Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Czarna  www.czarna.pl
Dane
Ogłoszenia
° Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Czarna w 2011 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
° PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2011
° Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa na działce o nr ew. 15/1 w miejscowości Wydrne
° Decyzja środowiskowa "Budowa budynku pensjonatowego z karczmą regionalną i domkami rekreacyjnymi"
Konkursy na Dyrektorów
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
WYBORY
Gmina
Urząd Gminy
Kontrole zewnętrzne
Organy
Rada Gminy w Czarnej
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenie Wójta - jako kierownika Urzędu Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Stowarzyszenia i związki członkowskie
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji
ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa
zbiornika bezodpływowego Bukowina wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew.
21/1 położonej w miejscowości Paniszczów,
gm. Czarna” 
 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2018-01-26 13:45:16, wprowadzający:
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna z dnia
06.12.2017 r.  
 ogloszenie 06-12-2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-06 14:15:24 Informację zaktualizowano 2017-12-06 14:16:36, wprowadzający:
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna z dnia
5.12.2017r.  
 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2017-12-05 12:40:23, wprowadzający: Paweł Ochałek
Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Czarna 
 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2017-11-20 12:38:53, wprowadzający: Paweł Ochałek
Uprzejmie informujemy, że w związku z „Zimowym
odśnieżaniem dróg w Gminie Czarna”
przyjmowane są oferty na: Zimowe odśnieżanie
dróg gminnych w sezonie 2017-2018 – termin
składania ofert 15.11.2017 

wykaz dróg do odśnieżania.doc

odśnieżanie - zapytanie formularz.doc

odśnieżanie - wzór umowy.doc

informacja o wynikach.pdf

 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 13:24:57 Informację zaktualizowano 2017-11-08 09:54:56, wprowadzający: Paweł Ochałek
KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZARNA Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018 

Czarna, 23 października 2017 r.

 

 

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZARNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018

Drodzy Państwo!

Trwają prace związane z opracowaniem uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czarna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

W związku z powyższym Wójt Gminy Czarna serdecznie zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia 30 października br. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Czarnej.


Informacji w sprawie konsultacji udziela Pani Magdalena Nieckula, Urząd Gminy w Czarnej, I piętro pok. nr 7, tel. 13 461 9009 w.43, e-mail: m.nieckula@czarna.pl

Załączniki:
- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
- Uchwała Nr XXXV/297/10 Rady Gminy w Czarnej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
- Uchwała Nr XXVI/239/13 Rady Gminy w Czarnej z dnia 14 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.

 


Informację zamieszczono na stronie internetowej Gminy Czarna www.czarna.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czarnej www.bip.czarna.pl oraz w siedzibie Urzędu, na tablicy ogłoszeń w dn.23.10.2017r.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Uchwała Nr XXVI/239/13 Rady Gminy w Czarnej z dnia 14 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-26 09:22:50, wprowadzający: Paweł Ochałek
Oferty realizacji zadania publicznego 

Dnia 25.07. 2017 roku, Bieszczadzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Besida, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożyło 2 uproszczone oferty realizacji zadania publicznego na przedsięwzięcia pod nazwami:
III Bieszczadzki Festiwal Sztuk – promocja walorów turystycznych i kulturowych.
wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu Gminy – 2940,00 zł
Bieszczadzki Festiwal Sztuk – promocja kultury i sztuki
wnioskowana kwota dotacji z budżetu Gminy – 2 500,00 zł
Oferty zostały upublicznione na stronie głównej Gminy, w BIP-ie oraz na Tablicy Ogłoszeń zgodnie z ustawowymi wymaganiami (7 dni)
W związku z powyższym, każdy w terminie 7 dni roboczych może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą. Uwagi proszę kierować mailową pod adres m.nieckula@czarna.pl, bądź drogą pisemną składając wniosek w sekretariacie urzędu w dniach urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

 Oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-07-27 10:48:51, wprowadzający:
Zapytanie Ofertowe - „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Czarna w 2017
r.” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz Ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wzór Umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-18 09:10:00 Informację zaktualizowano 2017-04-18 09:15:02, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego w zakresie: Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej  
 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2017-03-29 11:36:55, wprowadzający: Paweł Ochałek
Wójt Gminy Czarna ogłasza nabór kandydatów na
członków komisji konkursowych powoływanych w
celu opiniowania ofert złożonych w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w roku 2017 

format doc

 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2017-03-23 11:38:45, wprowadzający:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko na
stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki
Komunalnej w Urzędzie Gminy w Czarnej 

PDF

 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2017-03-14 14:41:48 Informację zaktualizowano 2017-03-15 08:33:01, wprowadzający:
Obwieszczenie Decyzja Wójta Gminy Czarna znak:
BD.6733.1.2017 z dnia 14.03.2017 r. na wniosek
COLLIS Sp. z o.o. INVEST S.K.A, Al. Jerozolimskie
151 lok. 6, 02-326 Warszawa o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 SKMBT_C454e17031413580.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-03-14 13:58:29, wprowadzający:
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Czarna na podstawie art.11
i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)
oraz Uchwały Nr XIX/186/16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia
Rocznego programu współpracy Gminy Czarna z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty
konkurs ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej. 

2017_ogłoszenie o konkursie 2017.doc

2017_wzór oferty - otwarty konkurs 2017.rtf

2017_wzór sprawozdania - otwarty konkurs ofert 2017.rtf

2017_wzór umowy - otwarty konurs ofert 2017.rtf

2017_zaządzenie - konkurs 2017.doc

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 09:32:52, wprowadzający: Paweł Ochałek
Uchwała Nr XXI/217/2017 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 13 lutego 2017r. w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe  
 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2017-02-16 11:56:08, wprowadzający: Paweł Ochałek
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNA z dnia
06.02.2017 r. - budowa stacji transformatorowej
wnętrzowej 15/0,4 kV Olchowiec Hotel wraz z
sieciami elektroenergetycznymi podziemnymi
średniego napięcia 15 kV na działkach nr ew.:
1148, 177/1, 260, 335 położonych w
miejscowości Olchowiec, gm. Czarna 
 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2017-02-06 12:49:24, wprowadzający:
Obwieszczenie - Decyzja Wójta Gminy Czarna o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na: budowie wieży
obserwacyjnej na działkach nr ew.: 218/4, 220/2
położonej w miejscowości Bystre, gm. Czarna.  
 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-08-25 14:24:03, wprowadzający:
W oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, Bieszczadzkie Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych „Besida” złożyło 3
uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
pn.:  

Bieszczadzki Festiwal Sztuk – promocja kultury i sztuki - wnioskowana kwota dotacji z budżetu Gminy 2 850,00 PLN z paragrafu 19 – turystyka i krajoznawstwo, oraz paragrafu 13 – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych


Bieszczadzki Festiwal Sztuk – promocja kultury i sztuki – wnioskowana kwota dotacji z budżetu Gminy 2 500,00 PLN z paragrafu 16 – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury sztuki i dziedzictwa narodowego, oraz paragrafu 13 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych


Wspólne dobro: teatr – wnioskowana kwota dotacji z budżetu Gminy 1 500,00 PLN z paragrafu 16 – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury sztuki i dziedzictwa narodowego, oraz paragrafu 13 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych


W związku z powyższym, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi. Oferty dostępne są do wglądu na stronie głównej Gminy (w załączeniu), w BIP-ie, na tablicy ogłoszeń a także w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy – w biurze Wniosków Pomocowych. Uwagi można zgłaszać w formie papierowej w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy – w biurze Wniosków Pomocowych, a także w formie mailowej pod adresem: m.nieckula@czarna.pl

