Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Czarna  www.czarna.pl
Dane
Ogłoszenia
Konkursy na Dyrektorów
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
WYBORY
Gmina
Urząd Gminy
Kontrole zewnętrzne
Organy
Rada Gminy w Czarnej
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenie Wójta - jako kierownika Urzędu Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
° Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna o ponownym wyłożeniu projektu zmiany Nr 1/2013 Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
° Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna
PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Stowarzyszenia i związki członkowskie
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji
ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne
Protokół z przeprowadzenia ponownej dyskusji
publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w
projekcie Zmiany Nr 1/2013 Studium i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna  
 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2015-08-17 13:51:13, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej
nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany
Nr 1/2013 Studium i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Czarna 
 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2014-09-02 09:40:40, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Ogłoszenie Wójta Gminy w Czarnej w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie
„Czarna Dolna – 1/2013” terenu położonego
w miejscowości Czarna Dolna, Gmina Czarna.  
 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2013-07-12 11:24:40, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Ogłoszenie Wójta Gminy w Czarna w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2013
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Czarna. 
 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2013-07-12 11:11:34, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego  
  Treść stadium w załączniku.
 stadium 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:46:36, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Uchwała Nr XXVIII/266/06 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 27 października 2006 r. w sprawie
aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna  
  Treść stadium w załączniku. Studium - aktualność.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:35:54, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Uchwała Nr XXVIII/267/06 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 27 października 2006 r. w sprawie
aktualności miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Gminy Czarna  

 


  


 


Uchwała Nr XXVIII/267/06


Rady Gminy w Czarnej


z dnia 27 października 2006 r.


 


w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna


 


 


 


            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)


 


 


 


Rada Gminy w Czarnej


uchwala, co następuje:


 


 


§ 1


1.Uznaje się, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Czarna wymienione w załączniku nr 1 są aktualne.


2. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czarna w szczególności spełniają  wymogi wynikające z przepisów art.10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust.1.


 


§ 2


 


Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.


 


 


§ 3


 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


 


 


 


 


 


  


 


 

 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII...doc
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:34:39 Informację zaktualizowano 2010-12-15 11:46:01, wprowadzający: Agnieszka Różańska
UCHWAŁA NR XIX/160/01 RADY GMINY W CZARNEJ z dnia
28 grudnia 2001 roku w sprawie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego „RABE 7”  

Treść uchwały w załączniku.

załącznik graficzny

rabe 7.tif

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:31:01 Informację zaktualizowano 2016-11-28 09:56:00, wprowadzający: Paweł Ochałek
Uchwała Nr XIX/141/97 Rady Gminy w Czarnej z dnia
30 grudnia 1997r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego i usługowego Rabe – 6  

Treść uchwały w załączniku.

załącznik graficzny

rabe 6.tif

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:29:14 Informację zaktualizowano 2016-11-28 09:58:31, wprowadzający: Paweł Ochałek
Uchwała Nr XIX/140/97 Rady Gminy w Czarnej z dnia
30 grudnia 1997r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego i usługowego Rabe – 5  

Treść uchwały w załączniku.

załącznik graficzny

rabe 5.tif

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:28:10 Informację zaktualizowano 2016-11-28 09:59:59, wprowadzający: Paweł Ochałek
Uchwała Nr XIX/139/97 Rady Gminy w Czarnej z dnia
30 grudnia 1997r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego i usługowego Rabe – 4  

Treść uchwały w załączniku.

załącznik graficzny

rabe 4.tif

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:27:10 Informację zaktualizowano 2016-11-28 10:01:49, wprowadzający: Paweł Ochałek
Uchwała Nr XIX/138/97 Rady Gminy w Czarnej z dnia
30 grudnia 1997r w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego i usługowego Rabe – 3  

Treść uchwały w załączniku.

załącznik graficzny

rabe 3.tif

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:26:14 Informację zaktualizowano 2016-11-28 10:03:48, wprowadzający: Paweł Ochałek
Uchwała Nr XIX/137/97 Rady Gminy w Czarnej z dnia
30 grudnia 1997r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego i usługowego Rabe – 2  

Treść uchwały w załączniku.

załącznik graficzny

rabe 2.tif

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:24:54 Informację zaktualizowano 2016-11-28 10:05:43, wprowadzający: Paweł Ochałek
Uchwała Nr XIX/136/97 Rady Gminy w Czarnej z dnia
30 grudnia 1997r w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego i usługowego Rabe – 1  

Treść uchwały w załączniku.

załącznik graficzny

rabe 1.tif

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:23:43 Informację zaktualizowano 2016-11-28 10:07:33, wprowadzający: Paweł Ochałek
Uchwała Nr XIX/135/97 Rady Gminy w Czarnej z dnia
30 grudnia 1997r. w sprawie miejscowego planu
zagosp. przestrz. terenu budownictwa
mieszkaniowego i usług turystyczno –
wypoczynkowych Polana - 3 

Treść uchwały w załączniku.

