Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Czarna  www.czarna.pl
Dane
Ogłoszenia
° Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Czarna w 2011 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
° PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2011
° Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa na działce o nr ew. 15/1 w miejscowości Wydrne
° Decyzja środowiskowa "Budowa budynku pensjonatowego z karczmą regionalną i domkami rekreacyjnymi"
Konkursy na Dyrektorów
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
WYBORY
Gmina
Urząd Gminy
Kontrole zewnętrzne
Organy
Rada Gminy w Czarnej
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenie Wójta - jako kierownika Urzędu Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Stowarzyszenia i związki członkowskie
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji
ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia
Oferty realizacji zadania publicznego 

Dnia 25.07. 2017 roku, Bieszczadzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Besida, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożyło 2 uproszczone oferty realizacji zadania publicznego na przedsięwzięcia pod nazwami:
III Bieszczadzki Festiwal Sztuk – promocja walorów turystycznych i kulturowych.
wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu Gminy – 2940,00 zł
Bieszczadzki Festiwal Sztuk – promocja kultury i sztuki
wnioskowana kwota dotacji z budżetu Gminy – 2 500,00 zł
Oferty zostały upublicznione na stronie głównej Gminy, w BIP-ie oraz na Tablicy Ogłoszeń zgodnie z ustawowymi wymaganiami (7 dni)
W związku z powyższym, każdy w terminie 7 dni roboczych może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą. Uwagi proszę kierować mailową pod adres m.nieckula@czarna.pl, bądź drogą pisemną składając wniosek w sekretariacie urzędu w dniach urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

 Oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-07-27 10:48:51, wprowadzający:
Zapytanie Ofertowe - „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Czarna w 2017
r.” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz Ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wzór Umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-18 09:10:00 Informację zaktualizowano 2017-04-18 09:15:02, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego w zakresie: Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej  
 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2017-03-29 11:36:55, wprowadzający: Paweł Ochałek
Wójt Gminy Czarna ogłasza nabór kandydatów na
członków komisji konkursowych powoływanych w
celu opiniowania ofert złożonych w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w roku 2017 

format doc

 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2017-03-23 11:38:45, wprowadzający:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko na
stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki
Komunalnej w Urzędzie Gminy w Czarnej 

PDF

 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2017-03-14 14:41:48 Informację zaktualizowano 2017-03-15 08:33:01, wprowadzający:
Obwieszczenie Decyzja Wójta Gminy Czarna znak:
BD.6733.1.2017 z dnia 14.03.2017 r. na wniosek
COLLIS Sp. z o.o. INVEST S.K.A, Al. Jerozolimskie
151 lok. 6, 02-326 Warszawa o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 SKMBT_C454e17031413580.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-03-14 13:58:29, wprowadzający:
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Czarna na podstawie art.11
i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)
oraz Uchwały Nr XIX/186/16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia
Rocznego programu współpracy Gminy Czarna z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty
konkurs ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej. 

2017_ogłoszenie o konkursie 2017.doc

2017_wzór oferty - otwarty konkurs 2017.rtf

2017_wzór sprawozdania - otwarty konkurs ofert 2017.rtf

2017_wzór umowy - otwarty konurs ofert 2017.rtf

2017_zaządzenie - konkurs 2017.doc

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 09:32:52, wprowadzający: Paweł Ochałek
Uchwała Nr XXI/217/2017 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 13 lutego 2017r. w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe  
 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2017-02-16 11:56:08, wprowadzający: Paweł Ochałek
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNA z dnia
06.02.2017 r. - budowa stacji transformatorowej
wnętrzowej 15/0,4 kV Olchowiec Hotel wraz z
sieciami elektroenergetycznymi podziemnymi
średniego napięcia 15 kV na działkach nr ew.:
1148, 177/1, 260, 335 położonych w
miejscowości Olchowiec, gm. Czarna 
 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2017-02-06 12:49:24, wprowadzający:
Obwieszczenie - Decyzja Wójta Gminy Czarna o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na: budowie wieży
obserwacyjnej na działkach nr ew.: 218/4, 220/2
położonej w miejscowości Bystre, gm. Czarna.  
 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-08-25 14:24:03, wprowadzający:
W oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, Bieszczadzkie Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych „Besida” złożyło 3
uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
pn.:  

