2015r zgodną z publikacją na stronie internetowej producenta oraz wysokość narzutu lub upustu w złotych do ceny producenta w w/w dniu – jako składowe oferowanej ceny.
Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do zawarcia umowy stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych.
Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. (13) 461 90 55 od godz. 800 do 1400. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest: Pani mgr Maria Piotrowicz – Główny Księgowy.
Oferentom w toku postępowania o udzielenia zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określonej w Dziale VI ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r
(Dz.U. z 2013r, poz.907 z późn. zm.).

Kryteria wyboru oferty:
-cena – 100%
Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Aleksander Hermanowicz

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2015-10-26 13:22:01 | Data modyfikacji: 2016-03-10 13:07:19.
 

Czarna dnia 19.10.2015

 


KOMUNIKAT


Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje, że w dniu 06 listopada 2015 r. (piątek) zostanie przeprowadzona zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Zainteresowanych proszę o wystawienie do drogi do godziny 8.00 ( tradycyjnej trasy przejazdu samochodów Zakładu zbierających odpady komunalne) zbędnych urządzeń elektrycznych, elektronicznych i sprzętu AGD.
Wystawione urządzenia winny być kompletne, puste obudowy nie zostaną odebrane.
Zbiórka dotyczy WYŁĄCZNIE sprzętu elektrycznego i elektronicznego, inne odpady nie zostaną odebrane.

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2015-10-19 13:00:06 | Data modyfikacji: 2016-03-10 13:07:19.
 

Czarna dnia 01.04.2015

 


KOMUNIKAT


Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje, że w dniu 04 maja 2015 r. (poniedziałek) zostanie przeprowadzona zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Zainteresowanych proszę o wystawienie do drogi do godziny 8.00 ( tradycyjnej trasy przejazdu samochodów Zakładu zbierających odpady komunalne) zbędnych urządzeń elektrycznych, elektronicznych i sprzętu AGD.
Wystawione urządzenia winny być kompletne, puste obudowy nie zostaną odebrane.
Zbiórka dotyczy WYŁĄCZNIE sprzętu elektrycznego i elektronicznego, inne odpady nie zostaną odebrane.

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2015-04-01 09:04:56 | Data modyfikacji: 2016-03-10 13:07:19.
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014.

 Analiza2014.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2015-03-23 12:38:25 | Data modyfikacji: 2016-03-10 13:07:19.
 

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy Czarna  za 2014r

 podmioty odbierajace 2014.1.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2015-03-23 12:11:02 | Data modyfikacji: 2016-03-10 13:07:19.
 

Informacja o osiągniętych w 2014 r. poziomach recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania

 poziomy recyklingu 2014.1.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2015-03-23 12:06:57 | Data modyfikacji: 2016-03-10 13:07:19.
 

Informacja dotycząca zasad zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
pochodzącego z gospodarstw domowych za 2014

 zbiórka elektroniki 2014.1.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2015-03-23 11:56:56 | Data modyfikacji: 2016-03-10 13:07:19.
 

Informacja
dotycząca punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych za 2014

 punkty selektywne 2014.1.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2015-03-23 11:49:57 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARNU NIEOGRANICZONEGO NA ODBIÓR
i ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY CZARNA

 ZAWIADOMIENIE - O UNIEWAŻNIENIU PRZETARNU NIEOGRANICZONEGO NA ODBIÓR.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2014-12-02 14:11:41 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 

Załącznik Nr 8 - ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

 ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (1) 2015.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2014-11-20 11:07:56 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 

Załącznik Nr 7 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (1) 2015.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2014-11-20 11:06:26 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 

Załącznik Nr 6 - WYKAZ POJAZDÓW, NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (1) 2015.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2014-11-20 11:02:26 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 

Załącznik Nr 5 - WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH USŁUG


 

 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (1) 2015.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2014-11-20 10:57:38 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 

Załącznik nNr 4 - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH


 

 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (1) 2015.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2014-11-20 10:56:30 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 

Załącznik Nr 3 - WZÓR UMOWY

 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (1) 2015.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2014-11-20 10:55:28 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 

Załącznik Nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ (1) 2015.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2014-11-20 10:53:32 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 

Załącznik Nr 1 do SIWZ

 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (1) 2015.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2014-11-20 10:51:55 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2015.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2014-11-20 10:44:48 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Czarna - Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej 38-710 Czarna 81, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 461 90 55 ogłasza PRZETARG NA ODBIÓR i ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY CZARNA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego Czarna 81, 38-710 Czarna, tel. (13) 461 90 55 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.czarna.pl

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Czarna.

Ogólna charakterystyka Gminy Czarna – gmina wiejska (dane służące oszacowaniu wartości oferty):
 Powierzchnia wynosi: ok. 184 km2.
 Liczba osób faktycznie przebywających w 2013r: ok. 2.000 osób,
 Z obszaru Gminy w 2013 r. odebrano niżej wymienione odpady komunalne w ilości:
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01): 80,51 Mg,

Przyjęta do kalkulacji wartości zamówienia ilość odpadów komunalnych:
W okresie realizacji zamówienia przyjęto: 160 Mg.
Podane wyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia za osiągnięcie innych wielkości.

Opis przedmiotu zamówienia

1) zakres przedmiotu zamówienia – w całym okresie realizacji zamówienia – obejmuje odbiór od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01),
b) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny obejmujących:
 odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (kod 20 01 08),
 odpady zielone (kod 20 02 01),
W/w odpady gromadzone będą wyłącznie w workach oznaczonych napisem „Zakład Gospodarki Komunalnej
w Czarnej” i kodem nieruchomości;
2) Wykonawca będzie zobowiązany – w całym okresie realizacji zamówienia – odbierać od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07)
z prowadzonych samodzielnie remontów, w drodze zgłoszenia konieczności odbioru przez prowadzącego remont, za dodatkową opłatą uiszczaną przez prowadzącego remont na rzecz Wykonawcy. Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru wymienionych w niniejszym punkcie odpadów.

3) Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdą zebraną ilość wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z częstotliwością odbioru i w terminach określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ.

4) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Stacji Segregacji Odpadów w Ustrzykach Dolnych, zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 16, a w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej odbieranie odpadów przez w/w wymienioną instalację, transport do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, zgodnie z Uchwałą nr XXIV/409/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

5) Wybrany Wykonawca – niezwłocznie po podpisaniu umowy – otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady z zaznaczeniem sposobu zbierania odpadów (seletywnie/bez segregacji). Zamawiający – w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – będzie przekazywał Wykonawcy informacje o wszystkich zmianach w wykazie, w formie pisemnej, w terminie do 14 dni roboczych od dnia nastąpienia zmiany.

6) W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie może mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

7) W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłego monitorowania prawidłowości prowadzenia zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości tj. kontroli czy w odpadach stanowiących pozostałości z sortowania odpadów komunalnych nie znajdują się odpady:
- tworzywa sztuczne (15 01 02; 20 01 39) ;
- szkło (15 01 07; 20 01 02);
- metal (15 01 04, 20 01 40);
- opakowania wielomateriałowe (15 01 05);
- makulatura (15 01 01, 20 01 01);
- odpady biodegradowalne i zielone (w szczególności 20 01 08,20 02 01);
- urządzenia elekrtyczne i elektroniczne (w szczególności 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36);
- opony(16 01 03);
- baterie i akumulatory (w szczególności 20 01 33*, 20 01 34);
- wielkogabarytowe(20 03 07);
- odpady budowlane i rozbiórkowe (w szczególności 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07)
- przeterminowane leki i chemikalia (w szczególności 20 01 13*, 20 01 25, 20 01 27*, 20 01 31*, 20 01 32).
W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej segregacji odpadów, Wykonawca przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i w terminie 3 dni roboczych od dnia odebrania odpadów zawiadamia o tym Zamawiającego. Zawiadomienie następuje w formie pisemnej (protokół) i zawiera: kod nieruchomości stanowiący oznakowanie worka, w przypadku jego braku lub nieczytelności dokładny adres (lokalizację nieruchomości, na której powstają odpady), dzień stwierdzenia nieprawidłowości oraz dokumentację fotograficzną z uwidocznioną (wygenerowaną automatycznie przez urządzenie rejestrujące) daty wykonania zdjęcia obejmującą w szczególności kod nieruchomości oraz nieprawidłowo przesegregowanie odpady, a w przypadku braku oznakowania worka lub jego nieczytelności ujęcie fotograficzne miejsca położenia worków na tle nieruchomości lub innych charakterystycznych punktów.
Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia.

8) Wykonawca zobowiązywany jest do spełnienia wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), tj. dysponuje odpowiednią bazą magazynowo – transportową oraz pojazdami i urządzeniami, umożliwiającymi realizacje przedmiotu zamówienia. Wykonawca – w zakresie realizacji zmówienia – zobowiązywany jest do zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń służących do odbioru odpadów komunalnych. Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu, a pod koniec dnia roboczego – opróżnione i zaparkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej.

9) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu sprawozdań kwartalnych w wersji papierowej i elektronicznej, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), w terminach wskazanych w ustawie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2012 r., poz. 630), a w przypadku zmian, zgodnie z obowiązującymi wzorami.

10) W celu wykonania przez Zamawiającego obowiązku wnikającego z art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia tego sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przekazania Zamawiającemu innych informacji wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli w trakcie realizacji zmówienia, na Zamawiającego zostanie nałożony obowiązek sporządzenia innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami.

11) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do Stacji Segregacji Odpadów w Ustrzykach Dolnych bądź innej instalacji do odbioru odpadów zebranych za okres jednego miesiąca, zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1673) w terminie 5 dni roboczych od zakończenia miesiąca, którego dotyczą.

12) Ponadto Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
a) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa i umową;
b) przestrzegania terminów dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ i
w harmonogramie odbioru odpadów;
c) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. w trakcie realizacji zamówienia;
d) usunięcia ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy, w szczególności: uszkodzeń dróg, chodników, ogrodzeń, altan śmietnikowych, pojemników na odpady komunalne;
e) odbioru i transportu odpadów komunalnych również w przypadku, kiedy dojazd do nieruchomości, z których będą odbierane odpady będzie znacznie utrudniony, w szczególności z powodu remontu dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy;
f) umożliwiania wstępu na teren bazy magzynowo – transportowej przedstawicielom Zamawiającego, upoważnionym do przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji postanowień ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
g) zapewnienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia w ilości minimum jak w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym;
h) odbierania i transportowania odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w szczególności dotyczącymi wymagań w zakresie pojazdów;
i) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacja przedmiotu zamówienia, dotyczących w szczególności mieszkańców objętych przedmiotem zamówienia jak i Zamawiającego.

13) Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów, a w szczególności:
 ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.),
 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.),
 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),
 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.),
 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),
 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868),
 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673),
 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),
 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630),
 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. u. z 2013 r., poz. 122),
 uchwały nr XXII/207/13 Rady Rady Gminy w Czarnej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Czarna, a w przypadku zmian, przestrzegania obowiązującej uchwały,
 uchwały nr XX/185/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, a w przypadku zmian, przestrzegania obowiązującej uchwały,
 uchwały nr XXIV/409/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ogólnej ilości odpadów objętej zakresem przedmiotu zamówienia w zależności od m.in. natężenia ruchu turystycznego w okresie letnim, jednak nie więcej niż 20% ilości przyjętej jako podstawa kalkulacji wartości zamówienia. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztu jednostkowego realizacji przedmiotu umowy.

Nomenklatura

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
90500000-2
90511000-2
90512000-9
90513100-7
90514000-3
90533000-2 Usługi związane z odpadami
Usługi wywozu odpadów
Usługi transportu odpadów
Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Usługi recyklingu odpadów
Usługi gospodarki odpadami

Nie przewiduje się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

Termin wykonania usługi ustala się na czas od 01.01.2015 do 31.12.2016.

W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.907 z późn. zm.)

Oferenci biorący udział w przetargu muszą spełniać wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie będą wymagane.

Składający ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Zakład Gospodarki Komunalnej, Czarna Górna 81, 38-710 Czarna Górna,
w terminie do dnia 01 grudnia 2014 r. do godz. 1000.
Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zostaną one niezwłocznie zwrócone przez Zamawiającego.


MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
Zakład Gospodarki Komunalnej, Czarna Górna 81, 38-710 Czarna Górna
w dniu 01 grudnia 2014 r. do godz. 1030.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. (13) 461 90 55 od godz. 730 do 1430.

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej.

Oferentom w toku postępowania o udzielenia zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określonej w Dziale VI ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r
(Dz.U. z 2013r, poz.907 z późn. zm.).

Kryteria wyboru oferty:
-cena – 99%
-aspekty środowiskowe – 1%
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących usługi. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia

 

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Aleksander Hermanowicz

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2014-11-20 10:43:03 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
 Rozstrzygnięcie przetargu 2014.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2014-11-07 12:05:31 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2014-10-29 11:40:37 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej 38-710 Czarna 81, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 461 90 55 ogłasza przetarg nieograniczony nie przekraczający 207.000 EURO na dostawę oleju opałowego lekkiego na okres grzewczy 2014/2015 w ilości ok. 70.000 litrów.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.907 z późn. zm.).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego Czarna 81, 38-710 Czarna, tel. (13) 461 90 55 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.czarna.pl

Termin wykonania usługi ustala się na czas do 30.09.2015r.

W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.907 z późn. zm.)

Oferenci biorący udział w przetargu muszą spełniać wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty pisemne z napisem „PRZETARG – DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO” należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej, 38-710 Czarna Górna 81, w terminie do dnia 07.11.2014r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2014r o godz. 10.30
W ofercie należy wyszczególnić cenę netto producenta (bez narzutu) za 1l. dostarczonego oleju opałowego lekkiego, ustalonej na dzień 06.11.2014r zgodną z publikacją na stronie internetowej producenta oraz wysokość narzutu lub upustu w złotych do ceny producenta w w/w dniu – jako składowe oferowanej ceny.
Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do zawarcia umowy stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych.
Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. (13) 461 90 55 od godz. 800 do 1400. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest: Pani mgr Maria Piotrowicz – Główny Księgowy.
Oferentom w toku postępowania o udzielenia zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określonej w Dziale VI ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r
(Dz.U. z 2013r, poz.907 z późn. zm.).

Kryteria wyboru oferty:
-cena – 100%
Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Aleksander Hermanowicz

 

 

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2014-10-29 11:38:50 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje, że w dniu
07 listopada 2014 r. (piątek) zostanie przeprowadzona zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Zainteresowanych proszę o wystawienie do drogi do godziny 8.00 ( tradycyjnej trasy przejazdu samochodów Zakładu zbierających odpady komunalne) zbędnych urządzeń takich jak chłodziarki, zamrażarki, pralki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, odkurzacze, żelazka, komputery, drukarki, telefony i sprzęt audiowizualny, narzędzia elektryczne, czujniki dymu itp.
Wystawione urządzenia winny być kompletne, puste obudowy nie zostaną odebrane.
Zbiórka dotyczy WYŁĄCZNIE sprzętu elektrycznego i elektronicznego, inne odpady nie zostaną odebrane.

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2014-10-15 09:17:42 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 

W DNIU 26.05.2014R NA TERENIE GMINY CZARNA PRZEPROWADZONA ZOSTANIE PRZEZ ZGK ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2014-05-22 14:54:13 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 

UWAGA!


W DNIU 02.05.2014r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W CZARNEJ
NIECZYNNY

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2014-04-17 10:10:20 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
Informacja dotycząca zasad zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
pochodzącego z gospodarstw domowych. za 2013 
 zbiórka elektroniki 2014.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2014-04-17 10:07:25 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
Informacja O osiągniętych w 2013 r. poziomach
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania 
 poziomy recyklingu 2014.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2014-04-17 10:06:30 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
Informacja dotycząca punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych za 2013 
 punkty selektywne 2014.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2014-04-17 10:05:36 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
Informacja O podmiotach odbierających odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości i
miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów
komunalnych z terenu gminy Czarna za 2013r 
 podmioty odbierające 2014.doc

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2014-04-17 10:04:04 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARNU NIEOGRANICZONEGO - ODPADY

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-12-23 11:05:02 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Załącznik Nr 8 do SIWZ ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-12-13 11:41:35 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Załącznik Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-12-13 11:40:52 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Załącznik Nr 6 do SIWZ WYKAZ POJAZDÓW, NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-12-13 11:40:12 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Załącznik Nr 5 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH USŁUG

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-12-13 11:39:25 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Załącznik nr 4 do SIWZ HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-12-13 11:38:44 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Załącznik Nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-12-13 11:38:04 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Załącznik Nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-12-13 11:36:05 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Załącznik Nr 1 do SIWZ O F E R T A

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-12-13 11:33:46 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ODBIÓR ODPADÓW 2014

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-12-13 11:32:28 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
 OGŁOSZENIE PRZETARG NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-12-13 11:30:43 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
INFORMACJAZakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje mieszkańców Gminy, że od 01.01.2014 r. w przypadku wystąpienia zbieżności terminu odbioru odpadów zbieranych selektywnie (worki kolorowe) z dniem ustawowo wolnym od pracy termin odbioru odpadów ulega przesunięciu o jeden tydzień – odpady zostaną odebrane w analogicznym dniu w trzecim tygodniu miesiąca.

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-12-04 12:35:38 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
INFORMACJAZakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje mieszkańców Gminy, że od 01.01.2014 r. odpady zmieszane od osób, które zadeklarowały zbieranie odpadów w sposób selektywny będą odbierane wyłącznie w workach przezroczystych wydawanych przez Zakład – zaopatrzonych w stosowny opis.
Tolerowane w II półroczu 2013 roku worki czarne, nie będą odbierane.
Osoby, które posiadają jeszcze worki czarne mogą dokonać ich wymiany na przezroczyste w siedzibie Zakładu.
 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-12-04 12:34:25 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
 Rozstrzygnięcie przetargu - dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-25 12:31:35 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARNU NIEOGRANICZONEGO NA ODBIÓR i ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY CZARNA

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-21 11:11:30 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
 SIWZ - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO - SPROSTOWANIE

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-18 11:43:49 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
 Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego w okresie grzewczym 2013/2014.