Bieszczadzki Festiwal Sztuk – promocja kultury i sztuki

Bieszczadzki Festiwal Sztuk – promocja kultury i sztuki

Wspólne dobro: teatr

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-27 08:39:56 Informację zaktualizowano 2016-07-27 08:45:13, wprowadzający: Paweł Ochałek
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNA z dnia
19.07.2016 r. - wniosek Bieszczadzkiego Oddziału
Straży Granicznej , ul. Mickiewicza 34, 37-710
Przemyśl, o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsięwzięcia polegającego na: budowę
wieży obserwacyjnej na działkach nr ew.: 218/4,
220/2 położonej w miejscowości Bystre, gm.
Czarna 
 OBWIESZCZENIE>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-07-19 14:07:48, wprowadzający:
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNA z dnia
12.02.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla przedsięwzięcia
polegającego na: przebudowie odcinka drogi
gminnej, położonej na działkach nr ew.: 861/2,
862, 863/2, 865/9 w miejscowości Czarna Górna,
gm. Czarna 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Zakończenie postępowania >>>

 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 13:01:14, wprowadzający:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym PF.3051/2/16-
Udzielenie i obsługa kredytu konsolidacyjnego w
kwocie 3014574,50 zł na całkowitą spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów przez gminę
Czarna. 

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

Do pobrania >>>

Wyjasnienia tresci SIWZ

Zmiana tresci specyffikacji

Zmiana tresci Specyfikacji II

Specyfikacja

Uchwała Nr VII/2/2016 z dnia 3 lutego 2016 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Czarna kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 3.014.574,50 zł.

Uchwała Nr VII/45/2016 z dnia 3 lutego 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarna, wynikającej z zaciągniętych zobowiązań.

Sprawozdanie Rb-NDS IIIkwartal 2015

Sprawozdanie Rb-Z IIIkwartal 2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2014 rok

Uchwala Nr VII/83/2015 z dnia 15 września 2015 r. Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czarna informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2016 nr XII/110/16 Gminy w Czarnej z dnia 21 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XII/112/16 Rady Gminy w Czarnej z dnia 21 stycznia 2016 w sprawie kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Uchwała nr XII/111/16 Rady Gminy w Czarnej z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 13:41:56 Informację zaktualizowano 2016-02-10 13:44:48, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie: Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej.  

wyniki konkursu

wzór oferty

wzór umowy

wzór sprawozdania

 Zarządzenie_i_ogłoszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-02 10:28:32 Informację zaktualizowano 2016-02-02 10:33:39, wprowadzający: Paweł Ochałek
Budowa stacji transformatorowej wnętrzowej 15/0,4
kV Olchowiec Hotel wraz z sieciami
elektroenergetycznymi podziemnymi średniego
napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV oraz
awaryjnego (rezerwowego) zasilania z kontenerowego
zespołu prądotwórczego ZP, na działkach nr
ew.: 1, 148, 177 położonych w miejscowości
Olchowiec, gm. Czarna. 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

zakończone postępowania

 obwieszczenie o wszczęciu postępowaniu>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-01-28 09:04:12, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie
kredytu 

Załącznik nr 1 - wzór oferty

 Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu.docx
Data wprowadzenia informacji 2015-12-14 14:56:09, wprowadzający:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z
zakresu pomocy społecznej obejmującego
świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla 1 niepełnosprawnego dziecka 

Protokół>>>

 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 13:31:09, wprowadzający:
KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZARNA Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016 

Ogłoszenie

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Uchwała Nr XXXV/297/10 Rady Gminy w Czarnej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2

Uchwała Nr XXVI/239/13 Rady Gminy w Czarnej z dnia 14 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Czarna

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-20 14:28:25 Informację zaktualizowano 2015-10-20 14:33:59, wprowadzający:
Sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr XXVII/245/13
Rady Gminy w Czarnej z dnia 03 grudnia 2013 r. w
sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy
Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2014 
 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2015-04-30 11:22:45, wprowadzający:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie: Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej 

Wyniki naboru

Zarządzenie

Ogłoszenie

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór Sprawozdania

Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ...

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej ...