Bieszczadzki Festiwal Sztuk – promocja kultury i sztuki - wnioskowana kwota dotacji z budżetu Gminy 2 850,00 PLN z paragrafu 19 – turystyka i krajoznawstwo, oraz paragrafu 13 – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych


Bieszczadzki Festiwal Sztuk – promocja kultury i sztuki – wnioskowana kwota dotacji z budżetu Gminy 2 500,00 PLN z paragrafu 16 – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury sztuki i dziedzictwa narodowego, oraz paragrafu 13 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych


Wspólne dobro: teatr – wnioskowana kwota dotacji z budżetu Gminy 1 500,00 PLN z paragrafu 16 – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury sztuki i dziedzictwa narodowego, oraz paragrafu 13 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych


W związku z powyższym, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi. Oferty dostępne są do wglądu na stronie głównej Gminy (w załączeniu), w BIP-ie, na tablicy ogłoszeń a także w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy – w biurze Wniosków Pomocowych. Uwagi można zgłaszać w formie papierowej w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy – w biurze Wniosków Pomocowych, a także w formie mailowej pod adresem: m.nieckula@czarna.pl

Bieszczadzki Festiwal Sztuk – promocja kultury i sztuki

Bieszczadzki Festiwal Sztuk – promocja kultury i sztuki

Wspólne dobro: teatr

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-27 08:39:56 Informację zaktualizowano 2016-07-27 08:45:13, wprowadzający: Paweł Ochałek
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNA z dnia
19.07.2016 r. - wniosek Bieszczadzkiego Oddziału
Straży Granicznej , ul. Mickiewicza 34, 37-710
Przemyśl, o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsięwzięcia polegającego na: budowę
wieży obserwacyjnej na działkach nr ew.: 218/4,
220/2 położonej w miejscowości Bystre, gm.
Czarna 
 OBWIESZCZENIE>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-07-19 14:07:48, wprowadzający:
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNA z dnia
12.02.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla przedsięwzięcia
polegającego na: przebudowie odcinka drogi
gminnej, położonej na działkach nr ew.: 861/2,
862, 863/2, 865/9 w miejscowości Czarna Górna,
gm. Czarna 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Zakończenie postępowania >>>

 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 13:01:14, wprowadzający:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym PF.3051/2/16-
Udzielenie i obsługa kredytu konsolidacyjnego w
kwocie 3014574,50 zł na całkowitą spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów przez gminę
Czarna. 

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

Do pobrania >>>

Wyjasnienia tresci SIWZ

Zmiana tresci specyffikacji

Zmiana tresci Specyfikacji II

Specyfikacja

Uchwała Nr VII/2/2016 z dnia 3 lutego 2016 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Czarna kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 3.014.574,50 zł.

Uchwała Nr VII/45/2016 z dnia 3 lutego 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarna, wynikającej z zaciągniętych zobowiązań.

Sprawozdanie Rb-NDS IIIkwartal 2015

Sprawozdanie Rb-Z IIIkwartal 2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2014 rok

Uchwala Nr VII/83/2015 z dnia 15 września 2015 r. Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czarna informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2016 nr XII/110/16 Gminy w Czarnej z dnia 21 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XII/112/16 Rady Gminy w Czarnej z dnia 21 stycznia 2016 w sprawie kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Uchwała nr XII/111/16 Rady Gminy w Czarnej z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 13:41:56 Informację zaktualizowano 2016-02-10 13:44:48, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie: Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej.  

wyniki konkursu

wzór oferty

wzór umowy

wzór sprawozdania

 Zarządzenie_i_ogłoszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-02 10:28:32 Informację zaktualizowano 2016-02-02 10:33:39, wprowadzający: Paweł Ochałek
Budowa stacji transformatorowej wnętrzowej 15/0,4
kV Olchowiec Hotel wraz z sieciami
elektroenergetycznymi podziemnymi średniego
napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV oraz
awaryjnego (rezerwowego) zasilania z kontenerowego
zespołu prądotwórczego ZP, na działkach nr
ew.: 1, 148, 177 położonych w miejscowości
Olchowiec, gm. Czarna. 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

zakończone postępowania

 obwieszczenie o wszczęciu postępowaniu>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-01-28 09:04:12, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie
kredytu 

Załącznik nr 1 - wzór oferty

 Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu.docx
Data wprowadzenia informacji 2015-12-14 14:56:09, wprowadzający:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z
zakresu pomocy społecznej obejmującego
świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla 1 niepełnosprawnego dziecka 