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-18 11:42:33 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
 SIWZ - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-11 08:49:36 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-11 08:48:17 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Załącznik nr 8 do SIWZ ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-10 13:49:47 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Załącznik nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-10 13:48:57 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Załącznik nr 6 do SIWZ WYKAZ POJAZDÓW, NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-10 13:48:15 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Załącznik nr 5 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH USŁUG

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-10 13:47:26 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Załącznik nr 4 do SIWZ HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-10 13:46:40 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-10 13:45:30 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-10 13:43:35 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
 O F E R T A

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-10 13:42:22 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-10 13:41:43 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
 OGŁOSZENIE PRZETARG NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-10 13:40:57 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
 INFORMACJA ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-08 12:26:10 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARNU NIEOGRANICZONEGO

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-09-05 12:56:38 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Zał nr 8 do SIWZ ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-08-16 13:56:09 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Zał nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-08-16 13:55:26 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Zał nr 6 do SIWZ WYKAZ POJAZDÓW, NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-08-16 13:54:47 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Zał nr 5 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH USŁUG

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-08-16 13:54:03 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Zał nr 4 do SIWZ HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-08-16 13:53:16 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Zał. nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-08-16 13:52:31 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Zał. nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-08-16 13:51:47 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Zał. nr 1 do SIWZ O F E R T A

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-08-16 13:50:56 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-08-16 13:49:56 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-08-16 13:48:38 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARNU NIEOGRANICZONEGO

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-07-22 10:59:35 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Zał. nr 8 do SIWZ ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-07-08 10:31:52 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Zał. nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-07-08 10:30:50 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Zał nr 6 do SIWZ WYKAZ POJAZDÓW, NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-07-08 10:28:56 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Zał. Nr 5 do SIWZ  WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH USŁUG

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-07-08 10:27:41 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Zał. nr 4 do SIWZ HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-07-08 10:26:44 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Zał. nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-07-08 10:19:27 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:51:16.
 
Zał. nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-07-08 10:18:01 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
Załącznik nr 1 do SIWZ O F E R T A

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-07-08 10:16:16 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-07-08 10:15:13 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-07-08 10:12:12 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARNU NIEOGRANICZONEGO

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-06-24 11:57:25 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Czarna - Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej 38-710 Czarna 81, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 461 90 55 ogłasza PRZETARG NA ODBIÓR i ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY CZARNA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego Czarna 81, 38-710 Czarna, tel. (13) 461 90 55 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.czarna.pl

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Czarna.

Ogólna charakterystyka Gminy Czarna – gmina wiejska (dane służące oszacowaniu wartości oferty):
 Powierzchnia wynosi: ok. 184 km2.
 Liczba osób faktycznie przebywających w 2012r: ok. 2.000 osób,
 Z obszaru Gminy w 2012 r. odebrano niżej wymienione odpady komunalne w ilości:
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01): 120,41 Mg,

Przyjęta do kalkulacji wartości zamówienia ilość odpadów komunalnych:
W okresie realizacji zamówienia przyjęto: 61 Mg.

Opis przedmiotu zamówienia

1) zakres przedmiotu zamówienia – w całym okresie realizacji zamówienia – obejmuje odbiór od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01),
b) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny obejmujących:
 odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (kod 20 01 08),
 odpady zielone (kod 20 02 01),
W/w odpady zgromadzone będą w workach oznaczonych napisem „Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej” i kodem nieruchomości;
2) Wykonawca będzie zobowiązany – w całym okresie realizacji zamówienia – odbierać od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07)
z prowadzonych samodzielnie remontów, w drodze zgłoszenia konieczności odbioru przez prowadzącego remont, za dodatkową opłatą uiszczaną przez prowadzącego remont na rzecz Wykonawcy. Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru wymienionych w niniejszym punkcie odpadów.

3) Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdą zebraną ilość wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z częstotliwością odbioru i w terminach określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ.

4) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Stacji Segregacji Odpadów w Ustrzykach Dolnych, zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 16, a w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej odbieranie odpadów przez w/w wymienioną instalację, transport do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, zgodnie z Uchwałą nr XXIV/409/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

5) Wybrany Wykonawca – niezwłocznie po podpisaniu umowy – otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady z zaznaczeniem sposobu zbierania odpadów (seletywnie/bez segregacji). Zamawiający – w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – będzie przekazywał Wykonawcy informacje
o wszystkich zmianach w wykazie, w formie pisemnej, w terminie do 14 dni roboczych od dnia nastąpienia zmiany.

6) W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie może mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

7) W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania prawidłowości prowadzenia zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości tj. kontroli czy w odpadach stanowiących pozostałości z sortowania odpadów komunalnych nie znajdują się odpady:
- tworzywa sztuczne (15 01 02; 20 01 39) ;
- szkło (15 01 07; 20 01 02);
- metal (15 01 04, 20 01 40);
- opakowania wielomateriałowe (15 01 05);
- makulatura (15 01 01, 20 01 01);
- odpady biodegradowalne i zielone (w szczególności 20 01 08,20 02 01);
- urządzenia elekrtyczne i elektroniczne (w szczególności 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36);
- opony(16 01 03);
- baterie i akumulatory (w szczególności 20 01 33*, 20 01 34);
- wielkogabarytowe(20 03 07);
- odpady budowlane i rozbiórkowe (w szczególności 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07)
- przeterminowane leki i chemikalia (w szczególności 20 01 13*, 20 01 25, 20 01 27*, 20 01 31*, 20 01 32).
W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej segregacji odpadów, Wykonawca przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i w terminie 7 dni roboczych od dnia odebrania odpadów zawiadamia o tym Zamawiającego. Zawiadomienie następuje w formie pisemnej (protokół) i zawiera: kod nieruchomości stanowiący oznakowanie worka, w przypadku jego braku lub nieczytelności dokładny adres (lokalizację nieruchomości, na której powstają odpady), dzień stwierdzenia nieprawidłowości oraz dokumentację fotograficzną obejmującą w szczególności kod nieruchomości oraz nieprawidłowo przesegregowanie odpady.