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-23 10:53:16 Informację zaktualizowano 2015-03-02 22:42:22, wprowadzający:
Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Czarna - konsultacje
Organizacje Pozarządowe 
 Rozstrzygnięcie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-03 12:07:17, wprowadzający:
KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZARNA Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2015 

Ogłoszenie o konsultacjach>>>

Projekt programu>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-15 10:41:30 Informację zaktualizowano 2014-10-15 10:47:40, wprowadzający:
Postanowienie - wznowienie postępowania w sprawie
wydania decyzji o wydanie warunków zabudowy
budowy wyciągu narciarskiego na dz. nr 6/6 w msc.
Rabe 
 Postanowienie>>>
Data wprowadzenia informacji 2014-09-08 13:54:02, wprowadzający:
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
Zmiany nr 1/2013 Studium Uwarunkowań i Kierunków
zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna 
 ogloszenie studium.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-25 12:09:43, wprowadzający:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem
budynków hotelowo-usługowych  
 ogloszenie o II przetargu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-13 14:15:43, wprowadzający:
Sprawozdanie - współpraca z Organizacjami
Pozarządowymi 
 Sprawozdanie>>>
Data wprowadzenia informacji 2014-04-29 14:21:26, wprowadzający:
Nabór na stanowisko asystenta rodziny w GOPS
Czarna 

Ogloszenie o wynikach>>>

 Ogłoszenie>>>
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 09:02:03 Informację zaktualizowano 2014-04-15 10:51:41, wprowadzający:
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie: wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej na rok 2014 

Ogloszenie o wynikach

OGŁOSZENIE

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wzór Umowy

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Zarządzenie - Komisja Konkursowa

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-07 23:30:29 Informację zaktualizowano 2014-02-07 23:45:56, wprowadzający:
Ogłoszenie zimowe odśnieżania dróg gminnych w
sezonie 2013-2014 
 Ogłoszenie >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-11-22 14:30:36, wprowadzający:
Konsultacje projektu uchwały w sprawie rocznego
projektu programu współpracy gminy czarna z
organizacjami pozarządowymi na rok 2014 

Rozstrzygnięcie Wójta

 Ogłoszenie o konsultacjach
Data wprowadzenia informacji 2013-11-05 21:22:55, wprowadzający:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem
budynków hotelowo-usługowych 
 OGŁOSZENIE
Data wprowadzenia informacji 2013-10-15 10:29:25 Informację zaktualizowano 2013-10-15 10:33:28, wprowadzający:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze do spraw Świadczeń Rodzinnych i
Alimentacyjnych 

Wyniki naboru

LISTA KANDYDATÓW

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-25 11:51:21 Informację zaktualizowano 2013-09-26 12:43:48, wprowadzający:
Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla
przedsięwzięcia polegającego na: budowie
(ustawieniu) zbiornika o pojemności max. 3000 l
wraz z wbudowanym dystrybutorem, przeznaczonego do
przechowywania i dystrybucji oleju napędowego na
działce nr 365/29 w m. Czarna Górna.  

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o zakończeniu postępowania >>>

 Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wszczęciu postępowania >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-08-27 14:55:21, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w 2012 r.  
 Spr2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-30 13:51:38 Informację zaktualizowano 2013-04-30 13:52:38, wprowadzający:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w 2013 r. Wójt Gminy Czarna ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie: Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej.  

Ogłoszenie wyników - Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 07 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 30 stycznia 2013 r. >>>

Ogłoszenie >>>

wzór oferty >>>

wzór umowy >>>

Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 05 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultur

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

 wzór sprawozdania>>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 12:10:25, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Czarna 
 Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Czarna.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-12-27 11:12:07, wprowadzający:
Konsultacje rocznego projektu programu
współpracy Gminy Czarna z organizacjami
pozarządowymi na rok 2013. 

Ogłoszenie >>>

Projekt programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi >>>

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 10:42:33 Informację zaktualizowano 2012-12-11 10:54:45, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla
przedsięwzięcia polegającego na: budowie 3
zbiorników oraz powiększeniu 1 zbiornika w
ramach projektu " Przeciwdziałanie skutkom
odpływu wód opadowych na terenach górskich" na
działce nr ew.:117 położonej w miejscowści
Rosochate, gm. Czarna. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanej decyzji >>>

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o zakończeniu postępowania >>>

 Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wszczęciu postępowania >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-11-30 09:42:03, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Konsultacje w sprawie trybu powołania członków
oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady
Działalności Pozytku Publicznego, terminów i
sposobu zgłaszania kandydatów na członków
Gminnej Rady Działalności Pozytku Publicznego 

Decyzja Wójta Gminy Czarna >>>

Ogłoszenie >>>

 Projekt uchwały>>>
Data wprowadzenia informacji 2012-10-23 09:32:01, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Konsultacje rocznego projektu programu
współpracy Gminy Czarna z organizacjami
pozarządowymi na rok 2013. 