Protokół>>>

 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 13:31:09, wprowadzający:
KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZARNA Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016 

Ogłoszenie

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Uchwała Nr XXXV/297/10 Rady Gminy w Czarnej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2

Uchwała Nr XXVI/239/13 Rady Gminy w Czarnej z dnia 14 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Czarna

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-20 14:28:25 Informację zaktualizowano 2015-10-20 14:33:59, wprowadzający:
Sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr XXVII/245/13
Rady Gminy w Czarnej z dnia 03 grudnia 2013 r. w
sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy
Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2014 
 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2015-04-30 11:22:45, wprowadzający:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie: Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej 

Wyniki naboru

Zarządzenie

Ogłoszenie

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór Sprawozdania

Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ...

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej ...

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-23 10:53:16 Informację zaktualizowano 2015-03-02 22:42:22, wprowadzający:
Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Czarna - konsultacje
Organizacje Pozarządowe 
 Rozstrzygnięcie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-03 12:07:17, wprowadzający:
KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZARNA Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2015 

Ogłoszenie o konsultacjach>>>

Projekt programu>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-15 10:41:30 Informację zaktualizowano 2014-10-15 10:47:40, wprowadzający:
Postanowienie - wznowienie postępowania w sprawie
wydania decyzji o wydanie warunków zabudowy
budowy wyciągu narciarskiego na dz. nr 6/6 w msc.
Rabe 
 Postanowienie>>>
Data wprowadzenia informacji 2014-09-08 13:54:02, wprowadzający:
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
Zmiany nr 1/2013 Studium Uwarunkowań i Kierunków
zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna 
 ogloszenie studium.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-25 12:09:43, wprowadzający:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem
budynków hotelowo-usługowych  
 ogloszenie o II przetargu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-13 14:15:43, wprowadzający:
Sprawozdanie - współpraca z Organizacjami
Pozarządowymi 
 Sprawozdanie>>>
Data wprowadzenia informacji 2014-04-29 14:21:26, wprowadzający:
Nabór na stanowisko asystenta rodziny w GOPS
Czarna 

Ogloszenie o wynikach>>>

 Ogłoszenie>>>
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 09:02:03 Informację zaktualizowano 2014-04-15 10:51:41, wprowadzający:
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie: wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej na rok 2014 

Ogloszenie o wynikach

OGŁOSZENIE

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wzór Umowy

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Zarządzenie - Komisja Konkursowa

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-07 23:30:29 Informację zaktualizowano 2014-02-07 23:45:56, wprowadzający:
Ogłoszenie zimowe odśnieżania dróg gminnych w
sezonie 2013-2014 
 Ogłoszenie >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-11-22 14:30:36, wprowadzający:
Konsultacje projektu uchwały w sprawie rocznego
projektu programu współpracy gminy czarna z
organizacjami pozarządowymi na rok 2014 

Rozstrzygnięcie Wójta

 Ogłoszenie o konsultacjach
Data wprowadzenia informacji 2013-11-05 21:22:55, wprowadzający:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem
budynków hotelowo-usługowych 
 OGŁOSZENIE
Data wprowadzenia informacji 2013-10-15 10:29:25 Informację zaktualizowano 2013-10-15 10:33:28, wprowadzający:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze do spraw Świadczeń Rodzinnych i
Alimentacyjnych 

Wyniki naboru

LISTA KANDYDATÓW

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-25 11:51:21 Informację zaktualizowano 2013-09-26 12:43:48, wprowadzający:
Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla
przedsięwzięcia polegającego na: budowie
(ustawieniu) zbiornika o pojemności max. 3000 l
wraz z wbudowanym dystrybutorem, przeznaczonego do
przechowywania i dystrybucji oleju napędowego na
działce nr 365/29 w m. Czarna Górna.  

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o zakończeniu postępowania >>>

 Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wszczęciu postępowania >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-08-27 14:55:21, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w 2012 r.  
 Spr2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-30 13:51:38 Informację zaktualizowano 2013-04-30 13:52:38, wprowadzający:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w 2013 r. Wójt Gminy Czarna ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie: Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej.  

Ogłoszenie wyników - Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 07 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 30 stycznia 2013 r. >>>

Ogłoszenie >>>

wzór oferty >>>

wzór umowy >>>

Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 05 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultur

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

 wzór sprawozdania>>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 12:10:25, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Czarna 
 Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Czarna.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-12-27 11:12:07, wprowadzający:
Konsultacje rocznego projektu programu
współpracy Gminy Czarna z organizacjami
pozarządowymi na rok 2013. 