8) Wykonawca zobowiązywany jest do spełnienia wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), tj. dysponuje odpowiednią bazą magazynowo – transportową oraz pojazdami i urządzeniami, umożliwiającymi realizacje przedmiotu zamówienia. Wykonawca – w zakresie realizacji zmówienia – zobowiązywany jest do zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń służących do odbioru odpadów komunalnych. Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu, a pod koniec dnia roboczego – opróżnione i zaparkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej.

9) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu sprawozdań kwartalnych, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), w terminach wskazanych w ustawie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2012 r., poz. 630), a w przypadku zmian, zgodnie z obowiązującymi wzorami.

10) W celu wykonania przez Zamawiającego obowiązku wnikającego z art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia tego sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przekazania Zamawiającemu innych informacji wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli w trakcie realizacji zmówienia, na Zamawiającego zostanie nałożony obowiązek sporządzenia innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami.

11) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do Stacji Segregacji Odpadów w Ustrzykach Dolnych bądź innej instalacji do odbioru odpadów zebranych za okres jednego miesiąca, zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1673) w terminie 5 dni roboczych od zakończenia miesiąca, którego dotyczą.

12) Ponadto Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
a) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa i umową;
b) przestrzegania terminów dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ i w harmonogramie odbioru odpadów;
c) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. w trakcie realizacji zamówienia;
d) usunięcia ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy, w szczególności: uszkodzeń dróg, chodników, ogrodzeń, altan śmietnikowych, pojemników na odpady komunalne;
e) odbioru i transportu odpadów komunalnych również w przypadku, kiedy dojazd do nieruchomości, z których będą odbierane odpady będzie znacznie utrudniony, w szczególności z powodu remontu dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy;
f) umożliwiania wstępu na teren bazy magzynowo – transportowej przedstawicielom Zamawiającego, upoważnionym do przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji postanowień ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
g) zapewnienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia w ilości minimum jak w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym;
h) odbierania i transportowania odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w szczególności dotyczącymi wymagań w zakresie pojazdów;
i) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacja przedmiotu zamówienia, dotyczących w szczególności mieszkańców objętych przedmiotem zamówienia jak i Zamawiającego.

13) Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów, a w szczególności:
 ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391
z późn. zm.),
 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.),
 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),
 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.),
 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868),
 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673),
 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),
 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630),
 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. u. z 2013 r., poz. 122),
 uchwały nr XXII/207/13 Rady Rady Gminy w Czarnej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Czarna, a w przypadku zmian, przestrzegania obowiązującej uchwały,
 uchwały nr XX/185/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, a w przypadku zmian, przestrzegania obowiązującej uchwały,
 uchwały nr XXIV/409/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ogólnej ilości odpadów objętej zakresem przedmiotu zamówienia w zależności od m.in. natężenia ruchu turystycznego w okresie letnim, jednak nie więcej niż 20% ilości przyjętej jako podstawa kalkulacji wartości zamówienia. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztu jednostkowego realizacji przedmiotu umowy.

Nomenklatura

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
90500000-2
90511000-2
90512000-9
90513100-7
90514000-3
90533000-2 Usługi związane z odpadami
Usługi wywozu odpadów
Usługi transportu odpadów
Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Usługi recyklingu odpadów
Usługi gospodarki odpadami

Nie przewiduje się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

Termin wykonania usługi ustala się na czas od 01.07.2013 do 31.12.2013.

W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm.)

Oferenci biorący udział w przetargu muszą spełniać wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie będą wymagane.

Składający ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Zakład Gospodarki Komunalnej, Czarna Górna 81, 38-710 Czarna Górna,
w terminie do dnia 24 czerwca 2013 r. do godz. 1000.
Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zostaną one niezwłocznie zwrócone przez Zamawiającego.

MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
Zakład Gospodarki Komunalnej, Czarna Górna 81, 38-710 Czarna Górna
w dniu 24 czerwca 2013 r. do godz. 1030.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. (13) 461 90 55 od godz. 700 do 1500.

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej.

Oferentom w toku postępowania o udzielenia zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określonej w Dziale VI ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r
(Dz.U. z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

Kryteria wyboru oferty:
-cena – 100%

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Aleksander Hermanowicz

 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:42:09 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:39:12 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:37:57 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKAZ POJAZDÓW, NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:37:09 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH USŁUG

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:36:36 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:35:51 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ WZÓR UMOWY

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:35:03 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:33:36 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ O F E R T A

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:32:05 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:13:07 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARNU NIEOGRANICZONEGO

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-06-03 12:34:58 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej 38-710 Czarna 81, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 461 90 55 ogłasza PRZETARG NA ODBIÓR i ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY CZARNA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego Czarna 81, 38-710 Czarna, tel. (13) 461 90 55 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.czarna.pl

Termin wykonania usługi ustala się na czas od 01.07.2013 do 31.12.2013.

W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm.)

Oferenci biorący udział w przetargu muszą spełniać wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Zakład Gospodarki Komunalnej, Czarna Górna 81, 38-710 Czarna Górna,
w terminie do dnia 03 czerwca 2013 r. do godz. 1000.
Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zostaną one niezwłocznie zwrócone przez Zamawiającego.

MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
Zakład Gospodarki Komunalnej, Czarna Górna 81, 38-710 Czarna Górna
w dniu 03 czerwca 2013 r. do godz. 1030.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. (13) 461 90 55 od godz. 700 do 1500.

Oferentom w toku postępowania o udzielenia zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określonej w Dziale VI ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r
(Dz.U. z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

Kryteria wyboru oferty:
-cena – 100%

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Aleksander Hermanowicz
 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-05-22 15:04:14 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-05-22 14:55:02 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-05-22 14:54:09 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKAZ POJAZDÓW, NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-05-22 14:52:31 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH USŁUG

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-05-22 14:51:46 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-05-22 14:50:36 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ WZÓR UMOWY

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-05-22 14:49:56 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-05-22 14:49:07 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ O F E R T A

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-05-22 14:47:20 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
PRZETARG NA ODBIÓR i ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY CZARNA SPECYFIKACJA

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-05-22 14:45:14 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
 Uchwała Nr XXII/207/13 Rady Gminy w Czarnej z dnia 12 marca 2013r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-05-08 07:06:01 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje, iż termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Gminy Czarna upływa 31.05.2013r.