Ogłoszenie>>>

Projekt >>>

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 14:03:33 Informację zaktualizowano 2012-10-17 14:12:10, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla
przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch
zbiorników retencyjnych w układzie kaskadowym w
leśnictwie Teleśnica, obręb ewidencyjny
Paniszczów, gmina Czarna (zadanie nr 7) na
działkach nr ew.: 145, 151 położonych w
miejscowości Paniszczów, gm. Czarna.  

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Czarna o nadaniu decyzji własnej rygoru natychmiastowej wykonalności >>>

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanej decyzji >>>

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o zakończeniu postępowania >>>

 Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wszczęciu postępowania >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 14:38:48, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla
przedsięwzięcia polegającego na: budowie
oświetlenia terenu przyległego do drogi gminnej
w Czarnej Górnej, na działkach: 530, 531/11,
531/10, 531/2, 532, 535/7, 533 położonych w
miejscowości Czarna Górna gm. Czarna. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanej decyzji >>>

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o zakończeniu postępowania >>>

 Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wszczęciu postępowania >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 12:33:05, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla
przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie
(modernizacji) oczyszczalni ścieków wraz z
odcinkiem kanalizacji sanitarnej, na działkach nr
ew.: 172/6, 222/7 położonych w miejscowości
Michniowiec, gm. Czarna.  

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanej decyzji >>>

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o zakończeniu postępowania >>>

 Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wszczęciu postępowania >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-27 13:28:34 Informację zaktualizowano 2012-06-27 13:34:58, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w 2011 r. 
 ... więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2012-05-14 13:34:20, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w 2012 r. Wójt Gminy Czarna ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie: Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej. 

Ogłoszenie o wynikach konkursu>>>

Sprawozdanie>>>

Umowa>>>

Oferta>>>

Zarządzenie Wójta Gminy Czarna nr 28/2012 z dnia 04.kwietnia.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej>>>

Ogłoszenie o konkursie>>>

 Zarządzenie Wójta Gminy Czarna nr 27/2012 z dnia 04.kwietnia.2012 r.w sprawie ogłoszenia >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-04-04 12:23:31 Informację zaktualizowano 2012-04-04 12:29:36, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Konsultacje Programu Współpracy Gminy Czarna z
organizacjami pozarządowymi na rok 2012. 

Decyzja Wójta Gminy Czarna>>>

Ogłoszenie o konsultacjach>>>

 Projekt uchwały do w/w ogłoszenia>>>
Data wprowadzenia informacji 2012-01-03 13:35:19 Informację zaktualizowano 2012-01-03 13:43:16, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Ustalenie inwestycji celu publicznego pn.: "budowa
oświetlenia drogi Czarna – Michniowiec, na
działkach nr ew.: 370, 373, 377, 378, 379/1,
379/2, 380, 381, 382/3, 383, 385, 387, 421/2,
448/1, 449/1, 807/2, 814, 815/2, 815/4, 816, 833"
położonych w miejscowości Czarna Górna, gm.
Czarna. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wszczęciu postępowania. Duplikat-pierwotne ogłoszenie publikowane w dniu 27.10.2011 r. >>>

Postanowienie Powiatowego Zarządu Dróg. Duplikat-pierwotne ogłoszenie publikowano w dniu 10.11.2011 r.>>>

Postanowienie Starosty Bieszczadzkiego.Duplikat-pierwotne ogłoszenie publikowano w dniu 07.11.2011 r.>>>

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o zakończeniu postępowania. Duplikat-pierwotne ogłoszenie publikowano w dniu 22.11.2011 r. >>>

 Obwieszczenie o wydanej decyzji >>>
Data wprowadzenia informacji 2011-12-16 08:47:57 Informację zaktualizowano 2011-12-16 08:52:58, wprowadzający: Agnieszka Różańska
PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI NA ROK 2012 
Duplikat informacji z dn. 25.11.2011 usuniętej z powodu awarii.