Ogłoszenie >>>

Projekt programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi >>>

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 10:42:33 Informację zaktualizowano 2012-12-11 10:54:45, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla
przedsięwzięcia polegającego na: budowie 3
zbiorników oraz powiększeniu 1 zbiornika w
ramach projektu " Przeciwdziałanie skutkom
odpływu wód opadowych na terenach górskich" na
działce nr ew.:117 położonej w miejscowści
Rosochate, gm. Czarna. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanej decyzji >>>

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o zakończeniu postępowania >>>

 Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wszczęciu postępowania >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-11-30 09:42:03, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Konsultacje w sprawie trybu powołania członków
oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady
Działalności Pozytku Publicznego, terminów i
sposobu zgłaszania kandydatów na członków
Gminnej Rady Działalności Pozytku Publicznego 

Decyzja Wójta Gminy Czarna >>>

Ogłoszenie >>>

 Projekt uchwały>>>
Data wprowadzenia informacji 2012-10-23 09:32:01, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Konsultacje rocznego projektu programu
współpracy Gminy Czarna z organizacjami
pozarządowymi na rok 2013. 

Ogłoszenie>>>

Projekt >>>

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 14:03:33 Informację zaktualizowano 2012-10-17 14:12:10, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla
przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch
zbiorników retencyjnych w układzie kaskadowym w
leśnictwie Teleśnica, obręb ewidencyjny
Paniszczów, gmina Czarna (zadanie nr 7) na
działkach nr ew.: 145, 151 położonych w
miejscowości Paniszczów, gm. Czarna.  

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Czarna o nadaniu decyzji własnej rygoru natychmiastowej wykonalności >>>

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanej decyzji >>>

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o zakończeniu postępowania >>>

 Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wszczęciu postępowania >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 14:38:48, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla
przedsięwzięcia polegającego na: budowie
oświetlenia terenu przyległego do drogi gminnej
w Czarnej Górnej, na działkach: 530, 531/11,
531/10, 531/2, 532, 535/7, 533 położonych w
miejscowości Czarna Górna gm. Czarna. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanej decyzji >>>

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o zakończeniu postępowania >>>

 Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wszczęciu postępowania >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 12:33:05, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla
przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie
(modernizacji) oczyszczalni ścieków wraz z
odcinkiem kanalizacji sanitarnej, na działkach nr
ew.: 172/6, 222/7 położonych w miejscowości
Michniowiec, gm. Czarna.  

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanej decyzji >>>

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o zakończeniu postępowania >>>

 Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wszczęciu postępowania >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-27 13:28:34 Informację zaktualizowano 2012-06-27 13:34:58, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w 2011 r. 
 ... więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2012-05-14 13:34:20, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w 2012 r. Wójt Gminy Czarna ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie: Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej. 

Ogłoszenie o wynikach konkursu>>>

Sprawozdanie>>>

Umowa>>>

Oferta>>>

Zarządzenie Wójta Gminy Czarna nr 28/2012 z dnia 04.kwietnia.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej>>>

Ogłoszenie o konkursie>>>

 Zarządzenie Wójta Gminy Czarna nr 27/2012 z dnia 04.kwietnia.2012 r.w sprawie ogłoszenia >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-04-04 12:23:31 Informację zaktualizowano 2012-04-04 12:29:36, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Konsultacje Programu Współpracy Gminy Czarna z
organizacjami pozarządowymi na rok 2012. 

Decyzja Wójta Gminy Czarna>>>

Ogłoszenie o konsultacjach>>>

 Projekt uchwały do w/w ogłoszenia>>>
Data wprowadzenia informacji 2012-01-03 13:35:19 Informację zaktualizowano 2012-01-03 13:43:16, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Ustalenie inwestycji celu publicznego pn.: "budowa
oświetlenia drogi Czarna – Michniowiec, na
działkach nr ew.: 370, 373, 377, 378, 379/1,
379/2, 380, 381, 382/3, 383, 385, 387, 421/2,
448/1, 449/1, 807/2, 814, 815/2, 815/4, 816, 833"
położonych w miejscowości Czarna Górna, gm.
Czarna. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wszczęciu postępowania. Duplikat-pierwotne ogłoszenie publikowane w dniu 27.10.2011 r. >>>