Deklarację wraz z oświadczeniem o posiadaniu lub chęci założenia kompostownika (w przypadku wyboru tej opcji) należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej - Czarna Górna 81 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-04-29 07:00:27 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
 KOMPOSTOWNIK OŚWIACZENIE

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-04-29 06:54:22 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
 Ulotka informacyjna 2 str

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-04-24 11:44:20 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
 Ulotka informacyjna 1 str

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-04-24 11:36:07 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2013) nieruchomości zamieszkałe - Gmina Czarna DEKLARACJA

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-04-24 11:01:57 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
 Uchwała Nr XXIII/22/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarna.

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-04-24 10:56:06 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje, iż deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną doręczone niezwłocznie wraz z ulotkami informacyjnymi mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych Gminy Czarna po zatwierdzeniu ich przez Wojewodę Podkarpackiego. Termin składania w/w deklaracji upływa 31 maja 2013. 

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-04-12 10:02:22 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
  Informacja dotycząca zasad zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-04-12 09:36:31 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
 Informacja dotycząca punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-04-12 09:35:52 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
 Informacja O osiągniętych w 2012 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-04-12 09:35:12 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
 Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy Czarna.

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-04-12 09:34:04 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW - JAK SEGREGOWAĆ

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-03-18 11:46:28 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
 Uchwała Nr XX/187/12 z dn. 27.12.2012r w spr. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-02-13 09:23:16 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
 Uchwała Nr XX/186/12 z dn. 27.12.2012 w spr. górnych stawek opłat ponoszonych przez właściceli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-02-13 09:19:42 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
 Uchwała Nr XX/185/12 z dn. 27.12.2012 w spr. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-02-13 09:16:35 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
 Uchwała Nr XX/183/12 z dn. 27.12.2012 w spr. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-02-13 09:11:25 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
 Uchwała Nr XX/182/12 z dn. 27.12.2012r w spr. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2013-02-13 09:08:28 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
 Uchwała Nr XIX/170/12 - dopłaty dla odbiorców usług w zakresie odbierania i składowania stałych odpadów komunalnych

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2012-12-03 13:39:19 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
 Uchwała Nr XIX/169/12 - taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czarna na 2013rok

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2012-12-03 13:37:51 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
 Uchwała Nr XIX/168/12 - dopłaty dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2012-12-03 13:35:49 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
 Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2012/2013

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2012-10-30 11:47:25 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
  Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego w okresie grzewczym 2012/2013.

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2012-10-26 10:20:04 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej 38-710 Czarna 81, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 461 90 55 ogłasza przetarg nieograniczony nie przekraczający 130.000 EURO na dostawę oleju opałowego lekkiego na okres grzewczy 2012/2013 w ilości ok. 70.000 litrów.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego Czarna 81, 38-710 Czarna, tel. (13) 461 90 55 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.czarna.pl

Termin wykonania usługi ustala się na czas do 30.09.2013r.

W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm.)

Oferenci biorący udział w przetargu muszą spełniać wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty pisemne z napisem „PRZETARG – DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO” należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej, 38-710 Czarna 81, w terminie do dnia 30.10.2012r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2012r o godz. 10.30
W ofercie należy wyszczególnić cenę netto producenta (bez narzutu) za 1l. dostarczonego oleju opałowego lekkiego, ustalonej na dzień 29.10.2012r zgodną z publikacją na stronie internetowej producenta oraz wysokość narzutu lub upustu w złotych do ceny producenta w w/w dniu – jako składowe oferowanej ceny.
Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do zawarcia umowy stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych.
Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. (13) 461 90 55 od godz. 800 do 1400. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest: Pani mgr Maria Piotrowicz – Główny Księgowy.
Oferentom w toku postępowania o udzielenia zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określonej w Dziale VI ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r
(Dz.U. z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

Kryteria wyboru oferty:
-cena – 100%

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
Aleksander Hermanowicz


 SIWZ - Zakup Oleju opałowego lekkiego

Opublikowane przez: Maria Piotrowicz | Data wprowadzenia: 2012-10-17 10:52:57 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
 Więcej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-06-05 13:50:36 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
Uchwała NR XIV/120/12 Rady Gminy w Czarnej dnia
23 marca 2012 r. w sprawie ustalenia opiat za
chowanie zmarłych na cmentarzach komunalnych. 
 Uchwała

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-05-04 11:06:15 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
Regulamin cmentarzy komunalnych  
Regulamin cmentarzy komunalnych - Zarządzenie Nr 01/2011 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej z dnia 31.01.2011r Więcej >>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-02-22 09:17:40 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:32:53.
 
 Informacja o podmiotach działajacych na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-07 08:41:13 | Data modyfikacji: 2010-12-21 10:32:38.
Uchwała Nr XXVII/247/10 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 29 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w
sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod
nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej"
wraz ze statutem  

Uchwała Nr XXVII/247/10

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 29 stycznia 2010r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej”

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Czarnej

 

u c h w a l a, co następuje

 

§1

W uchwale Nr V/40/03 z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej” wprowadza się następujące zmiany:

 

1. §2 ust.1 tiret piąte otrzymuje brzmienie: „- sprawy z zakresu placów oraz utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej w ramach organizacji ruchu drogowego.”

 

§2

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 statut ZGK.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-07 08:40:25 | Data modyfikacji: 2010-12-21 10:32:38.
 
 Uchwała Nr XXV/233/09 Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 listopada 2009 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-07 08:37:24 | Data modyfikacji: 2010-12-21 10:30:59.
 
 Uchwała Nr XXV/232/09 Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 listopada 2009 w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie odbierania

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-07 08:34:04 | Data modyfikacji: 2010-12-21 10:29:35.
 
 Uchwała Nr XXV/231/09 Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 listopada 2009 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czarna

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-07 08:32:29 | Data modyfikacji: 2010-12-21 10:27:57.
 
 Uchwała Nr XXV/230/09 Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 listopada 2009 w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-07 08:31:06 | Data modyfikacji: 2010-12-21 10:26:37.
 
 Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę oleju opałowego

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-07 08:30:32 | Data modyfikacji: 2010-12-21 10:24:47.
 