Ogłoszenie

Decyzja Wójta Gminy Czarna>>>

 PROJEKT >>>
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 13:51:48, wprowadzający:
 
 Wyznaczenie nowego terminu wydania opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie przedsięwzięcia pn. " Rozszerzenie zakresu koncesji nr 83/93 o działalność związaną z wytłaczaniem wód złożowych do złoża Czarna uzyskiwanych w trakcie wydobywania ropy naftowej" w miejscowości Czarna.
Data wprowadzenia informacji 2011-10-07 11:35:49, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Gminy w Czarnej KASJER – ½ etatu  
 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 13:28:55 Informację zaktualizowano 2011-09-21 08:09:41, wprowadzający:
Ogloszenie o przystąpieniu do opracowania
Programu Ochrony Środowiska  
 Więcej
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 08:31:01, wprowadzający:
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Budowa stacji paliw płynnych i LPG oraz myjni samochodowej w miejscowości Czarna Górna, Gmina Czarna, powiat bieszczadzki przy drodze wojewódzkiej nr 894, na działce nr 254/1.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 10:38:17, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż samochodu marki DEAWOO, Polonez CARO Plus.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-20 10:01:05, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:24:34, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zarządzenie Wójta w sprawie powołania komisji konkursowej z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-07 12:51:14, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Data wprowadzenia informacji 2011-01-25 14:28:22, wprowadzający:
 
 Ogłoszenie program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Data wprowadzenia informacji 2011-01-25 14:27:17 Informację zaktualizowano 2011-01-25 15:42:41, wprowadzający:
 
 Zawiadomienie o zakoczeniu postępowania administracyjnego polegający na budowie dwóch zbiorników w układzie kaskadowym w leśnictwie Rabe w oddz. 267 a, na działkach nr ew.: 424, 425, położonych w miejscowości Czarna Dolna, gm. Czarna.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-25 08:28:58, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Uzgodnienia w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, znak: BD.7331/ś-1/2010 z dnia 3 sierpnia 2010r na działkach nr ew. 300, 301, 317, w miejscowości Chrewt, gmina Czarna.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-10 11:58:56, wprowadzający:
 