Postanowienie Powiatowego Zarządu Dróg. Duplikat-pierwotne ogłoszenie publikowano w dniu 10.11.2011 r.>>>

Postanowienie Starosty Bieszczadzkiego.Duplikat-pierwotne ogłoszenie publikowano w dniu 07.11.2011 r.>>>

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o zakończeniu postępowania. Duplikat-pierwotne ogłoszenie publikowano w dniu 22.11.2011 r. >>>

 Obwieszczenie o wydanej decyzji >>>
Data wprowadzenia informacji 2011-12-16 08:47:57 Informację zaktualizowano 2011-12-16 08:52:58, wprowadzający: Agnieszka Różańska
PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI NA ROK 2012 
Duplikat informacji z dn. 25.11.2011 usuniętej z powodu awarii.

Ogłoszenie

Decyzja Wójta Gminy Czarna>>>

 PROJEKT >>>
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 13:51:48, wprowadzający:
 
 Wyznaczenie nowego terminu wydania opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie przedsięwzięcia pn. " Rozszerzenie zakresu koncesji nr 83/93 o działalność związaną z wytłaczaniem wód złożowych do złoża Czarna uzyskiwanych w trakcie wydobywania ropy naftowej" w miejscowości Czarna.
Data wprowadzenia informacji 2011-10-07 11:35:49, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Gminy w Czarnej KASJER – ½ etatu  
 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 13:28:55 Informację zaktualizowano 2011-09-21 08:09:41, wprowadzający:
Ogloszenie o przystąpieniu do opracowania
Programu Ochrony Środowiska  
 Więcej
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 08:31:01, wprowadzający:
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Budowa stacji paliw płynnych i LPG oraz myjni samochodowej w miejscowości Czarna Górna, Gmina Czarna, powiat bieszczadzki przy drodze wojewódzkiej nr 894, na działce nr 254/1.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 10:38:17, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż samochodu marki DEAWOO, Polonez CARO Plus.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-20 10:01:05, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:24:34, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zarządzenie Wójta w sprawie powołania komisji konkursowej z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-07 12:51:14, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Data wprowadzenia informacji 2011-01-25 14:28:22, wprowadzający:
 
 Ogłoszenie program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Data wprowadzenia informacji 2011-01-25 14:27:17 Informację zaktualizowano 2011-01-25 15:42:41, wprowadzający:
 
 Zawiadomienie o zakoczeniu postępowania administracyjnego polegający na budowie dwóch zbiorników w układzie kaskadowym w leśnictwie Rabe w oddz. 267 a, na działkach nr ew.: 424, 425, położonych w miejscowości Czarna Dolna, gm. Czarna.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-25 08:28:58, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Uzgodnienia w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, znak: BD.7331/ś-1/2010 z dnia 3 sierpnia 2010r na działkach nr ew. 300, 301, 317, w miejscowości Chrewt, gmina Czarna.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-10 11:58:56, wprowadzający:
 