 Przetarg na dostawę oleju opałowego

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 12:00:14 | Data modyfikacji: 2010-12-21 10:23:30.
Uchwała Nr XXIII/210/09 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 15 września 2009r. w sprawie wymagań jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się  


 

Uchwała Nr XXIII/210/09

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 15 września 2009r.

 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy
w Czarnej

 

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1.      Dysponowanie prawem do nieruchomości stanowiącej bazę techniczną wyposażoną w:

1)      miejsce postojowe dla pojazdów,

2)      miejsce do magazynowania pojemników,

3)      miejsce do mycia pojazdów oraz pojemników,

4)      w przypadku niemożności spełnienia obowiązku określonego w pkt. 2) i 3) przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu przedsiębiorcy, w formie pisemnej umowy.

2.      Zapewnienie odpowiedniego standardu sanitarnego i prawidłowego wykonania usług oraz dysponowanie sprawnymi technicznie urządzeniami następującego rodzaju:

1)      pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,

2)      pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów,

3)      worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów,

4)      kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych,

5)      w przypadku niemożności spełnienia obowiązku określonego w pkt. 2) i 3) przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu przedsiębiorcy, w formie pisemnej umowy.

Przez odpowiedni standard sanitarny należy rozumieć możliwość organizacyjną, techniczną i finansową, która zapewni systematyczne odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości, z częstotliwością określoną w regulaminie utrzymania porządku
i czystości dla na terenie gminy Czarna.

3.      Zorganizowanie i wprowadzenie w życie dla swoich klientów, systemu zbiórki:

1)      surowców wtórnych (szkło, makulatura, PET),

2)      niebezpiecznych,

3)      elektrycznych i elektronicznych,

4)      wielkogabarytowych,

5)      w przypadku niemożności spełnienia obowiązku określonego w pkt. 2), 3) i 4) przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu przedsiębiorcy, w formie pisemnej umowy.

4.      Dysponowanie sprawnymi technicznie pojazdami specjalistycznymi do odbierania
i transportu odpadów, których konstrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie przewożonego ładunku oraz wyposażenie ich w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych.

5.      Zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów gwarantujących ciągłość świadczenia usług
w przypadku awarii sprzętu niezbędnego do wykonywania przedmiotowej działalności.

6.      W przypadku niemożności spełnienia obowiązku określonego w pkt. 4 i 5 przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu przedsiębiorcy, w formie pisemnej umowy.

7.      Gromadzenie danych o świadczonych usługach przy użyciu własnego systemu komputerowego albo udokumentowanie zlecenia gromadzenia tych danych systemem komputerowym, poprzez przedłożenie stosownej umowy.

8.      Ustalenie z właścicielami nieruchomości, z którymi przedsiębiorca posiada umowę na odbieranie odpadów komunalnych, systemu odbierania surowców wtórnych.

9.      Posiadanie aktualnego zezwolenia na transport odpadów oraz innych wymaganych zezwoleń odpowiednio do zakresu prowadzonej działalności.

10.  Posiadanie umowy lub pisemnego zapewnienia potwierdzającego gotowość odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

11.  Przedsiębiorca powinien sam posiadać możliwości prowadzenia odzysku zebranych odpadów komunalnych na własnej instalacji, lub mieć podpisane umowy
z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi takie możliwości. Dotyczy to zwłaszcza unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów budowlanych, rozdrabniania
i kompostowania odpadów zielonych, demontażu odpadów wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań, papieru, tektury, tekstyliów i metali, odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych.

§ 2

Ustala się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

1.      Dysponowanie nieruchomością na bazę techniczną, wyposażona w:

1)      miejsce postojowe dla pojazdów,

2)      miejsce do mycia pojazdów,

3)      w przypadku niemożności spełnienia obowiązku ustalonego w pkt 2 przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu przedsiębiorcy w formie pisemnej umowy.

2.      Posiadanie homologowanego pojazdu asenizacyjnego spełniającego wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 193, poz. 1617).

3.      Gromadzenie danych o świadczonych usługach przy użyciu własnego systemu komputerowego albo udokumentowanie zlecenia gromadzenia tych danych systemem komputerowym, poprzez przedłożenie stosownej umowy.

4.      Posiadanie umowy lub pisemnego zapewnienia potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych.

  

§ 3

 

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia zobowiązany jest do wykazania się właściwymi dokumentami stwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków technicznych i spełnienie wymagań określonych niniejszą uchwałą, odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności.

§ 4

 

Przedsiębiorca odbierający odpady lub opróżniający zbiorniki jest zobowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Wójtowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy oraz z którymi umowy wygasły.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Czarnej.


 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:54:34 | Data modyfikacji: 2010-12-21 10:23:30.
 
 Informacja sprzedaż kontenerów

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:51:17 | Data modyfikacji: 2010-12-21 10:21:54.
 
 Uchwała Nr XIV/143/08 Rady Gminy w Czarnej

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:50:08 | Data modyfikacji: 2010-12-21 10:19:34.
 
 Uchwała Nr XIV/142/08 Rady Gminy w Czarnej

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:49:39 | Data modyfikacji: 2010-12-21 10:18:24.
 
 Uchwała Nr XIV/141/08 Rady Gminy w Czarnej

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:48:58 | Data modyfikacji: 2010-12-21 10:16:45.
 
 Uchwała Nr XIV/140/08 Rady Gminy w Czarnej z dnia 30 października 2008r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:46:44 | Data modyfikacji: 2010-12-21 10:15:32.
 
 Informacja sprzedaż kontenerów

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:43:46 | Data modyfikacji: 2010-12-21 10:14:04.
 
 Uchwała Nr XIII/131/08 Rady Gminy w Czarnej z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:43:03 | Data modyfikacji: 2010-12-21 10:12:11.
 
 P R O T O K Ó Ł NR 1/2008 z dnia 28.02.2008 Komisji Rewizyjnej Rady gminy w Czarnej

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:41:47 | Data modyfikacji: 2010-12-21 10:09:37.
 
 Uchwała Nr XI/105/08 Rady Gminy w Czarnej z dnia 12 marca 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i składowania stałych i ciekłych odpadów komunalnych

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:38:49 | Data modyfikacji: 2010-12-21 10:07:31.
 