 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego polegający na: budowie dwóch zbiorników w układzie kaskadowym w leśnictwie Teleśnica, oddz. 301b, na działce nr ew.: 145 obręb ew.: Paniszczów, gm. Czarna.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-05 08:58:11, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego polegający na: budowie dwóch zbiorników w układzie kaskadowym w leśnictwie Rabe w oddz. 267 a na działkach nr ew.: 424, 425 położonych w miejscowości Czarna Dolna, gm. Czarna.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-28 11:52:04, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zarządzenie Nr 20/08 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 2 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnej.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 09:18:27, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Regulamin do w/w zarządzenia.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 09:16:59, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zarządzenie Nr 6/07 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 26 lipca 2007 w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnej.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 09:15:38, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:22:36, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:20:34, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:19:15, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Załącznik nr 3 do w/w ogłoszenia.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:17:18, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Załącznik nr 2 do w/w ogłoszenia.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:16:21, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Załącznik nr 1 do w/w ogłoszenia.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:15:22, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zarządznie nr 67 do w/w ogłoszenia.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:13:32, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 71
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:12:45, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zarządzenia Nr 71 do w/w ogłoszenia.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:06:58 Informację zaktualizowano 2010-12-16 10:10:46, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Czarna w 2010 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:04:04, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej prowadzi nabór na stanowisko pracy w zawodzie pracownik socjalny.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:02:12, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Ogłoszenie do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:00:51, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Załącznik nr 3 do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:59:03, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Załącznik nr 2 do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:58:10, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Załącznik nr 1 do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:56:08 Informację zaktualizowano 2010-12-16 09:57:20, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Regulamin pracy Komisji do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:54:21, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zarządzenie nr 66 do w/w oferty konkursowej.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:53:17, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zarządzenie nr 64 do w/w oferty konkursowej.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:52:24, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w Gminie Czarna w 2010 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:47:42 Informację zaktualizowano 2010-12-16 09:51:06, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Załacznik do w/w projektu.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:46:42, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Ogłoszenie otwartego naboru partnerów do projektu
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:45:55, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Decyzja SKO w sprawie odmowy wzowienia postępowania
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:44:00, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Załącznik nr 4 do decyzji.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:36:08, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Załącznik nr 3 do w/w decyzji.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:34:02, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Załącznik nr 2 do w/w decyzji.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:29:18, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Załącznik nr 1 do w/w decyzji.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:25:56, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Decyzja SKO w przedmiocie stwierdzenia
nieważności decyzji Wójta Gminy Czarna 
 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:23:16, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Decyzja SKO w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Czarna
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:20:11, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Informacja o wynikach konkursu w sferze animacja działań wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:15:41, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Wzór umowy do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:13:43 Informację zaktualizowano 2010-12-16 09:14:20, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Wzór sprawozdania do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:13:20, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Wzór do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:12:32, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarna w 2009 roku - ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:11:24, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Informacja o wynikach konkursu na Wsparcie Realizacji Zadania z Zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie Czarna w roku 2009.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:10:14, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zawiadomienie SKO o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (budowa kanalizacji)
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:08:26, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Postanowienie SKO w sprawie uchylenia postanowień dot. zawieszenia postępowania
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 09:06:44, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Wzór sprawozdania do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 12:15:23, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Wzór umowy do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 12:14:33, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Regulamin pracy Komisji do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 12:13:38, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zarządzenie nr 30 do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 12:11:50, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zarządzenie nr 29 do w/w oferty.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 12:10:53, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Oferta
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 12:08:32, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Czarna w roku 2009
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 12:02:13, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 12:00:37, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Wyniki konkursu
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 11:57:47, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zarządzenie Nr 19/08 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 2 września 2008r. w sprawie powołania Komisji konkursowej.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 11:56:43, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Obwieszczenie uwarunkowania środowiskowe
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 11:53:41, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 11:52:49, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowane przedsięwzięcie pn. „budowa pięciu niezależnych systemów sieci kanalizacji sanitarnej wraz z mechan
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 11:51:55, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Decyzja uwarunkowania środowiskowe - budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Czarnej
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 11:50:15, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia na działkach nr ew. 300, 301, 317, w miejscowości Chrewt, gmina Czarna.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 12:14:37 Informację zaktualizowano 2010-12-16 14:42:13, wprowadzający:
 
 Nabór na Rachmistrza Spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 11:46:11 Informację zaktualizowano 2010-12-16 14:42:55, wprowadzający:
Zawiadomienie w wszczęciu postępowania o
ustalenie lokalizacji iwestycji celu publicznego 
Treść zawiadomienia w załączniku.  zawiadomienie o w.2.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-12-02 09:47:58 Informację zaktualizowano 2010-12-07 09:01:32, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Decyzja ustalenie warunków zabudowy celu publicznego - parking Bystre
Data wprowadzenia informacji 2010-08-09 14:48:19,
 
 Obwieszczenie brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Data wprowadzenia informacji 2010-08-06 14:19:54,
 
 Postanowienie Wojta Gminy
Data wprowadzenia informacji 2010-07-29 13:11:23,
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 08:26:00 Informację zaktualizowano 2010-12-16 14:46:05, wprowadzający:
 
 Postanowienie Wójta Gminy
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 08:22:58 Informację zaktualizowano 2010-12-16 14:44:32, wprowadzający:
 
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-07 15:05:53 Informację zaktualizowano 2010-12-16 14:43:46, wprowadzający:

Zobacz:
 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Czarna w 2011 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej .  PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2011 .  Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa na działce o nr ew. 15/1 w miejscowości Wydrne .  Decyzja środowiskowa "Budowa budynku pensjonatowego z karczmą regionalną i domkami rekreacyjnymi" . 
wersja do druku