 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego polegający na: budowie dwóch zbiorników w układzie kaskadowym w leśnictwie Teleśnica, oddz. 301b, na działce nr ew.: 145 obręb ew.: Paniszczów, gm. Czarna.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-05 08:58:11, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego polegający na: budowie dwóch zbiorników w układzie kaskadowym w leśnictwie Rabe w oddz. 267 a na działkach nr ew.: 424, 425 położonych w miejscowości Czarna Dolna, gm. Czarna.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-28 11:52:04, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zarządzenie Nr 20/08 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 2 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnej.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 09:18:27, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Regulamin do w/w zarządzenia.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 09:16:59, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zarządzenie Nr 6/07 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 26 lipca 2007 w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnej.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 09:15:38, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:22:36, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:20:34, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:19:15, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Załącznik nr 3 do w/w ogłoszenia.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:17:18, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Załącznik nr 2 do w/w ogłoszenia.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:16:21, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Załącznik nr 1 do w/w ogłoszenia.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:15:22, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zarządznie nr 67 do w/w ogłoszenia.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:13:32, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 71
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:12:45, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zarządzenia Nr 71 do w/w ogłoszenia.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:06:58 Informację zaktualizowano 2010-12-16 10:10:46, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Czarna w 2010 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:04:04, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej prowadzi nabór na stanowisko pracy w zawodzie pracownik socjalny.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:02:12, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Ogłoszenie do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:00:51, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Załącznik nr 3 do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:59:03, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Załącznik nr 2 do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:58:10, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Załącznik nr 1 do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:56:08 Informację zaktualizowano 2010-12-16 09:57:20, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Regulamin pracy Komisji do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:54:21, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zarządzenie nr 66 do w/w oferty konkursowej.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:53:17, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zarządzenie nr 64 do w/w oferty konkursowej.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:52:24, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w Gminie Czarna w 2010 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:47:42 Informację zaktualizowano 2010-12-16 09:51:06, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Załacznik do w/w projektu.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:46:42, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Ogłoszenie otwartego naboru partnerów do projektu
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:45:55, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Decyzja SKO w sprawie odmowy wzowienia postępowania
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:44:00, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Załącznik nr 4 do decyzji.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:36:08, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Załącznik nr 3 do w/w decyzji.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:34:02, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Załącznik nr 2 do w/w decyzji.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:29:18, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Załącznik nr 1 do w/w decyzji.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:25:56, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Decyzja SKO w przedmiocie stwierdzenia
nieważności decyzji Wójta Gminy Czarna 
 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:23:16, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Decyzja SKO w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Czarna
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:20:11, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Informacja o wynikach konkursu w sferze animacja działań wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:15:41, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Wzór umowy do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:13:43 Informację zaktualizowano 2010-12-16 09:14:20, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Wzór sprawozdania do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:13:20, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Wzór do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:12:32, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarna w 2009 roku - ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:11:24, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Informacja o wynikach konkursu na Wsparcie Realizacji Zadania z Zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie Czarna w roku 2009.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:10:14, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zawiadomienie SKO o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (budowa kanalizacji)
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:08:26, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Postanowienie SKO w sprawie uchylenia postanowień dot. zawieszenia postępowania
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:06:44, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Wzór sprawozdania do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 12:15:23, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Wzór umowy do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 12:14:33, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Regulamin pracy Komisji do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 12:13:38, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zarządzenie nr 30 do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 12:11:50, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zarządzenie nr 29 do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 12:10:53, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Oferta
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 12:08:32, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Czarna w roku 2009
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 12:02:13, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 12:00:37, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Wyniki konkursu
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 11:57:47, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zarządzenie Nr 19/08 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 2 września 2008r. w sprawie powołania Komisji konkursowej.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 11:56:43, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Obwieszczenie uwarunkowania środowiskowe
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 11:53:41, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 11:52:49, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowane przedsięwzięcie pn. „budowa pięciu niezależnych systemów sieci kanalizacji sanitarnej wraz z mechan
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 11:51:55, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Decyzja uwarunkowania środowiskowe - budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Czarnej
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 11:50:15, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia na działkach nr ew. 300, 301, 317, w miejscowości Chrewt, gmina Czarna.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 12:14:37 Informację zaktualizowano 2010-12-16 14:42:13, wprowadzający:
 
 Nabór na Rachmistrza Spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 11:46:11 Informację zaktualizowano 2010-12-16 14:42:55, wprowadzający:
Zawiadomienie w wszczęciu postępowania o
ustalenie lokalizacji iwestycji celu publicznego 
Treść zawiadomienia w załączniku.  zawiadomienie o w.2.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-12-02 09:47:58 Informację zaktualizowano 2010-12-07 09:01:32, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Decyzja ustalenie warunków zabudowy celu publicznego - parking Bystre
Data wprowadzenia informacji 2010-08-09 14:48:19,
 
 Obwieszczenie brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Data wprowadzenia informacji 2010-08-06 14:19:54,
 
 Postanowienie Wojta Gminy
Data wprowadzenia informacji 2010-07-29 13:11:23,
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 08:26:00 Informację zaktualizowano 2010-12-16 14:46:05, wprowadzający:
 
 Postanowienie Wójta Gminy
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 08:22:58 Informację zaktualizowano 2010-12-16 14:44:32, wprowadzający:
 
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-07 15:05:53 Informację zaktualizowano 2010-12-16 14:43:46, wprowadzający:

Zobacz:
 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Czarna w 2011 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej .  PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2011 .  Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa na działce o nr ew. 15/1 w miejscowości Wydrne .  Decyzja środowiskowa "Budowa budynku pensjonatowego z karczmą regionalną i domkami rekreacyjnymi" . 
wersja do druku