załącznik graficzny

polana 3.tif

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:22:28 Informację zaktualizowano 2016-11-28 10:10:01, wprowadzający: Paweł Ochałek
Uchwała Nr XIX/134/97 Rady Gminy w Czarnej z dnia
30 grudnia 1997r. w sprawie miejscowego planu
zagosp. przestrz. terenu budownictwa
mieszkaniowego i usług turystyczno –
wypoczynkowych Polana - 2 

Treść uchwały w załączniku.

załącznik graficzny

polana 2.tif

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:21:28 Informację zaktualizowano 2016-11-28 10:19:15, wprowadzający: Paweł Ochałek
Uchwała Nr XIX/133/97 Rady Gminy w Czarnej z dnia
30 grudnia 1997r. w sprawie miejscowego planu
zagosp. przestrz. terenu budownictwa
mieszkaniowego i usług turystyczno –
wypoczynkowych Polana - 1 

Treść uchwały w załączniku.

załącznik graficzny

polana 1.tif

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:20:24 Informację zaktualizowano 2016-11-28 10:22:07, wprowadzający: Paweł Ochałek
Uchwała Nr XIX/143/97 Rady Gminy w Czarnej z dnia
30 grudnia 1997r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
oczyszczalni ścieków sanitarnych Czarna Górna
"2" w gminie Czarna  

czarna górna 2.TIF

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:18:54 Informację zaktualizowano 2016-11-28 10:25:35, wprowadzający: Paweł Ochałek
Uchwała Nr XIX/142/97 Rady Gminy w Czarnej z dnia
30 grudnia 1997r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego i usługowego Czarna Górna – 1  

Treść uchwały w załaczniku.

czarna górna 1.TIF

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:17:36 Informację zaktualizowano 2016-11-28 10:29:47, wprowadzający: Paweł Ochałek
Uchwała Nr XIX/144/97 Rady Gminy w Czarnej z dnia
30 grudnia 1997r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
wypoczynkowego i usług turystycznych Chrewt -
„2”  

rysunek graficzny

chrewt 2.TIF

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:16:30 Informację zaktualizowano 2016-11-28 10:35:09, wprowadzający: Paweł Ochałek
Uchwała Nr XIX/132/97 Rady Gminy w Czarnej z dnia
30 grudnia 1997r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
wypoczynkowego i usług turystycznych Chrewt -
„1”  

rysunek graficzny

chrewt 1.TIF

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:14:57 Informację zaktualizowano 2016-11-28 10:36:44, wprowadzający: Paweł Ochałek
Obwieszczenieb o wszczęciu postępowania
prowadzonego z udziałem społeczeństwa  
 Treść obwieszczenia w załączeniu. obwieszczenie.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:13:38, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację
przedsięwzięcia  
  Treść obwieszczenia w załączniku. BD.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:10:27, wprowadzający: Agnieszka Różańska
UCHWAŁA NR XIII/142/04 RADY GMINY w CZARNEJ z
dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego „ Czarna Dolna 5
 

Treść uchwały w załączniku.

czarna dolna 5.TIF

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:07:11 Informację zaktualizowano 2016-11-28 10:40:45, wprowadzający: Paweł Ochałek
Uchwała Nr XXII/227/05 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 27 grudnia 2005 r.w sprawie zaopiniowania i
uzgodnienia projektu planu ochrony Parku
Krajobrazowego Doliny Sanu w granicach administr.
gminy Czarna  
  Treść uchwały w załączniku. uchwała XXII 227.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 12:03:56, wprowadzający: Agnieszka Różańska
UCHWAŁA NR XVI/144/01 RADY GMINY w CZARNEJ z dnia
25 CZERWCA 2001r. w sprawie uchwalenia Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Chrewt - 4"
Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy i Agroturys  

rysunek graficzny

chrewt 4.TIF

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 12:01:49 Informację zaktualizowano 2016-11-28 10:43:44, wprowadzający: Paweł Ochałek
UCHWAŁA Nr III/20/02 RADY GMINY W CZARNEJ z dnia
27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna
„Polana 4” 

rysunek graficzny

polana 4.tif

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 11:05:32 Informację zaktualizowano 2016-11-28 10:45:28, wprowadzający: Paweł Ochałek
Uchwała NrXXII/180/02 Rady Gminy w Czarnej z dnia
26 sierpnia 2002r. w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
gminy Czarna – „CZARNA GÓRNA 4”  

Treść uchwały w załączniku.

załącznik graficzny cz.1

załącznik graficzny cz.2

czarna górna 4.TIF

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 11:01:48 Informację zaktualizowano 2016-11-28 10:47:28, wprowadzający: Paweł Ochałek
Uchwała Nr VII/68/03 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 listopada 2003 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Chrewt 6”.  

załącznik graficzny>>>

chrewt 6.TIF

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 10:58:07 Informację zaktualizowano 2016-11-28 10:49:04, wprowadzający: Paweł Ochałek

Zobacz:
 Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna o ponownym wyłożeniu projektu zmiany Nr 1/2013 Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. .  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna . 
wersja do druku