 Uchwała Nr VIII/70/07 ady Gminy w Czarnej dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i składowania stałych i ciekłych odpadów komuna

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:38:13 | Data modyfikacji: 2010-12-21 10:06:03.
 
 Uchwała Nr VIII/69/07 Rady Gminy w Czarnej z dnia 30 października 2007r. sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie odbierania

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:37:33 | Data modyfikacji: 2010-12-21 10:04:44.
 
 Uchwała Nr VIII/68/07 Rady Gminy w Czarnej z dnia 30 października 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czarna

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:36:42 | Data modyfikacji: 2010-12-21 10:02:24.
 
 Uchwała Nr VIII/67/07 Rady Gminy w Czarnej z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:34:25 | Data modyfikacji: 2010-12-21 10:00:34.
 

 

 Wymagania jakie powienien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na obieranie stałych i ciekłych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Czarna.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:33:15 | Data modyfikacji: 2010-12-21 10:00:00.
 

 

 Uchwała Nr I/11/06 Rady Gminy w Czarnej z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czarna

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:32:12 | Data modyfikacji: 2010-12-21 09:52:51.
 
 Uchwała Nr XXV/246/06 Rady Gminy w Czarnej z dnia 9 czerwca 2006r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:30:45 | Data modyfikacji: 2010-12-21 09:52:08.
Zakres czynności Starszy Księgowy  
Treść dokumentu w załączniku.
 Księgowy.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:30:01 | Data modyfikacji: 2010-12-21 09:52:08.
Zakres czynności p.o Kierownika Zakładu
Gospodarki Komunalnej  
Treść dokumentu w załączniku.
 p.o.kierownika.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:25:07 | Data modyfikacji: 2010-12-21 09:52:08.
 
 Uchwała Nr XX/212/05 Rady Gminy w Czarnej z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania składowania stałych i ciekłych odpadów komunalnych

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:23:23 | Data modyfikacji: 2010-12-21 09:49:27.
 
 Uchwała Nr XX/211/05 Rady Gminy w Czarnej z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie odbierania i składowania stałych odpadów komunalnych

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:22:46 | Data modyfikacji: 2010-12-21 09:45:08.
 
 Uchwała Nr XX/210/05 Rady Gminy w Czarnej z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czarna

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:21:45 | Data modyfikacji: 2010-12-21 09:43:42.
 
 Uchwała Nr XX/209/05 Rady Gminy w Czarnej z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:20:49 | Data modyfikacji: 2010-12-21 09:40:52.
 
 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:19:07 | Data modyfikacji: 2010-12-21 09:39:02.
Uchwała Nr V/40/03 Rady Gminy w Czarnej z 26
czerwca 2003r. w sprawie utworzenia zakładu
budżetowego  
 

UCHWAŁA Nr V/40/03

RADY GMINY w CZARNEJ

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej  w Czarnej”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.  6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

- Rada Gminy w Czarnej uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 lipca 2003 r. tworzy się zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej”.

§ 2

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej przejmuje z dniem utworzenia do realizacji następujące zadania:

-         zaopatrzenie w wodę,

-         usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,

-         usuwanie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych,

-         zaopatrzenie w ciepło z kotłowni lokalnych,

-         utrzymanie gminnych placów i przystanków autobusowych,

-         utrzymanie cmentarzy komunalnych, zieleni gminnej i grzebowisk dla zwierząt,

-         utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy,

-         utrzymanie i eksploatacja urządzeń infrastruktury przekazanej Zakładowi.

 

2. Wyposaża się Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej w składniki majątkowe zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

 Nadaje się Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Czarnej statut stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/40/03

Rady Gminy w Czarnej z dnia 26.06.2003r.

 

 

 

 

 

Wykaz środków trwałych

przekazywanych do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej w trwały zarząd.

 

Lp.

Nazwa środka trwałego

Wartość początkowa

1

Wodociąg Lipie (studnie, sieć wodociągowa i elektryczna)

163.416,-

2

Wodociąg Czarna G. (od Ferma SKR-do Kołodyński) ze stacją uzdatniania wody, przepompownią i kanalizacją

710.285,-

3

Wodociąg Czarna G. - Czarna D. ze stacją uzdatniania wody i sieć wodoc. i elektryczna

1.603.281,-

4

Ujęcie wody Czarna Dolna

32.867,-

5

Wodociąg – sieć Czarna Kopalnia

162.835,-

6

Studnia wiercona - weterynaria

11.170,-

7

Wodociąg z hydrofornią - Michniowiec

74.539,-

8

Studnia głębinowa przy szkole nowej - Michniowiec

9.246,-

9

Oczyszczalnia – osadniki 4 szt.

11.372,-

10

Oczyszczalnia ścieków -  Czarna G.-Kopalnia

152.710,-

11

Kanalizacja – sieć Czarna Kopalnia

263.066,-

12

Wysypisko śmieci

114.054,-

13

Budynek przy wysypisku śmieci

32.911,-

14

Ciągnik DT - wysypisko

9.845,-

15

Przystanki autobusowe – 14 szt.

33.850,-

16

Kontenery na śmieci KP-7 – 79 szt.

131.896,-

17

Cmentarz komunalny - grunty

,-

18

Grzebowisko dla zwierząt - grunty

,-

19

Kotłownia olejowa – UG Czarna

82.011,-

20

Kotłownia olejowa – GOK Czarna

29.393,-

21

Kotłownia olejowa – Szkoła w Czarnej

82.184,-

22

Kotłownia gazowa – Szkoła w Czarnej

112.754,-

R a z e m

3.823.785,-

 

Grunty zostaną przekazane po wystąpieniu z wnioskiem przez powołany Zakład Gospodarki Komunalnej oddzielną decyzją

 

 


 

Treść 2 załącznika do uchwały w załączniku.

  Statut zakladu gosp.rtf

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 11:47:38 | Data modyfikacji: 2010-12-03 11:16:59.

Zobacz:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .  Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej "POMAGAM" .  Gminna Biblioteka Publiczna .  Gminny Dom Kultury .  Zakład Gospodarki Komunalnej .  Szkoły . 
Data wprowadzenia: 2010-12-02 11:47:38
Data modyfikacji: 2010-12-03 11:16:59
Opublikowane przez: Agnieszka Różańska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.czarna.pl